Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Ranniku Gümnaasiumi direktori ametisse kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 28.12.2005 korraldus number 2556
Redaktsiooni kehtivus:28.12.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. detsember 2005 nr 2556-k

 

 

Tallinna Ranniku Gümnaasiumi direktori ametisse kinnitamine

 

 

 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 39 lg 4, Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 7, § 52 lg 9, Tallinna Linnavalitsuse 9. veebruari 2000 määrusega nr 7 kinnitatud “Koolieelse lasteasutuse juhataja ja munitsipaalkooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise korra“ p 17 alusel ning tulenevalt linnapea ettepanekust:

 

 

1. Kinnitada Tallinna Ranniku Gümnaasiumi direktori ametikohale Reet Maigre.

2. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Reet Maigrele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

“Tallinna Ranniku Gümnaasiumi direktori ametisse kinnitamine“ juurde

 

 

 

Korraldusega kinnitatakse Reet Maigre Tallinna Ranniku Gümnaasiumi direktori ametikohale.

Tulenevalt Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 7 esitab linnapea linnavalitsusele ametisse kinnitamiseks linna ametiasutuse hallatava asutuse juhi kandidaadi ja § 52 lg 9 kinnitab linna ametiasutuse hallatava asutuse juhi ametisse linnapea ettepanekul linnavalitsus.

Tallinna Ranniku Gümnaasiumi direktor Jevgeni Karavajev vabastati ametist Tallinna Linnavalitsuse 23. novembri 2005 korralduse nr 2192-k alusel. Direktori vabale ametikohale kuulutati välja avalik konkurss. Kuni direktori ametisse kinnitamiseni määrati direktori kohusetäitjaks kvalifikatsiooninõuetele vastav isik.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 39 lg 4 järgi munitsipaalkooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab valla- või linnavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse valla- või linnavalitsus. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 39 lg 7 alusel volitab linnapea 25. aprilli 2000 käskkirjaga nr 89 Tallinna Haridusameti juhatajat sõlmima, peatama, muutma ja lõpetama töölepinguid munitsipaalkoolide direktoritega.

Tallinna Linnavalitsuse 9. veebruari 2000 määruse nr 7 alusel korraldatud avalikul konkursil valiti konkursikomisjoni otsusega Tallinna Ranniku Gümnaasiumi direktoriks Reet Maigre. Kandidaat vastab haridusministri 26. augusti 2002. aasta määrusega nr 65 kinnitatud “Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded“ kehtestatud nõuetele.

Juhindudes eeltoodust teeme ettepaneku kinnitada Reet Maigre Tallinna Ranniku Gümnaasiumi direktori ametikohale.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus

Tallinna põhimäärus

Linnavalitsuse 9. veebruari 2000 määrus nr 7

Tallinna Linnavalitsuse 23. novembri 2005 korraldus nr 2192-k

 

 

 

 

 

Andres Pajula

Tallinna Haridusameti juhataja

 

Text Box: Koostaja: Reet Uustal, 640 4673, personaliosakonna peaspetsialist 20.12.2005