Linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu muutmine

Tallinna Linnavolikogu 22.12.2005 otsus number 309

Redaktsiooni kehtivus 22.12.2005 - ...

 

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

22. detsember 2005 nr 309

 

 

 

 

Linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47 lg 1, Tallinna põhimääruse § 31 lg 2 ja lg 3 ning tulenevalt komisjoni esimehe esildisest,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Muuta linnavolikogu 24. novembri 2005 otsusega nr 290 kinnitatud linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust välja linnavolikogu liige Andres Ellamaa;

1.2 arvata komisjoni koosseisu linnavolikogu liige Kadri Must.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees