Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lasnamäe "Pae puhkeala" kasutusele võtmise lahenduste ideekonkursi 3. autasu võitnud konkursiröö "IIRIS" autoriõiguste kasutamise õiguse Tallinna linnale tasuta üleandmise lepingu heakskiitmine ja volituste andmine lepingu
Tallinna Linnavalitsus 21.12.2005 korraldus number 2551
Redaktsiooni kehtivus:21.12.2005 - ...

 


TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. detsember 2005 nr 2551-k

 

 

Lasnamäe “Pae puhkeala“ kasutusele võtmise lahenduste ideekonkursi 3. autasu võitnud konkursitöö “IIRIS“ autoriõiguste kasutamise õiguse Tallinna linnale tasuta üleandmise lepingu heakskiitmine ja volituste andmine lepingu sõlmimiseks

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, Tallinna põhimääruse § 4 lg 3, § 44 lg 1 punkti 2 ja § 69 lg 5, kooskõlas Autoriõiguse seaduse § 48¹ lg 1, § 49 lg 1, § 52, § 57 lg 1 ning Tallinna Linnavalitsuse 24. augusti 2005 korralduse nr 1548-k kohaselt korraldatud Lasnamäe “Pae puhkeala“ kasutusele võtmise lahenduste ideekonkursi tulemuste alusel:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja konkursitöö “IIRIS“ autorite Kerli Raamsalu ja Veronika Valk`i vahel sõlmitav lepingu projekt, millega antakse Tallinna linnale tasuta üle Lasnamäe “Pae puhkeala“ kasutusele võtmise lahenduste ideekonkursi 3. autasu võitnud konkursitöö “IIRIS“ varalised autoriõigused.

2. Volitada Tallinna linna nimel Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhatajat Igor Volkovit korralduse punktis 1 nimetatud lepingule alla kirjutama.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Kerli Raamsalule ja Veronika Valk`ile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2005

korralduse nr 2551-k      

LISA

 

 

 

 

 

LEPING

 

Tallinna linn, Tallinna Linnavalitsuse kaudu (edaspidi nimetatud linn), keda esindab Tallinna Linnavalitsuse     detsembri 2005 korralduse nr          -k alusel Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja Igor Volkov, ühelt poolt ja Lasnamäe “Pae puhkeala“ kasutusele võtmise lahenduste ideekonkursi 3. autasu võitnud konkursitöö “IIRIS“ autorid Kerli Raamsalu elukohaga ...., isikukoodiga .... ja Veronika Valk elukohaga ...., isikukoodiga .... (edaspidi autorid), kelle vahel jaguneb konkursitöö autorsus 50 % ja 50 % (ühine autorsus), teiselt poolt, edaspidi koos nimetatud pooled, sõlmisid käesoleva lepingu järgnevas:

 

1          Lepingu eesmärk ja ese

1.1          Lepingu esemeks on Lasnamäe “Pae puhkeala“ kasutusele võtmise lahenduste ideekonkursi 3. autasu võitnud konkursitöö “IIRIS“ (edaspidi töö) ja selle varaliste autoriõiguste kasutamise õiguse tasuta üleandmine Tallinna linnale.

1.2           Lasnamäe “Pae puhkeala“ kasutusele võtmise lahenduste ideekonkursi 3. autasu võitnud konkursitöö “IIRIS“ iseloomustus: graafiline materjal 3-l jäigal alusel esitatud lehel formaadis A0 ja seletuskiri 7-l lehel trükitult, köidetult ja formaadis A4.

1.3          Lepingu eesmärgiks on kasutada töös pakutud ideid linna omandis olevale Võidujooksu tn 12/Pae tn 7a kinnistule puhkeala planeerimiseks koostatava detailplaneeringu lähtetingimuste ettevalmistamisel, Lasnamäe Pae puhkeala detailplaneeringu koostamisel ning selle elluviimisel, juhul kui detailplaneeringut ei koosta autor ise, ja Pae puhkeala kasutuselevõtmisel.

 

2                Poolte kohustused

2.1          Autorite kohustused

2.1.1        Autorid loovutavad linnale tasuta kõik autorite varalised õigused tööle.

2.1.2        Autorid kinnitavad, et:

2.1.2.1  linnale jääb töö omandiõigus;

2.1.2.2  linn võib asuda teostama töö autoriõigusi lepingu sõlmimise hetkest;

2.1.2.3  lubavad linnal ja tema nõusolekul kolmandatel isikutel kasutada tööd, teha töös muudatusi ning lisada sinna teiste autorite teoseid.

2.1.3        Kui autor nõuab töö kasutamise lõpetamist, kohustub ta eelnevalt tasuma 30 000 (kolmkümmend tuhat) krooni ning hüvitama Tellijale töö kasutamise lõpetamisega tekitatud kahju.

 

2.2          Linna kohustused

2.2.1        Linn kinnitab, et:

2.2.1.1  autoritele jäävad autori isiklikud õigused;

2.2.1.2  kui linn kasutab tööd või selles toodud lahendusi, teavitatakse sellest autoreid ning näidatakse ära nende nimed.

 

2.3         Pooled lepivad kokku, et omandiõigus ja varalised autoriõigused tööle lähevad linnale üle lepingu sõlmimise hetkest.

 

3                Lepingu kehtivus

Käesolev leping loetakse sõlmituks selle allakirjutamise hetkest mõlema poole poolt ja kehtib tähtajatult.

 

4                Poolte vastutus ja vaidluste lahendamine

4.1          Lepinguga enesele võetud kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise eest vastutavad pooled tulenevalt käesolevast lepingust ja Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras ja ulatuses. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused kohtus.

4.2          Autorid vastutavad oma kohustuste täitmise eest solidaarselt.

 

5                Vääramatu jõud

Vääramatu jõu esinemisel vabastatakse linn ja autorid oma lepinguliste kohustuste mittetäitmise ja kahju tekkimisega seotud vastutusest. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

 

6                Muud tingimused

Käesolev leping on koostatud eesti keeles kahel lehel kolmes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris. Lepingust üks eksemplar jääb linna esindajale Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja Igor Volkovile, kaks autoritele – mõlemale autorile üks eksemplar.

 

7                Poolte rekvisiidid ja kontaktisikud

 

Tallinna Linnavalitsus                 

Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn        

faks 640 4495                                                             

 

Tellija kontaktisik

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti

detailplaneeringute teenistuse

Lasnamäe ja Pirita

osakonna juhataja

Mari Heinsoo

e-post: Mari.Heinsoo@tallinnlv.ee

tel 640 4470

 

 

 

           

…………………………..                  ………………………..            ………………………..

IGOR VOLKOV                                 KERLI RAAMSALU    VERONIKA VALK

Linna esindaja                                       autor                                          autor

                                                           

    “ _____________ 200___                 “ _____________ 200__          “ _____________ 200__

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär