Kultuuriväärtuste Ameti juhataja ametist vabastamine

Tallinna Linnavalitsus 28.12.2005 korraldus number 2557

Redaktsiooni kehtivus 28.12.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. detsember 2005 nr 2557-k

 

 

Kultuuriväärtuste Ameti juhataja ametist vabastamine

 

 

 

Avaliku teenistuse seaduse § 65 lg 1, § 114 lg 1 ja lg 21, § 132 lg 1 ja lg 2 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 7, § 52 lg 1, lg 2 ja lg 8, Kultuuriväärtuste Ameti põhimääruse p 4.1 ning tulenevalt linnapea ettepanekust:

 

 

1. Vabastada Kultuuriväärtuste Ameti juhataja Külli Holsting teenistusest 31. detsembril 2005 Avaliku teenistuse seaduse § 114 lg 1 alusel ametniku algatusel.

2. Maksta Külli Holstingule hüvitust kasutamata puhkuse eest 19 kalendripäeva ulatuses.

3. Külli Holstingul anda vastavalt Tallinna linna asutuste asjaajamise aluste punktile 5 asjaajamine ja teenistuse tõttu tema kätte usaldatud vara üle kultuuriosakonna juhataja Ene Vohule ning esitada hiljemalt 30. detsembriks 2005 üleandmis-vastuvõtmisakt kinnitamiseks linnapeale.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Külli Holstingule, Ene Vohule ja Kultuuriväärtuste Ametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär