Tallinna Linnavolikogu 18. aprilli 2002 määruse nr 26 "Alustava ettevõtluse toetamiseks stardiabi taotlemise ja menetlemise korra ja ettevõtete töötajate väljaõppe, ümber- ja täiendkoolituse toetuse taotlemise ja menetlemise korra

Tallinna Linnavolikogu 22.12.2005 määrus number 64
jõustumine 01.01.2006
Kehtetuks tunnistamine 09.11.2012
Redaktsiooni kehtivus 01.01.2006 - 09.11.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 01.11.2012 nr 25, jõustumine 09.11.2012

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

22. detsember 2005 nr 64

 

 

Tallinna Linnavolikogu 18. aprilli 2002 määruse nr 26 “Alustava ettevõtluse toetamiseks stardiabi taotlemise ja menetlemise korra ja ettevõtete töötajate väljaõppe, ümber- ja täiendkoolituse toetuse taotlemise ja menetlemise korra kehtestamine” muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, Konkurentsiseaduse § 301, § 33, Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 5 alusel ja kooskõlas linnavolikogu 25. novembri 2004 määrusega nr 39 kinnitatud Tallinna väikeettevõtluse arendamise programmiga aastateks 2005-2007.

     

§ 1. Tallinna Linnavolikogu 18. aprilli 2002 määrusega nr 26 kehtestatud Alustava ettevõtluse toetamiseks stardiabi taotlemise ja menetlemise korras (edaspidi kord) tehakse järgmised muudatused:

1) muudetakse korra punkti 1.4.4 sõnastust järgmiselt: “1.4.4 ettevõtte omanikeringi kuuluvad ainult eraisikud;”;

2) lisatakse korda punktid 1.4.7 ja 1.4.8 järgmises sõnastuses:

“1.4.7 füüsilisest isikust ettevõtjast taotleja ei tohi omada rohkem kui 5%-list osalust või kuuluda juhtorgani koosseisu samal tegevusalal ja samas asukohas tegutsevas juriidilises isikus ning temaga Tulumaksuseaduse §-s 8 sätestatud tähenduses seotud isik ei tohi tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana samal tegevusalal ja samas asukohas, omada osalust või kuuluda juhtorgani koosseisu teises samal tegevusalal ja samas asukohas tegutsevas juriidilises isikus;

1.4.8 äriühingust taotlejas ei tohi rohkem kui 5%-list osalust omada isik, kes on äriregistrisse kantud samal tegevusalal ja samas asukohas tegutsev füüsilisest isikust ettevõtja või kes omab samaaegselt osalust või kuulub juhtorgani koosseisu samal tegevusalal ja samas asukohas tegutsevas teises juriidilises isikus või kelle puhul temaga Tulumaksuseaduse §-s 8 sätestatud tähenduses seotud isik on äriregistrisse kantud samal tegevusalal ja samas asukohas tegutsev füüsilisest isikust ettevõtja või omab osalust või kuulub juhtorgani koosseisu teises samal tegevusalal ja samas asukohas tegutsevas juriidilises isikus.”;

3) korra punktile 2.1 lisatakse teine lause järgmises sõnastuses: “Taotleja peab kas esitama või saatma taotluse paberkandjal ning saatma koopia elektrooniliselt või saatma taotluse elektrooniliselt digitaalallkirjaga varustatult.”;

4) korra punkti 3.3 täiendatakse järgmiste lausetega: “Abikõlblikeks ei loeta tehinguid taotlejaga seotud ettevõtete või isikute vahel (Tulumaksuseaduse mõistes). Samuti ei loeta abikõlblikeks soetusi hankijatelt, kelle põhitegevusalaks põhikirja alusel ei ole antud soetuste valmistamine või müük. Taotleja on kohustatud esitama Ettevõtlusameti esimesel nõudmisel kolm sõltumatute ettevõtjate poolt koostatud hinnapakkumise koopiat kulutuste korral, mis ületavad ilma käibemaksuta piirmäära 100 000 krooni ühe tarnija kohta.”;

5) korrale lisatakse punkt 3.7.3 järgmises sõnastuses: “3.7.3 kontoritehnika ja mootorsõidukite soetamise korral toetatakse nende liisimist. Liisingu kasutamisel saab toetuse eelarvesse lisada esmase sissemakse, kuid mitte rohkem kui 25% seadme hinnast.”;

6) korra punkt 3.9 sõnastatakse järgmiselt:

“3.9 Finantseerimisotsuse tegemisel hinnatakse taotlust alljärgnevate kriteeriumite lõikes:

3.9.1 taotleja juhtkonna ja personali kompetentsus, sealhulgas juhtkonna kursisolekut äriplaaniga, valdkonna tundmine ja juhtimisvõime, juhtkonna ja personali teadmised ja kogemused, äriplaani elluviimiseks vajaliku personali leidmise võimalused;

3.9.2 toote või teenuse konkurentsivõime, sealhulgas toote või teenuse omadused, kasutusala, nõudlus, jätkusuutlikkus, konkurentsieelised, tootmisbaas, tootearendus ja hinnakujundus;

3.9.3 turg ja konkurents, sealhulgas turuanalüüs, müügiprognooside realistlikkus, olemasolevad ja potentsiaalsed segmendid ja turundusplaan;

3.9.4 finantsprognooside kvaliteet ja realistlikkus, sealhulgas äriplaani tulude ja kulude realistlikkus, kasumlikkus, finantsaruannete kooskõla, kavandatava investeeringu põhjendatus projekti eesmärkide saavutamise seisukohast, käibekapitali vajalikkus ja realistlikkus;

3.9.5 töökohtade arv ja palgakulud töökoha kohta projekti lõpus;

3.9.6 suure ekspordipotentsiaaliga toote tootmise või teenuse pakkumine;

3.9.7 uue või oluliselt täiustatud toote või teenuse turule toomine, samuti uue või oluliselt täiustatud tootmisprotsessi (sealhulgas tehnoloogiliste lahenduste) rakendamine ettevõttes.”;

7) korra punkti 4.2 teist lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: “Hindamiskomisjon teeb tähtajaks laekunud nõuetekohaste taotluste kohta rahastamisotsused hiljemalt 30 (kolmekümne) tööpäeva jooksul alates konkursi lõpptähtajast.”.

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2006.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees