Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Heade kavatsuste kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituste andmine Kaia Jäppinenile
Tallinna Linnavalitsus 28.12.2005 korraldus number 2623
Redaktsiooni kehtivus:28.12.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. detsember 2005 nr 2623-k

 

 

Heade kavatsuste kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituste andmine Kaia Jäppinenile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, § 35 lõike 5 ja Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 punkti 2 alusel ning tulenevalt Mittetulundusühingu Kotka Staadion
2. augusti 2005 ja 14. oktoobri 2005 taotlustest

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud heade kavatsuste kokkuleppe projekt Tallinna linna ja Mittetulundusühingu Kotka Staadion (registrikood 80154869) vahel Kotka Staadioni jalgpalli sisehalli kompleksi kulude osaliseks katmiseks ja hilisemaks kasutamiseks.

2. Volitada Tallinna abilinnapead Kaia Jäppineni Tallinna linna nimel alla kirjutama juurdelisatud heade kavatsuste kokkuleppele.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Spordi- ja Noorsooametile, Tallinna Haridusametile ja Mittetulundusühingule Kotka Staadion.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

LISA

Tallinna Linnavalitsuse 28. detsember 2005

korraldusele nr  2623-k     

 

HEADE KAVATSUSTE KOKKULEPPE PROJEKT

 

 

 

Tallinnas                                                                                                “……“ …………. 2005

 

 

Tallinna linn, keda esindab abilinnapea Kaia Jäppinen, kes tegutseb Tallinna Linnavalitsuse …detsembri 2005 korralduse nr … k alusel,

ja

Mittetulundusühing Kotka Staadion (registrikood 80154869), asukoht Linnu tee 9, Tallinn, keda esindab juhatuse liige Garik Iknojan, kes tegutseb põhikirja alusel

 

edaspidi eraldi nimetatud pool ja koos pooled sõlmisid alljärgneva heade kavatsuste kokkuleppe, edaspidi nimetatud kokkulepe, järgnevatel tingimustel:

 

Kokkuleppe eeldus

1.      Pooled soovivad käesoleva kokkuleppega reguleerida suhteid Linnu tee 5 kinnistule ehitatava Kotka Staadioni jalgpalli sisehalli kompleksi (edaspidi jalgpallihall) kulude osaliseks katmiseks ja hilisemaks kasutamiseks.

2. Mittetulundusühing Kotka Staadion on esitanud Tallinna Linnavalitsusele 2. augustil 2005 ja 14. oktoobril 2005 taotlused Linnu tee 5 kinnistule ehitatava jalgpallihalli kulude osaliseks katmiseks summas 6,2 miljonit krooni.

3. Tallinna Linnavalitsus on 12. juuni 2002 korraldusega nr 1719-k algatanud detailplaneeringu koostamise Linnu tee, Käo ja Kajaka tn vahelisel maaalal.

4. Vabariigi Valitsuse 23. mai 2005 korralduse nr 302 alusel on Eesti Vabariigi ja Mittetulundusühingu Kotka Staadion vahel 15. juulil 2005 sõlmitud hoonestusõiguse seadmise leping tähtajaga 99 aastat jalgpallihalli rajamiseks. Kinnistut koormav hoonestusõigus on Mittetulundusühingu Kotka Staadioni kasuks kinnistusraamatusse sisse kantud
13. septembril 2005.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Amet on 26. juulil 2005 väljastanud ehitusloa nr 12128 ajutise jalgpalliväljaku treeninghalli püstitamiseks. Ehitusluba on antud ajutisele ehitisele kasutusajaga kuni 5 (viis) aastat.

6. Toetuse eraldamise eelduseks on 4. novembri 2005 Mittetulundusühingu Kotka Staadion ja Best-Hall Oy vahel sõlmitud kokkulepe (leping) jalgpallihalli soetamiseks.

7. Tallinna Spordi- ja Noorsooameti ja Mittetulundusühingu Kotka Staadion vahel on
21. oktoobril 2005 sõlmitud Tallinna Spordi- ja Noorsooameti eelarvest raha eraldamise leping nr 5-12.4/14, mille alusel eraldati Mittetulundusühingule Kotka Staadion sihtotstarbelist toetust jalgpallihalli soetamiskulude osaliseks katmiseks 1,2 miljonit krooni.

8. Mittetulundusühing Kotka Staadion tagab jalgpallihallile kasutusloa saamise 31. augustiks 2006.

Poolte kokkulepped

9. Tallinna linn toetab Mittetulundusühingut Kotka Staadion 2005. aastal täiendavalt
1,8 miljoni krooniga jalgpallihalli ehitamise kulude osaliseks katmiseks.

10. Tallinna Linnavalitsus teeb Tallinna Linnavolikogule ettepaneku eraldada Mittetulundusühingule Kotka Staadion 2006. aastal 3,2 miljonit krooni jalgpallihalli ehitamise toetamiseks ja näha selleks vajalikud vahendid ette Tallinna linna 2006. aasta eelarves
Spordi- ja Noorsooameti kuludes.

11. Punktides 7, 9 ja 10 nimetatud toetuse suurus kogusummas 6,2 miljonit krooni ei kuulu tulevikus suurendamisele vaatamata asjaolu(de)le, mis võivad tekkida jalgpallihalli ehituse käigus.

12.Tallinna linn eraldab Mittetulundusühingule Kotka Staadion sihtotstarbeliselt toetust jalgpallihalli ehitustööde kulude osaliseks katmiseks vastavalt Tallinna linna 2005. ja 2006. aasta eelarvele järgnevalt:

12.1  1,8 miljonit krooni hiljemalt 31. detsembriks 2005,

12.2  1,9 miljonit krooni hiljemalt 31. märtsiks 2006 ja

12.3  1,3 miljonit krooni 5 päeva jooksul peale ehitustööde teostamist tõendavate dokumentide esitamist ja aktsepteerimist Tallinna linna poolt.

13. Punktides 12.1, 12.2 ja 12.3 eraldatava toetuse kasutamise kohta sõlmitakse eraldi toetuse kasutamise leping.

14. Toetus kantakse Mittetulundusühingu Kotka Staadion poolt Tallinna linna toetuse kasutamiseks avatud pangakontole nr 221029721754 Hansapanka vastavalt punktis 13 sõlmitud lepingu tingimustele.

15. Mittetulundusühing Kotka Staadion kohustub punktides 12.1, 12.2 ja 12.3 nimetatud summade käsutamiseks võtma eelnevalt Tallinna linna kirjaliku nõusoleku.

16. Mittetulundusühing Kotka Staadion kohustub esitama maksekorralduse koopia Tallinna linnale toetuseks eraldatud raha kasutamise kohta hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul pärast raha ülekandmist Best-Hall Oy pangakontole.

17. Mittetulundusühing Kotka Staadion kohustub võimaldama eelisjärjekorras kasutada Tallinna linna lastele, noortele ja puuetega inimestele suunatud sporditegevuse korraldamiseks jalgpallihalli tööpäevadel kella 14.00-19.00 alates ehitise kasutusloa väljastamisest 10 (kümme) aastat.

18. Kui Mittetulundusühing Kotka Staadion ei täida punktides 8, 15, 16, ja 17 võetud kohustusi või ei kasuta eraldatud toetust sihipäraselt, on Tallinna linnal õigus nõuda jalgpallihalli ehitamise toetamiseks eraldatud summa(de) tagasi maksmist ja Mittetulundusühing Kotka Staadion kohustub peale vastavasisulise nõude saamist hiljemalt 7 (seitsme) päeva jooksul nõutud summa(d) tagasi maksma. Juhul kui Mittetulundusühing Kotka Staadion ei maksa tagasi nõutud summat, on Tallinna linnal õigus nõuda sellelt summalt viivist 0,5 (null koma viis) protsenti päevas iga viivitatud päeva eest.

19. Tallinna linnal on õigus nõuda Mittetulundusühingult Kotka Staadion kõiki toetuse kasutamisega seotud dokumente.

20. Pooled on kokku leppinud, et teevad kõik endast oleneva kokkuleppes võetud kohustuste täitmiseks ja tunnustavad teise poole püüdlusi Tallinna linna esimese jalgpallihalli ehitamisel.

21. Juhul kui poolel ei ole temast mitteolenevatel põhjustel võimalik täita käesolevat kokkulepet, teavitab ta teist poolt sellest viivitamatult kirjalikult.

22. Kokkuleppest tulenevad vaidlused, mida ei suudeta lahendada poolte kokkuleppel, antakse lahendada Tallinna Linnakohtule.

Kokkuleppe tähtaeg

23. Käesolev kokkulepe kehtib kuni poolte poolt võetud kohustuste nõuetekohase täitmiseni.

Poolte kontaktisikud

24. Poolte kontaktisikuteks on:

24.1 Tallinna linna poolt: Jaak Raie, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja, tel 640 4585.

24.2 Mittetulundusühingu Kotka Staadion poolt: Garik Iknojan, juhatuse esimees 521 4840.

 

Käesolev heade kavatsuste kokkulepe on koostatud kahes eksemplaris, millest kummalegi poolele jääb üks eksemplar.

 

 

 

 

 

 

……………………………..                                      …………………………………

Kaia Jäppinen                                                               Garik Iknojan

Tallinna linn                                                                   Mittetulundusühing Kotka Staadion

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär