Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lasnamäe elamualade üldplaneeringu lähteülesande kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 21.12.2005 korraldus number 2518
Redaktsiooni kehtivus:21.12.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. detsember 2005 nr 2518-k

 

 

Lasnamäe elamualade üldplaneeringu lähteülesande kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna põhimääruse § 49 lg 1 p 2, Planeerimisseaduse § 8 lg 1 ja lg 3 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 8 lg 1, 2, 4, 9 ja § 9 lg 7, 8 ja 9 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 20. juuni 2005 otsusest nr 198 “Lasnamäe elamualade üldplaneeringu algatamine“:

 

 

1. Kinnitada Lasnamäe elamualade üldplaneeringu lähteülesanne vastavalt lisale.

2. Linnaplaneerimise Ametil korraldada vastavalt lähteülesandele üldplaneeringu koostamine.

3. Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

Tallinna Linnavalitsuse 21. detsember 2005

korralduse nr  2518-k     

LISA

 

Lasnamäe elamualade üldplaneeringu

lähteülesanne

 

 

 

1. Lähteülesande koostaja: Tallinna Linnaplaneerimise Amet

 

2.  Planeeringu eesmärk

Lasnamäe elamualade üldplaneeringu koostamise eesmärgiks on Lasnamäe elamualade arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine, koos uute elamu- ja ettevõtlusalade võimalike asukohtade määramisega ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks.

3.  Taustinformatsioon

 

Lasnamäe on Nõukogude Liidu ajal umbes 200 000 elaniku jaoks projekteeritud magalaelamurajoon Tallinna kesklinnast idas ning Tallinna kõige uuem paneelkonstruktsioonidest elamurajoon. Lasnamäe elamute ehitamist alustati 1970. aastate lõpus ja sellel perioodil kehtinud planeeringu järgi oli Lasnamäe elamute tsoon jagatud 12 eraldiseisvaks mikrorajooniks, millest tänaseks on välja ehitatud 8. Rahvastikuregistri 01.11.2004 seisuga elab Lasnamäel 114 433 elanikku, mis moodustab 28,5% Tallinna elanike arvust. Lasnamäe tüüpiliseks jooneks on  venekeelse elanikkonna osakaalu suur esindatus.

 

Lasnamäe on Tallinna linna kõige noorem elamurajoon, mis ehituslikust aspektist koosneb valdavalt 5 ja 9 korruselistest paneelelamutest, nende hulgas on mõned 16-korruselised elumajad ning Lasnamäe Majaka rajoonis ka madalakorruselised pärastsõjaaegsed ehitised. Nõukogudeaegne ehituspoliitika nägi ette ehitada kiiresti ja odavalt, mis tähendas, et kiire ehitustempo juures jäi muu elanikke teenindav infrastruktuur – pargid, puhkealad jm – välja arendamata. Seega Lasnamäe elurajooni iseloomustab poolikus, kus algupärasest projektist on ellu viidud ainult osa ning piirkonnas on palju korrastamata tühermaad.

 

Lasnamäe elamualade üldplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavolikogu 20. juuni 2005 otsusega nr 198 Tallinna üldplaneeringu täpsustamiseks ja täiendamiseks. Lasnamäel puudub seni üldplaneering, mis käsitleks linnaosa ruumilise arengu põhimõtete kujundamist ning kuhu oleks integreeritud varasemad Lasnamäe territooriumi puudutavad arengustrateegiad või –projektid. Sellest tulenevalt on antud planeeringu koostamine põhjendatud vajadusega käsitleda Lasnamäe elamualade edasist arengut ühtses terviklikus dokumendis ning suuremas detailsusastmes ja täpsemas mõõtkavas, kui seda on tehtud Tallinna üldplaneeringus või varasemates Lasnamäe arengut puudutavates planeeringukavades. Lisaks on aegunud nõukogudeaegne Lasnamäe elurajooni generaalplaneering, mis vajab uuesti läbi töötamist ning muutmist. Korterite ja töökohtade suhe territooriumil tuleb läbi kaaluda, samuti uuselamuehituse kvaliteet ja hulk, et Lasnamäe suudaks pakkuda elanikele erinevat tüüpi maju ning elamisvorme.

Lasnamäe linnaosa peamagistraalid on selgelt välja kujunenud ülelinnalise liiklusskeemi osad, mis funktsioneerivad hästi ning seetõttu kavandatava üldplaneeringuga nende muutmist ette ei nähta. Täpsustatakse seejuures kvartalisiseste ja -vaheliste teedevõrgustike struktuuri.

 

Lasnamäe elamualasid ja tööstusalasid käsitletakse eraldi planeeringutes ehk teisisõnu jäävad Lasnamäe elamualade üldplaneeringust välja Peterburi teest lõuna poole jäävad tööstusalad.

 

Üldplaneeringu koostamist korraldab ja selle eest vastutab Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

 

Planeeringus arvestatakse Lasnamäe linnaosa arengukavaga ning aluseks võetakse Helsingi Tehnikaülikooli, Soome Keskkonnaministeeriumi, Eesti Majandusministeeriumi, Tallinna linna esindajate, Lasnamäe Linnaosa Valitsuse ning Tallinna Tehnikaülikooli ja Tehnikakõrgkooli koostööprojekti “Lasnamäe elamurajooni parendamine – aknaid tulevikku“.

 

Lasnamäe elamualade üldplaneering on aluseks detailplaneeringute koostamisele ning maakorraldusele. Üldplaneeringu koostamisel analüüsitakse paikkonna eripärast tulenevaid võimalusi ning olemasolevat sotsiaal-majanduslikku potentsiaali, millest lähtudes valitakse edasise arengu üldeesmärgid. Üldplaneeringuga hõlmatava ala täpne ulatus on näidatud kaardil lisas.

4. Üldplaneeringuga kavandatakse

 

4.1       Määrata Lasnamäe elamualade territooriumi edasised sotsiaal-majanduslikud arengusuunad;

4.2       Määratleda säästva ja tasakaalustatud arengu tingimused ning nende sidumine territooriumi   sotsiaal-majandusliku arenguga;

4.3       Mitmekesistada maakasutuse funktsionaalsust ja tagada planeeritava territooriumi sidusus nii üldplaneeringuga hõlmatava territooriumi erinevate alade kui ka üldplaneeringust välja jäävate ümbritsevate piirkondade vahel;

4.4       Täpsustada planeeritava ala üldisi ehitustingimusi ja –reegleid;

4.5       Määrata uute elamu- ja ettevõtlusalade võimalikud asukohad;

4.6       Säilitada hoonestusvabana Lasnamäe elurajooni läbiv haljaskoridor;

4.7       Liiklusvõrgustiku täpsustamine ning loogiliselt toimiva liiklusskeemi välja töötamine, koos ümbritsevate aladega liidetud kergliiklusteede paiknemise määramisega, tagades kiire ja sagedase transpordivõimaluse erinevate piirkondade vahel;

4.8       Määrata parkimiskorralduse üldised põhimõtted ning uued parkimisalad;

4.9       Määrata sõitjate- ja liiklusvoogude prognoos ning nende jaotumine liikumisviiside ja ühistranspordiliikide vahel;

4.10     Määrata ohtlike- ja raskete veoste marsruudid;

4.11     Määrata ühistranspordiliikluse kavandamiseks vajalikud põhi(jaotus)tänavad ja infrastruktuur (sh peatused, terminalid, lõpp-peatused ja tagasipöördekohad);

4.12     Määrata elektritranspordiks vajalikud liikluskoridorid ja Park&Ride parklate asukohad, arvestades liikumise arengut üldplaneeringuga käsitletavas piirkonnas;

4.13     Ühiskondlike keskuste arengualade ning puhke- ja haljasalade ulatuse, kasutustingimuste,   arengusuundade ning koormuse määramine ja täpsustamine;

4.14     Määrata põhiliste tehnovõrkude trasside asukohad;

4.15     Korraldada Lasnamäe elamualade üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine;

4.16     Koostada Lasnamäe elamualasid hõlmav kaart, mis võtab kokku arengu- ja ehitamistingimused planeeritaval territooriumil.

 

5. Arvestamisele kuuluvad lähtematerjalid

 

5.1        Tallinna üldplaneering, 2001

5.2        Jõelähtme valla üldplaneering

5.3        Tallinna arengukava 2005-2014

5.4        Tallinna haljastuse arengukava

5.5        Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2004-2015

5.6              Tallinna magistraaltänavavõrgu (teedeehitus ja rekonstrueerimine) arengusuunad 2005-   2014

5.7              Tallinna jäätmekava

5.8              Strateegia “Tallinn 2025“

5.9        Tallinna Keskkonnastrateegia aastani 2010

5.10          Strateegia “Säästev Eesti 21 (Eesti tee jätkusuutlikule arengule)“. Tallinn, 2004

5.11          Lasnamäe elurajooni generaalplaan, 1978

5.12          Lasnamäe linnaosas kehtivad ja menetluses olevad detailplaneeringud

 

5.13          Lasnamäe elamurajooni parendamine – aknaid tulevikku. Lasnamäe elamurajooni parendamisprojekti tööd 1998-2000. Helsingi Tehnikaülikool, Arhitektuuri osakond, Sootsiumi projekteerimise labor. Helsingi 2001

5.14          Tallinna integreeritud ühistranspordi alane uurimus, Systra 2003-2004

5.15          Tööjõu- ja eluasemeuuring (Tallinna Kesklinnas, Lasnamäel ja Pirital). Eesti Tuleviku-uuringute Instituut. Tallinn, 2003

5.16          Tallinna linnastu rahvastikuprognoos. Tartu, 2001

5.17          Tallinna liikluse arengusuunad aastateks 2005-2014

5.18          Tallinna kõrgelamuelanikud. Tallinna Ülikool. Tallinn, 2005

5.19          Tallinna tööhõive suurendamise programm 2005-2007

5.20          Kõrghooned Tallinnas turuülevaade. ERI Kinnisvara. Tallinn, 2005

5.21          Hinnang Tallinna linnakeskuse ja sellega vahetult külgnevate alade ehitustiheduse    majanduslikule põhjendatusele kinnisvaraturu kontekstis. OÜ Kinnisvaraekspert. Tallinn, 2004

5.22          Tallinna Põhjaväila teostatavuse uuring. AS E-Konsult. Tallinn, 1995

5.23          Tallinna Lõunaväila teostatavuse uuring. AS E-Konsult. Tallinn, 1996

5.24          Tallinlaste rahulolu linna elu-oluga. Ariko Marketing. Tallinn, 2004

5.25          Koostamisel olev Pirita linnaosa üldplaneering

5.26          Koostamisel olev teemaplaneering “Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“

5.27          Koostamisel olev teemaplaneering “Tallinna rohealad“

5.28          Koostamisel olev teemaplaneering “Tallinna tänavavõrk ja kergliiklusteed“

5.29          Paneelelamute fassaadide soojustamise tehnilised lahendused. Tallinna Tehnikaülikool, 2005 (koostamisel)

5.30          Teostamisel olev Tallinna ja selle naaberomavalitsuste elanike eluasemehinnanguid ja –valikuid selgitav uuring

5.31          Korraldatava Lasnamäe “Pae puhkeala“ kasutusele võtmise lahenduste ideekonkursi tulemused

5.32          Projekti “Tallinna tramm“ materjalid

5.33          Lasnamäe linnaosa arengukava eelnõu

5.34          Tallinna noorsootöö arengusuunad 2006-2010 (eelnõu)

5.35          Tallinna linna parkimise arengukava aastateks 2006-2014 eelnõu

5.36          Algatamisel olev teemaplaneering “Paekalda asumi ja Maarjamäe paekalda aluse maa-ala arenguvõimaluste määramine

 

 

6. Nõuded planeeringu koostamisele, kooskõlastamisele, vormistamisele

Üldplaneering koostatakse vastavalt planeerimisseadusele ning Keskkonnaministeeriumi väljaantud käsiraamatule “Soovitused üldplaneeringu koostamiseks“ (Keskkonnaministeerium, 2000). Planeering koostatakse koostöös planeeringuala naabrusesse jäävate kohalike omavalitsuste, linnaosa valitsuste, linnavalitsuse ametite,  planeeringuala kinnisasjade omanike, elanike ning teiste huvitatud isikutega. Planeeringu koostamisse kaasatakse erinevate huvigruppide esindajad, kasutades avalikke planeeringupäevi, kus toimub planeeringu lähteseisukohtade ja eskiisilahenduste tutvustamine. Planeeringuprotsessi kulgu kajastatakse massiteabevahendites.

 

6.1       Planeering kooskõlastada:

6.1.1    Lasnamäe Linnaosa Valitsusega ja Halduskoguga

6.1.2    Pirita Linnaosa Valitsusega ja Halduskoguga

6.1.3    Tallinna Kesklinna Valitsusega ja Halduskoguga

6.1.4    Harjumaa Keskkonnateenistusega

6.1.5    Maardu Linnavalitsusega

6.1.6    Jõelähtme Vallavalitusega

6.1.7    Tallinna Kommunaalametiga

6.1.8    Tallinna Elamumajandusametiga

6.1.9    Tallinna Ettevõtlusametiga

6.1.10  Tallinna Haridusametiga

6.1.11  Tallinna Keskkonnaametiga

6.1.12  Tallinna Kultuuriväärtuste Ametiga

6.1.13  Tallinna Maa-ametiga

6.1.14  Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga

6.1.15  Tallinna Spordi- ja Noorsooametiga

6.1.16  Tallinna Transpordiametiga

6.1.17  Maa-ametiga

6.1.18  Keskkonnaministeeriumiga

 

6.2     Töö vormistamine:

6.2.1   töö lõppversioonis esitatakse kokkuvõtlik seletuskiri koos vajaliku informatsiooni 

 sisalduvate joonistega;

6.2.2   põhijoonis (maakasutusplaan) esitatakse mõõtkavas 1:10 000.

 

7. Lasnamäe elamualade üldplaneering peab sisaldama järgmisi töid

 

7.1      Algandmete kogumine – üldplaneeringuga hõlmatava territooriumi üldised iseloomustavad näitajad:

7.1.1   geograafiline asukoht, pindala, asumid ja piirid;

7.1.2    elanikkonna demograafiline struktuur ja rahvastiku prognoos;

7.1.3    sotsiaalne infrastruktuur (koolid, koolieelsed asutused, kultuuriasutused,  noorsootööasutused, huvialaringid jmt) üldiseloomustus ja perspektiivne vajadus;

7.1.4    ettevõtlusstruktuuri üldiseloomustus ja orienteeruv töökohtade arv;

7.1.5    tööhõive;

7.1.6    keskkonna kvaliteet – õhu-, vee- ja pinnasereostus, jäätmed, müra;

7.1.7    haljasalade, mänguväljakute ja parkimiskohtade vajaduse vastavus tegelikkusele.

7.2       Arengueelduste väljatöötamine tuginedes süstematiseeritud algandmete kogumile:

7.2.1    arengu eesmärgid ja kriteeriumid;

7.2.2    arengut soodustavad ja pidurdavad tegurid;

7.2.3    väliskeskkonnast tulenevad võimalused ja ohud.

 

7.3       Ruumilise arengustrateegia põhisuundade välja toomine järgmiseks 10-15 aastaks, milles   käsitletakse:

7.3.1    elamualade struktuuri: asumite omavaheline sidestumine, rahvaarvu prognoos;

7.3.2    sotsiaalset infrastruktuuri: sotsiaalse infrastruktuuri arengu üldpõhimõtted, rajatavad ühiskondlikud objektid;                                 

7.3.3    tehnilist infrastruktuuri: teedevõrk ja ühistransport, side, elektrivõrk;

7.3.4    kommunaalmajandust: jäätmemajandus, veemajandus, soojamajandus;                                                   

7.3.5    ettevõtlust: inkubaatorid;

7.3.6    keskkonda - heakord ja haljastus.

7.4       Maa-alade üldised kasutus- ja ehitustingimused:

7.4.1        määrata säilitamisele kuuluvad alad – väärtuslikud looduspiirkonnad ja kooslused, kaitstavad looduse üksikobjektid ning puhkamisega seotud paigad;

7.4.2        korraldada arhitektuurselt eriilmelise hoonestruktuuriga Sikupilli puitasumile ning Majaka tänava, Peterburi tee, Sikupilli ja Kivimurru tänava piirkonna pärastsõjaaegsete väärtuslike elamukvartalite edasise staatuse seisukoha kujundamiseks hoonete inventariseerimine ning ülevaade piirkonna ehitusajaloost;

7.4.3        välja töötada elamualade elurajooni välisilme parandamise ja kujundamise üldised põhimõtted, arvestades hoonete vahelise ruumi kui elukeskkonna väärtustamise vajadust. Teha ettepanekuid elukeskkonna parendamise viisidest, eesmärgiga muuta Lasnamäe atraktiivsemaks elukeskkonnaks;

7.4.4        tuginedes algandmetele ja lähtematerjalidele määratleda perspektiivsed, tihendatavad ja muutuvad hoonestusalad, täpsustades nii maakasutusfunktsioone, kui hoonestuse üldiseloomu. Hoonestusalade määratlemisel tugineda põhimõttel, et väljakujunenud elurajoonides ei planeerita hoonete ja parklate rajamist olemasolevate rajatud haljasmaade arvelt ja Haljastuse arengukavaga kinnitatud rohekoridoride arvelt;

7.4.5        täpsustada linna ja riigi vastavate ametkondadega perspektiivsete sotsiaalobjektide rajamise vajadus ning asukoht;

7.4.6        määrata ja täpsustada asukohad:

7.4.6.1   täiendavaks elamuehituseks;

7.4.6.2   uutele äri-, ettevõtlus- ja tootmishoonetele;

7.4.6.3   haridus-, tervishoiu-, spordi- jm asutustele;

7.4.6.4   puhke- ja haljasaladele;

7.4.6.5   parkimisaladele;

7.4.6.6   avaliku ja poolavaliku funktsiooniga ruumi alad ning eraomandis oleva territooriumi piirid  elamute lähiümbruses.

 

7.5         Tehnilise infrastruktuuri määramine ning täpsustamine:

7.5.1        teed ja tänavad, sh kergliiklusteed;

7.5.2        veevarustus ja kanalisatsioon;

7.5.3        sade- ja drenaaþvete ärajuhtimine;

7.5.4        küttesüsteemid;

7.5.5        sideteenused;

7.5.6        tänavavalgustus;

7.5.7        gaas;

7.5.8        alternatiivenergia kasutamise võimalikkus.

 

7.6          Piirangutes maakasutusele:

7.6.1        määrata olemasolevate kaitsealuste objektide asukohad, koos nende kaitsevöönditega;

7.6.2        arvestada Pirita jõe maastikukaitsealaga, ajaloolise Iru linnamäega, Lasnamäe majaka ja Kadrioru majaka liitsihiga ning sellest tulenevate kitsendustega perspektiivsele hoonestusele;

7.6.3        vajadusel teha ettepanek täiendavate maa-alade või objektide kaitse alla võtmiseks;

7.6.4        selgitada põhjavee toitealad, mis tuleb jätta hoonestamata;

7.6.5        määrata erinevatest seadustest, tehnogeensetest jm teguritest maakasutusele ja ehitustegevusele tulenevad piirangualad;

7.6.6        arvestada planeeritaval alal paiknevate ja seda võimalikult mõjutavate suurõnnetuse ohuga ettevõtetega ning analüüsida neist põhjustatud piiravaid asjaolusid.

 

7.7       Keskkonnamõju strateegilise hindamise korraldamine

 

8            Üldplaneeringu koostamisega kavandatavad uuringud

 

8.1              Tallinna töökohtade inventariseerimine tegevusalade kaupa, koos paiknemisega linnaosades

8.2              Lasnamäe elamualade parkimiskorralduse uuring

8.3              Kinnisvaraturu ülevaade, pakkumised ja prognoos

8.4              Kaubandus-ettevõtluse nõudluse/otstarbekuse uuring

8.5              Tallinna linna elanikkonna arvu prognoos

8.6              Lasnamäe linnaosa ettevõtete üldiseloomustus ja kaardistamine

8.7              Uuringud Lasnamäe piirkonna vajalike põhjavee toitealade määratlemiseks

8.8              Haljasmaade, sh kaitsealuste taimede ja üksikobjektide ülevaatused-inventuurid

8.9              Radooni uuringud

8.10          Uuringud võimalike jääkreostuskollete määramiseks

8.11          Sikupilli puitasumi ning Majaka tänava, Peterburi tee, Sikupilli ja Kivimurru tänava piirkonna elamukvartalite hoonete inventariseerimine ning ülevaade piirkonna ehitusajaloost

8.12          Ehitustehniliselt ja arhitektuurselt sobilikud tüüplahendused paneelelamutele

8.13          Sõitjate- ja liiklusvoogude uuringud

8.14          Elu- ja töökohtade paiknemine transporditsoonide lõikes ning nendevaheliste seoste uuringud

8.15          Vajadusel teisi täiendavaid uuringuid

 

 

 

Lasnamäe elamualade üldplaneeringu

lähteülesande

LISA

Toomas Sepp

Linnasekretär