Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kultuuriministeeriumi ja Tallinna linna vahel sõlmitava riigieelarvest eraldatud eraldise kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Andres Pajulale
Tallinna Linnavalitsus 28.12.2005 korraldus number 2624
Redaktsiooni kehtivus:28.12.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. detsember  2005 nr 2624-k

 

 

Kultuuriministeeriumi ja Tallinna linna vahel sõlmitava riigieelarvest eraldatud eraldise kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Andres Pajulale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2, § 35 lg 5 ja Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2 alusel:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Kultuuriministeeriumi ja Tallinna linna vahel sõlmitav riigieelarvest eraldatud eraldise kasutamise lepingu projekt.

2. Volitada Tallinna Haridusameti juhatajat Andres Pajulat Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Andres Pajulale ja Kultuuriministeeriumile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

                 

Tallinna Linnavalitsuse 28. detsembri

korralduse nr 2624-k

LISA       

 

RIIGIEELARVEST  ERALDATUD  ERALDISE KASUTAMISE

L E P I N G

 

 

 

 

Tallinnas, “……“ detsember 2005.a., nr 9/………..

Kultuuriministeerium (edaspidi Eraldise andja), registrikoodiga 70000941, asukohaga Suur-Karja 23, Tallinn 15076, mida esindab kantsler Siim Sukles ja

 

Tallinna linn, (edaspidi Eraldise saaja), mida esindab Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajula, kes tegutseb Tallinna Linnavalitsuse ….. detsembri 2005 korralduse nr ….. alusel,

 

edaspidi nimetatud Pool või koos Pooled, sõlmisid riigieelarvest eraldatud eraldise kasutamise lepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas:

 

1.      Üldsätted

 

1.1.Lepingu sõlmimisel ja täitmisel juhinduvad Pooled seadustest “2005.aasta riigieelarve seadus“ ja “Riigi 2005. aasta lisaeelarve seadus“,  Vabariigi Valitsuse 18.01.2005 määrusest nr 9 “Riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingu sõlmimise tingimused ja kord 2005. aastal“, kultuuriministri käskkirjast 17.11.2005 nr 326 ja muudest õigusaktidest.

1.2.Leping on riigieelarvest väljamakse tegemise korralduse alusdokumendiks koos Eraldise saaja poolt esitatud kulu tõendavate dokumentidega (edaspidi Kuludokumendid). Laenu- ja faktooringlepingutega seotud kohustuste täitmise puhul on Kuludokumentideks leping koos maksegraafikuga.

 

2.      Eraldise andja

 

2.1.Eraldise andja eraldab riigi 2005.a. lisaeelarvest art 4502.01 “Sihtotstarbelised  eraldised  põhivara soetamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele“  vahenditest Tallinna Huvikeskus “Kullo“ lastekoori Ellerhein saali ja ruumide renoveerimiseks (edaspidi Projekt) toetust summas 500 000 krooni (edaspidi Eraldis).

2.2.Eraldise andja kohustub Eraldise üle kandma Eraldise saaja Lepingus sätestatud arveldusarvele lähtudes Lepingu lisast nr 1 “Kultuuriministeeriumi investeeringute jaotus 2006. aastal kuude kaupa“ ja Kuludokumentidest.

2.3.Eraldise andjal on õigus kontrollida Eraldise saaja poolt esitatud aruandluse õigsust, Eraldise saamise tingimuseks olevate asjaolude paikapidavust ning Eraldise kasutamise sihipärasust, sh nõuda Eraldise saajalt Eraldise kasutamisega seotud dokumentide esitamist. Vabariigi Valitsuse 18.01.2005 määrusest nr 9 “Riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingu sõlmimise tingimused ja kord 2005.aastal“ § 4 lõikest 2 tulenevalt on samasugused õigused ka valitsusasutuse määratud isikul ning Riigikontrollil.

2.4.Eraldise andjal on õigus Lepingu rikkumise tuvastamisel nõuda Eraldise saajalt leppetrahvi 3% Eraldise summast.

 

3.      Eraldise saaja

 

3.1.Eraldise saaja kohustub Eraldist kasutama Lepingus  nimetatud eesmärgil ja tingimustel.

3.2.Eraldise saaja kohustub Eraldist kasutama Eraldise andjale esitatud Kuludokumentides nimetatud summade tasumiseks.

 

 

3.3.Eraldise saaja kohustub esitama Eraldise andjale aruande Eraldise kasutamise kohta Lepingu lisa 2 “Aruanne“ kohaselt kuu aja jooksul pärast Projekti lõppemist või hiljemalt 19. detsembriks 2006.a.

3.4.Eraldise saaja kohustub Eraldise mitte kasutamisel või kasutamisel Lepingus sätestamata eesmärgil või tingimustel tagastama Eraldise täies ulatuses.

3.5.Eraldise saaja kohustub Eraldise osalisel kasutamisel tagastama järele jäänud vahendid.

 

4.      Lõppsätted

 

4.1.Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks on asjaolud, mille saabumist Pooled Lepingu sõlmimisel ette ei näinud ega võinudki ette näha (Vääramatu jõud). Käesolevas Lepingus mõistetakse Vääramatu jõuna sündmuseid ja asjaolusid (sõda, streik jms), mida mõlemad Pooled aktsepteerivad Vääramatu jõuna. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud Vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt kirjalikult teatama teisele Poolele.

4.2.Lepingu tingimusi saab muuta Poolte kirjaliku kokkuleppega, mis kuulub Lepingu juurde ja on selle lahutamatuks osaks.

4.3.Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse kohus.

4.4.Leping  on koostatud kolmes eksemplaris, millest üks kuulub Eraldise andjale, teine Eraldise saajale ning kolmanda esitab Kultuuriministeerium Rahandusministeeriumile.

4.5.Eraldise saaja a/a nr 10002011878002 (a/a omaniku nimi Tallinna Linnakantselei finantsteenistus).

 

Eraldise andja:                                                                                 Eraldise saaja:

 

 

Siim Sukles                                                                                        Andres Pajula

Kantsler                                                                                             Juhataja