Volituse andmine Mihhail Korbile Tallinna linna esindamiseks

Tallinna Linnavalitsus 21.12.2005 korraldus number 2548
Kehtetuks tunnistamine 26.11.2008
Redaktsiooni kehtivus 21.12.2005 - 26.11.2008

KEHTETU:

Tlv k 26.11.2008 nr 2016

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. detsember 2005 nr 2548-k

 

 

Volituse andmine Mihhail Korbile

Tallinna linna esindamiseks

 

 

 

 Perekonnaseaduse § 93 lg 3, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna põhimääruse § 4 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2000 määrusega nr 41 kinnitatud Eestkoste korraldamise juhendi p 1.3 ja 31. mai 2001 määrusega nr 24 kehtestatud Tallinna linna kohtus esindamise korra p 1.5 alusel:

 

 

1. Volitada Kristiine linnaosa vanemat Mihhail Korbi (edasivolitamise õigusega) esindama Tallinna linna riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes, suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega ning kõigis kohtutes seadusega sätestatud korras piiratud teovõimega isikute varaliste ja isiklike õiguste ning huvide kaitsmisel ning eestkostetava varaga tehingute tegemisel.  

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 20. aprilli 2005 korraldus nr 729-k.

3.  Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Mihhail Korbile.       

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär