Tallinna 53. Keskkooli direktori ametisse kinnitamine

Tallinna Linnavalitsus 21.12.2005 korraldus number 2474

Redaktsiooni kehtivus 21.12.2005 - ...

 


TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. detsember 2005 nr 2474-k

 

 

Tallinna 53. Keskkooli direktori ametisse kinnitamine

 

 

 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 39 lg 4, Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 7, § 52 lg 9, Tallinna Linnavalitsuse 9. veebruari 2000 määrusega nr 7 kinnitatud “Koolieelse lasteasutuse juhataja ja munitsipaalkooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise korra“ p 17 alusel ning tulenevalt linnapea ettepanekust: 

 

 

1. Kinnitada Tallinna 53. Keskkooli direktori ametikohale Maie Bragina.

2. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Maie Braginale.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär