Ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste majandusarvestuse üleviimine linna ühtse majandustarkvare SAP keskkonda

Tallinna Linnavalitsus 21.12.2005 korraldus number 2545

Redaktsiooni kehtivus 21.12.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. detsember 2005 nr  2545-k

 

 

Ametiasutuste ja nende hallatavate  asutuste majandusarvestuse üleviimine linna ühtse majandustarkvara SAP keskkonda

 

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 49 lõike 1 punkti 4 alusel ja kookõlas Tallinna Linnavolikogu 22. augusti 2002 otsusega nr 329 “Tallinna linna finantsjuhtimise mudel“ ning tulenevalt linna finantsjuhtimise mudeli juurutamiseks loodud projektorganisatsiooni ettepanekust:

 

1. Viia majandusarvestuse korraldus alates 01. jaanuarist 2006 linna ühtse tarkvara SAP keskkonda selleks seadistatud funktsionaalsuses järgmistes Tallinna linna ametiasutustes ja nende hallatavates  asutustes:

1.1 Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet;

1.2 Tallinna Kommunaalamet;

1.3 Tallinna Ettevõtlusamet;

1.4 Tallinna Keskkonnaamet;

1.5 Tallinna Transpordiamet.

2. Viia majandusarvestuse korraldus alates 01. jaanuarist 2006 linna ühtse tarkvara SAP keskkonda selleks seadistatud funktsionaalsuses Tallinna Haridusametis.

3. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatava asutuse  Tallinna Kiirabi raamatupidamine ühendada ametiasutuse raamatupidamisega (tsentraliseerida) ja korraldada  majandusarvestus linna ühtse tarkvara SAP keskkonnas selleks seadistatud funktsionaalsuses alates 01. jaanuarist 2007.

4. Tallinna Keskkonnaameti hallatava asutuse  Tallinna Botaanikaaed raamatupidamine ühendada ametiasutuse raamatupidamisega (tsentraliseerida) ja korraldada  majandusarvestus linna ühtse tarkvara SAP keskkonnas selleks seadistatud funktsionaalsuses alates 01. jaanuarist 2007.

5. Tallinna Haridusameti, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti, Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti juhatajatel ja Tallinna Linnakantselei linnasekretäril esitada tegevuskavad raamatupidamise tsentraliseerimiseks ja majandusarvestuse korraldamiseks linna ühtse tarkvara SAP keskkonnas FM juhtrühmale kinnitamiseks hiljemalt 31. märtsiks 2006.

6. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1 ja 5 nimetatud ametiasutuste juhtidele.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär