Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna 2006. aasta eelarve
Tallinna Linnavolikogu 22.12.2005 määrus number 65
Jõustumine:01.01.2006
Redaktsiooni kehtivus:09.11.2006 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk m 02.11.2006 nr 63 jõust. 09.11.2006
Tvk m 22.06.2006 nr 47 jõust. 30.06.2006
Tvk m 09.03.2006 nr 13 jõust. 13.03.2006
Määruse tekst ei sisalda nimetatud muudatusi.

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

22. detsember 2005 nr 65

 

 

Tallinna linna 2006. aasta eelarve

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8, § 22 lõike 3, § 38 lõike 1 alusel ja kooskõlas Valla- ja linnaeelarve seaduse § 2 lõikega 1, § 8 lõikega 1, § 9 lõikega 2 ja § 12 lõikega 1, Tallinna põhimääruse § 26 lõike 1 punktidega 1 ja lõikega 3, § 55 lõigetega 1 ja 2, § 57 lõigetega 3 ja 7, linnavolikogu 27. novembri 2003 määrusega nr 59 kinnitatud Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra punktidega 2.3, 15.3, 18, 20 ja 21 ning Tallinna Linnavolikogu 22. augusti 2002 otsusega nr 329.

 

§ 1.  Kinnitada Tallinna linna 2006. aasta:

1) Koondeelarve vastavalt lisale 1;

2) Eelarve tulud vastavalt lisale 2;

3) Linnakassa tulud vastavalt lisale 3;

4) Linna asutuste tulud vastavalt lisale 4;

5) Eelarve kulude jaotus tootegruppide ja eelarvepositsioonide lõikes vastavalt lisale 5;

6) Investeerimistegevus vastavalt lisale 6;

7) Finantseerimistegevus vastavalt lisale 7;

8) Rahavoogude plaan vastavalt lisale 8;

9) Linna nimel võetavad pikaajalised lepingulised kohustused asutuste lõikes 2006 – 2008 vastavalt lisale 9.

§ 2.  Lisas 6 Investeerimistegevus“ toodud objektide kogumaksumused kinnitatakse käesoleva määrusega ainult 2006. aastal alustatavate objektide osas.

§ 3.  Lisas 6 Investeerimistegevus“ toodud objektide 2006. aasta summad sisaldavad nii kapitaliseeritavat kui ka kuludesse kantavat osa.

§ 4.  Lubada linnavalitsusel:

1) Kinnitada riigieelarve eraldiste arvelt Tallinna linnale eraldatud assigneeringute ja lepingute alusel Tallinna linnale eraldatud sihtotstarbeliste eraldiste jaotus ametiasutuste lõikes pärast vastavate riigi õigusaktide vastuvõtmist või lepingute sõlmimist;

2) linna asutuste tegevuse lõpetamisel või ümberkorraldamisel vähendada nendele linnaeelarvest ettenähtud vahendeid, suunates vabanevad summad linnavalitsuse reservfondi ning eraldada reservfondist vahendeid ümberkorraldatavatele ja moodustatavatele uutele linna asutustele;

3) teha eelarveaasta jooksul muudatusi ametiasutuste struktuuris ja teenistujate koosseisus linnavolikogu poolt ametiasutustele kinnitatud teenistujate üldarvu ja palgafondi piires;

4) võtta eelarveaasta kestel kassalaenu eelarve kassalise teenindamise vajadusteks kuni
210 000 000 krooni aastase intressimääraga kuni 4%. Kassalaen tuleb tagastada eelarveaasta jooksul. Linnavalitsusel kassalaenu võtmisel informeerida Tallinna Linnavolikogu rahanduskomisjoni kassalaenu võtmisest ja tingimustest;

5) refinantseerida olemasolevaid eelarvelaene;

6) võtta eelarvelaenu investeeringute katteks summas 400 000 000 krooni;

7) võtta eelarveaastal laenu välisabi sildfinantseerimiseks mahus 30 000 000 krooni aastase intressimääraga kuni 4%;

8) jaotada eelarves Tallinna Haridusametile pedagoogilise personali palgatõusu katteks, Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile kultuuritöötajate palgatõusu katteks ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile linna sotsiaalhooldustöötajate palkade ühtlustamiseks ette nähtud vahendid vastavalt linna haridus-, kultuuri- ja sotsiaalasutuste vahel.

§ 5.  Linna ametiasutuse ja tema hallatavate asutuste poolt kogutavatest tuludest arvatakse linnakassa tuludesse järgmised:

1) linnavara müügi tulu;

2) hoonestusõiguse tasu, sh kasutusõiguse tasu;

3) linna ametiasutuse poolt määratud trahvid;

4) linna nimel sõlmitud lepingute alusel sissenõutud leppetrahvid ja viivised;

5) teede ja tänavate sulgemise maks;

6) reklaamimaks;

7) parkimistasu, sh viivistasu;

8) sunniraha;

9) tasu linna kaubamärgi kasutamise eest;

10) loodusvarade kasutustasu (vee erikasutuse tasu, maavarade kaevandamisõiguse tasu, maa-ainese kaevandamisõiguse tasu);

11) tulu finantsvara investeerimisest;

12) dividenditulu linna osalusega äriühingutest;

13) tulu linna osalusega äriühingute aktsiakapitali vähendamisest ja aktsiate realiseerimisest;

14) riigilõiv, mis riigi õigusaktide alusel jääb kohalikule omavalitsusele;

15) kindlustushüvitised juhul, kui kahju on eelnevalt kompenseeritud linna vahenditest;

16) saastetasud.

§ 6.  2006. aasta eelarves ametiasutustele ja nende hallatavatele asutustele kavandatud omatulude enamlaekumisel saab enamlaekunud omatulu kasutada üksnes linna eelarve muutmisega Tallinna Linnavolikogus.

§ 7.  Linna ametiasutusel tagada enda ja oma hallatavate asutuste eelarve täitmise aruannete ja investeeringute täitmise aruannete esitamine Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele viimase poolt ettenähtud vormis ja tähtaegadel.

§ 8.  Kahe nädala jooksul peale eelarve vastuvõtmist Tallinna Linnaarhiivi,  Tallinna Perekonnaseisuameti, Tallinna Ettevõtlusameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti, Tallinna Haridusameti, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti, Tallinna Transpordiameti, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhtidel määrata oma käskkirjaga toote vastutajad ning linnaosavanematel toote piirkondlikud vastutajad ning teatada need linnakantselei finantsteenistusele.

§ 9.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2006.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees