Nõusoleku andmine Tallinna Transpordiametile väljakuulutamiseta läbirääkimistega pakkumismenetluse korraldamiseks parkimistasu tasumist kinnitavate dokumentide müügivõrgu korraldamiseks ja mobiiltelefonide müügivõrgu

Tallinna Linnavalitsus 28.12.2005 korraldus number 2613

Redaktsiooni kehtivus 28.12.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. detsember 2005 nr 2613-k

 

 

Nõusoleku andmine Tallinna Transpordiametile väljakuulutamiseta läbirääkimistega pakkumismenetluse korraldamiseks parkimistasu tasumist kinnitavate dokumentide müügivõrgu korraldamiseks ja mobiiltelefoni vahendusel parkimistasu maksmise võimaldamiseks ning Eno Saar´ele volituste andmine hankelepingu sõlmimiseks

 

 

 

Riigihangete seaduse § 5 lg 1 p 1, § 57 lg 1 p 4, Liiklusseaduse § 50¹ lg 3, Halduskoostöö seaduse § 5 lg 1 p 1, 2, 3, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 43 kinnitatud Tallinna Transpordiameti põhimääruse punktidega 2.1.24 ja 2.1.30 ja Tallinna Linnavalitsuse 28. septembri 2005 korraldusega 1829-k ning tulenevalt Riigihangete Ameti 14. detsembri 2005 nõusolekust ja vajadusest korraldada väljakuulutamiseta läbirääkimistega pakkumismenetlus täiendava hankelepingu sõlmimiseks Tallinna Linnavalitsuse ning AS ESS Eesti vahel 19. detsembril 2000 sõlmitud hankelepingu nr 9-3/29-00 alusel AS-iga Falck Eesti kuni riigihanke viitenumbriga 022725 alusel sõlmitava uue hankelepingu jõustumiseni, tagamaks Tallinna kesklinna valveta tasulisel parkimisalal peale hankelepingu 9-2/29-00 lõppemist sõidukite tasulise parkimise õigust tõendavate dokumentide müügivõrgu korraldamine ning mobiiltelefoni vahendusel parkimistasu maksmise võimaldamine:

 

 

1. Anda nõusolek Tallinna Transpordiametile korraldada parkimistasu tasumist kinnitavate dokumentide müügivõrgu korraldamiseks ning mobiiltelefoni vahendusel parkimistasu maksmise võimaldamiseks riigihanke väljakuulutamiseta läbirääkimistega pakkumismenetlus täiendava hankelepingu sõlmimiseks Tallinna Linnavalitsuse ning AS ESS Eesti vahel 19. detsembril 2000 sõlmitud hankelepingu nr 9-3/29-00 alusel ja tingimustel AS-iga Falck Eesti, riigihanke viitenumber 022725 alusel sõlmitava hankelepingu jõustumiseni.

2. Kiita heaks juurdelisatud punktis 1 nimetatud hankelepingu projekt.

3. Volitada Tallinna Transpordiameti juhatajat Eno Saart sõlmima korralduse punktis 1 nimetatud hankelepingut.

4. Tallinna Transpordiametil teha korralduse teatavaks Eno Saarele ja AS-ile Falck Eesti.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär