Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Räime tänava maa-ala Räime tänav 27 kõrval kinnistu Tallinna linnale omandamine ja kinnistule valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 28.12.2005 korraldus number 2598
Redaktsiooni kehtivus:28.12.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

Tallinn

28 . detsember 2005 nr 2598-k

 

 

Räime tänava maa-ala Räime tänav 27 kõrval kinnistu Tallinna linnale omandamine ja kinnistule valitseja määramine

 

 

Planeerimisseaduse § 30, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud Tallinna põhimääruse § 64 lg 1, 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 11 ja 12, 20. detsembri 2004 määrusega nr 61 “Tallinna linna 2005. aasta eelarve kinnitamine“, 12. juuni 2003 otsusega nr 200 kehtestatud Kakumäe tee 51b kinnistu detailplaneering Haabersti linnaosas ja tulenevalt Terje Solna 15. detsembri 2005 kirjast:

 

1. Omandada Tallinna linnale Terje Solnalt, sündinud 26.06.1973, avaliku teena (Räime tänavana) kasutamiseks ja juurdepääsuks Tallinna linna omandis olevale Riigimaa 4 kinnistule (kinnistusregistriosa nr 16267501) vajalik Räime tänava maa-ala Räime tänav 27 kõrval kinnistu (kinnistusregistriosa nr 16442801, katastritunnus 78406:611:9030, pindala 1352 m2, sihtotstarve transpordimaa) 101 933 (ühesaja ühe tuhande üheksasaja kolmekümne kolme) krooni eest Tallinna linna 2005. aasta eelarves Tallinna Maa-ametile maa ja asjaõiguste omandamiseks eraldatud vahendite arvelt järgmiste tingimustega:

1.1 kinnistu ostuhind tasutakse kahe nädala jooksul kinnistu omandamiseks müügilepingu sõlmimisest;

1.2 kinnistu otsene valdus läheb Tallinna linnale üle kinnistu müügilepingu sõlmimisega;

1.3 Räime tänava maa-ala Räime tänav 27 kõrval kinnistut koormav hüpoteek ei jää koormama Tallinna linna poolt omandatavat kinnistut;

1.4 nõustuda, et punktis 1 nimetatud kinnistut jääb koormama kinnistusraamatusse kantud Linx Telecommunications Eesti Osaühingu (äriregistrikood 10784403) kasuks seatud isiklik kasutusõigus 7. septembril 2000 sõlmitud lepingus, Tallinna notar Jaan Hargi notariaalregistri nr 9755, sätestatud tingimustega.

1.5 Terje Solna ei esita Tallinna linna vastu nõuet Räime tänava ligikaudu 140 m pikkuse lõigu, mis on tähistatud korralduse lisaks oleval skeemil viirutatud alana (Räime tänava osa, mis jääb Räime tänava parkla ja Säina tänava vahelisele maa-alale), väljaehitamise hüvitamise osas.

2. Määrata Tallinna Kommunaalamet punktis 1 nimetatud kinnistu valitsejaks kinnistu omandiõiguse Tallinna linnale üleminekust arvates.

3. Tallinna Maa-ametil:

3.1 tasuda kinnistu omandamisega seotud kulud – notaritasu ja riigilõiv;

3.2 teha korraldus teatavaks Terje Solnale ja Tallinna Kommunaalametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

LISA