Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linnas ohtlike veostega sõidukite liikluse piiramine
Tallinna Linnavalitsus 21.12.2005 määrus number 125
Jõustumine:01.01.2006
Redaktsiooni kehtivus:01.07.2015 - ... [RT IV, 17.06.2015, 26]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv m 10.06.2015 nr 21 [RT IV, 17.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]
Tlv m 19.01.2011 nr 3, jõustumine 01.07.2011

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

    21. detsember 2005 nr 125

 

 

 

 

 

Tallinna linnas ohtlike veostega sõidukite liikluse piiramine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1,  liiklusseaduse § 6 lg 4, § 12 lg 1, lg 3 p 3 ja lg 4, Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001 määrusega nr 118 kehtestatud „Ohtlike veoste autoveo eeskirja“ § 23 lg 2, Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine“ § 1 alusel,   kooskõlas Majandus- ja kommunikatsiooniministri Tallinna Linnavolikogule saadetud 7. juuli 2005 kirjaga nr 5.3-1/7516, arvestades Tallinna Linnavolikogu 6. oktoobri 2005 otsust nr 252 „Ülesande andmine linnavalitsusele Tallinna linnas ohtlike veoste transportimist reguleeriva õigusakti väljatöötamiseks“ ning tulenevalt vajadusest Tallinna linnas ennetada ja vältida ohtlikke olukordi ning õnnetusi liikluses osalevate jalakäijate, sõidukijuhtide ja sõitjate suhtes tipptundidel, kui liikluses osalevate ühissõidukite täituvus on maksimaalne ja liikluskoormus põhjustab ristmikel ning nende läheduses liiklusvoolu seiskumisi edasisõidu võimaluste tekkimiseni koondades nii maksimaalse arvu liiklejaid liiklusesse, kus seni osalevad samal ajal ohtlikke veoseid vedavad sõidukid.
[RT IV, 17.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

 

 

 

§ 1.  Kehtestada Tallinna linnas ohtlikke veoseid (bensiini, diislikütuse, propaani, dimetüüleetri, ammooniumnitraadi jne) transportivate sõidukite liikluskeeld tööpäeviti kell 07.00-09.00 ja 17.00-19.00.

§ 2.  Tallinna Transpordiametil korraldada ohtlike veoste vedajate täiendav teavitamine liikluspiirangutest.

§ 3.  Tallinna Transpordiametil paigaldada käesoleva määruse täitmiseks ohtlike veostega sõidukite liikluse piiramiseks vajalikud liikluskorralduse vahendid Tallinna linna sissesõidu teedele hiljemalt 1. jaanuariks 2006.

§ 4.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2006.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär