Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Heade kavatsuste kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituste andmine Kaia Jäppinenile
Tallinna Linnavalitsus 28.12.2005 korraldus number 2622
Redaktsiooni kehtivus:28.12.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. detsember 2005 nr 2622-k

 

 

Heade kavatsuste kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituste andmine Kaia Jäppinenile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, § 35 lõike 5 ja Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 punkti 2 alusel ning tulenevalt Audentes Halduse Osaühingu
11. veebruari 2005 taotlusest:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud heade kavatsuste kokkuleppe projekt Tallinna linna ja Audentes Halduse Osaühingu (äriregistrikood 10786935) vahel Tondi tn 84 kinnistule ehitatava ujula projekteerimis- ja ehitustööde kulude osaliseks katmiseks.

2. Volitada Tallinna abilinnapead Kaia Jäppineni Tallinna linna nimel alla kirjutama juurdelisatud heade kavatsuste kokkuleppele.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Spordi- ja Noorsooametile ja Audentes Halduse Osaühingule.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

LISA

Tallinna Linnavalitsuse 28. detsember 2005

korraldusele nr 2622-k      

 

HEADE KAVATSUSTE KOKKULEPPE PROJEKT

 

 

 

Tallinnas                                                                                                “……“ …………. 2005

 

 

Tallinna linn, keda esindab abilinnapea Kaia Jäppinen, kes tegutseb Tallinna Linnavalitsuse…. detsembri 2005 korralduse nr … k alusel,

ja

Audentes Halduse Osaühing (äriregistrikood 10786935), asukoht Tondi tn 84, Tallinn, keda esindab juhatuse liige Marek Kaleta, kes tegutseb põhikirja alusel

 

edaspidi eraldi nimetatud pool ja koos pooled sõlmisid alljärgneva heade kavatsuste kokkuleppe, edaspidi nimetatud kokkulepe, järgnevatel tingimustel:

 

Kokkuleppe eeldus

1.  Pooled soovivad käesoleva kokkuleppega reguleerida suhteid Tondi tn 84 kinnistule ehitatava         ujula projekteerimis- ja ehitustööde kulude osaliseks katmiseks.

2. Audentes Halduse Osaühing on esitanud Tallinna Linnavalitsusele 11. veebruaril 2005 taotluse Tondi tn 84 kinnistule ehitatava ujula ehitus- ja projekteerimistööde kulude osaliseks katmiseks summas 7 miljonit krooni.

3. Eesti Spordikoolituse Arendamise Sihtasutuse, Audentes Halduse Osaühingu, Aktsiaseltsi Audentes ja AS-i Sampo Pank vahel on 4. aprillil 2003 sõlmitud hoonestusõiguse seadmise leping, hüpoteegi seadmise leping ja asjaõiguseleping Tondi tn 84 kinnistule kooli- ja spordikompleksi väljaehitamiseks ja arendamiseks kaasaegseks kooli- ja spordikompleksiks ning selle sihtotstarbeliseks omamiseks ja kasutamiseks.

4. Eelnimetatud lepingu punkti 3.6.3. alusel on Audentes Halduse Osaühing kohustatud püstitama hiljemalt viie (5) aasta jooksul alates hoonestusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest ujula, mis on vähemalt 25 m pikk ja milles on vähemalt 4 rada. Kinnistut koormav tasuline hoonestusõigus tähtajaga viiskümmend (50) aastat on Audentes Halduse Osaühingu kasuks kinnistusraamatusse sisse kantud 9. juulil 2003.

Poolte kokkulepped                                                                             

5. Audentes Halduse Osaühing kinnitab, et kohustub ehitama Tondi tn 84 kinnistule ujula  valmimistähtajaga hiljemalt 30. november 2007, millele on selleks ajaks väljastatud ka ehitise kasutusluba.

6. Tallinna Linnavalitsus kavandab Tallinna linna 2006. ja 2007. aasta eelarvetes Tallinna Spordi- ja Noorsooametile vajalikud vahendid kokkuleppe täitmiseks summas 7 miljonit krooni Tondi tn 84 kinnistule ehitatava ujula projekteerimis- ja ehitustööde toetamiseks. Nimetatud toetuse suurus ei kuulu tulevikus suurendamisele vaatamata asjaoludele, mis võivad tekkida ujula projekteerimis- ja ehitustööde käigus.

7. Tallinna linn eraldab Audentes Halduse Osaühingule sihtotstarbeliselt toetust ujula projekteerimis- ja ehitustööde kulude osaliseks katmiseks vastavalt Tallinna linna 2006. ja 2007. aasta eelarvelistele vahenditele järgnevalt:

7.1 3,5 miljonit krooni pärast 0-tsükli ehitustööde valmimist (mullatööd, vaiatööd, rostvärgi ehitus j.m.).  

7.2 3,5 miljonit peale ujulale kasutusloa väljastamist.

8. Punktides 7.1 ja 7.2 eraldatavate toetuste kasutamise kohta sõlmitakse eraldi toetuse kasutamise lepingud.

9. Toetus kantakse peale tööde teostamist tõendavate dokumentide esitamist ja aktsepteerimist Tallinna linna poolt Audentes Halduse Osaühingu pangakontole vastavalt punktis 8 sõlmitud toetuse kasutamise lepingu tingimustele.

10. Tallinna linnal on õigus nõuda Audentes Halduse Osaühingult kõiki toetuse kasutamisega seotud dokumente.

11. Audentes Halduse Osaühing kohustub esitama Tallinna linnale ujula ehitamiseks sõlmitud lepingu(te) koopia(d).

12. Kui Audentes Halduse Osaühing ei täida punktis 5 võetud kohustust või ei kasuta eraldatud toetust sihipäraselt, on Tallinna linnal õigus nõuda ujula projekteerimis- ja ehitustööde toetamiseks eraldatud summa(de) tagasi maksmist ja Audentes Halduse Osaühing kohustub peale vastavasisulise nõude saamist hiljemalt 7 (seitsme) päeva jooksul nõutud summa(d) tagasi maksma. Juhul, kui Audentes Halduse Osaühing ei maksa tagasi nõutud summat, on Tallinna linnal õigus nõuda sellelt summalt viivist 0,5 (null koma viis) protsenti päevas iga viivitatud päeva eest.

13. Pooled on kokku leppinud, et teevad kõik endast oleneva kokkuleppes võetud kohustuste täitmiseks ja tunnustavad teise poole püüdlusi ujula ehitamisel.

14. Juhul kui poolel ei ole temast mitteolenevatel põhjustel võimalik täita käesolevat kokkulepet, teavitab ta teist poolt sellest viivitamatult kirjalikult.

15. Kokkuleppest tulenevad erimeelsused, mida ei suudeta lahendada poolte kokkuleppel, antakse lahendada Tallinna Linnakohtule.

Kokkuleppe tähtaeg

16. Käesolev kokkulepe kehtib kuni poolte poolt võetud kohustuste nõuetekohase täitmiseni.

Poolte kontaktisikud

17. Poolte kontaktisikuteks on:

17.1 Tallinna linna poolt: Jaak Raie, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja, tel 640 4585.

17.2 Audentes Halduse Osaühingu poolt: Marek Kaleta, juhatuse liige 501 2567.

 

Käesolev heade kavatsuste kokkulepe on koostatud kahes eksemplaris, millest kummalegi poolele jääb üks eksemplar.

 

 

 

 

 

 

……………………………..                                      …………………………………

Kaia Jäppinen                                                               Marek Kaleta

Tallinna linn                                                                   Audentes Halduse Osaühing

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär