Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Volituse andmine Vilja Savisaarele Tallinna linna esindamiseks
Tallinna Linnavalitsus 21.12.2005 korraldus number 2549
Redaktsiooni kehtivus:21.12.2005 - 30.05.2007

KEHTETU:

Tlv k 30.05.2007 nr 1004

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. detsember 2005 nr 2549-k

 

 

Volituse andmine Vilja Savisaarele

Tallinna linna esindamiseks

 

 

 

Võlaõigusseaduse § 271 – 338, Eluruumide erastamise seaduse, Mitteeluruumide erastamise seaduse, Kaasomandis oleva elamu mõttelise osa erastamise seaduse, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna põhimääruse § 4 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra ja 31. mai 2001 määrusega nr 24   kehtestatud Tallinna Linna kohtus esindamise korra p 1.5 alusel:

 

 

1. Volitada Põhja-Tallinna vanemat Vilja Savisaart (edasivolitamise õigusega) esindama Tallinna linna asjaajamiseks  kõigis asutustes, organisatsioonides, kohtutes ja kõikide isikute ees:

1.1 eluruumi üüri- või hoolduslepingu sõlminud isikutelt üüri- või hooldustasu ning muude üüritud asjaga seotud kulude (kõrvalkulude) võlgnevuste sissenõudmise, eluruumi üürilepingu ülesütlemise ja eluruumi valdusest vabastamise asjades;

1.2 äriruumi kasutamise eest tasumisele kuuluva üüri- või hooldustasu ning muude üüritud asjaga seotud kulude (kõrvalkulude) võlgnevuste sissenõudmise,  äriruumide üürilepingute muutmise, ülesütlemise ning äripindade valdusest vabastamise asjades;

1.3 korteriomandite, eluruumide, mitteeluruumide ja mitteeluhoonete erastamise ning võõrandamisega seotud asjades;

1.4 kaasomandis oleva elamu mõtteliste osade erastamise läbiviimisel;

1.5 esitama kinnistusametile ühepoolselt notariaalselt tõestatud kinnistamisavaldust ning kõiki  punktides 1.1-1.4  nimetatud toimingute sooritamiseks vajalikke dokumente, sõlmima ja alla kirjutama kõikidele vajalikele lepingutele ning avaldustele, vormistama kõik vajalikud dokumendid ja sooritama kõik toimingud, mis on seoses punktides 1.1-1.4 toodud volitustega;

1.6 punktides 1.1-1.5 nimetatud toimingute sooritamiseks Tallinna linna nimel nõudma, vastu võtma ja esitama kõiki punktides 1.1-1.5 nimetatud toiminguteks vajalikke dokumente, sõlmima ja alla kirjutama kõikidele vajalikele lepingutele ning avaldustele, vormistama kõik vajalikud dokumendid ja sooritama kõik toimingud, mis on seoses punktides 1.1-1.5 toodud volitustega.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse  22.detsembri 2004 korraldus nr 2742-k. 

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Vilja Savisaarele.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär