Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord
Tallinna Linnavolikogu 15.12.2005 määrus number 60
Jõustumine:01.01.2006
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2007 - ...

 Redaktsioonid

KEHTETU:

Tvk m 14.12.2006 nr 71 jõust. 01.01.2007

REDAKTSIOON:

Tvk m 15.06.2006 nr 40 jõust. 22.06.2006

Tvk m 26.01.2006 nr 4 jõust. 01.02.2006

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

15. detsember 2005 nr 60

 

 

 

Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord

 

 

 

Määrus kehtestatakse Avaliku teenistuse seaduse § 11 lg 1, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 19, p 21, p 35 ja p 36 ja lg 3 ning Tallinna põhimääruse § 29 lg 1 p 4, § 39 lg 1 p 4 ja § 42 lg 4 alusel.

 

 

1. peatükk
TALLINNA LINNA AMETIASUTUSTE STRUKTUUR JA TEENISTUJATE KOOSSEIS

§ 1.  Tallinna linna ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine

Määrusega kinnitatakse Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistujate koosseis vastavalt lisale 1.

§ 2.  Linnavalitsusele õiguste andmine

Linnavalitsus võib aasta jooksul teha muudatusi ametiasutuste (v.a linnavolikogu kantselei) struktuuris ja teenistujate koosseisus linnavolikogu poolt kinnitatud teenistujate üldarvu ja palgafondi piires.

2. peatükk
TALLINNA LINNA AMETIASUTUSTE TEENISTUJATE TÖÖ TASUSTAMISE KORD

1. jagu
Palgapoliitika

§ 3.  Palgapoliitika põhimõtted

(1) Tallinna linna ametiasutuste palgapoliitika on ühtne. Töö tasustamise praktika peab toetama Tallinna kohaliku omavalitsuse mainet atraktiivsest tööandjast ja aitama värvata, säilitada ja motiveerida võimalikult kõrge tasemega linnateenistujaid.

(2) Töö tasustamine peab olema seaduslik, lähtuma riigi ja Tallinna õigusaktidest.

(3) Töö tasustamise põhimõtted peavad toetama Tallinna kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete efektiivset elluviimist ja olema avalikud.

(4) Linnavalitsuse eesmärgiks on maksta linnateenistujatele nende töö eest adekvaatset tasu, mis oleks Tallinna tööjõuturu keskmisel tasemel.

(5) Töö tasustamise süsteem peab olema motiveeriv ja suurendama linnateenistujate huvi täiendõppeks ja kvalifikatsiooni tõstmiseks.

(6) Töö tasustamise põhimõtted peavad olema võrdsed kõigile linnateenistujatele ning töö tasustamise süsteem turvaline.

(7) Arvestades linnateenistuja töösaavutusi, kvalifikatsiooni ja kompetentsust tugineb palgakorraldus peamiselt ametikohale.

(8) Linnateenistujaid tasustatakse rahaliselt, makstes palka, mis tagaks nende arvestatava elukvaliteedi ja võimaldaks pidevat enesearendamist.

(9) Palk koosneb kindla suurusega ametipalgast, töötulemustel põhinevatest lisatasudest ja preemiatest ning tööandja soodustustest. Põhilise osa palgast moodustab ametipalk.

(10) Tööandja soodustuste rakendamisel lähtutakse põhimõttest, et osaliselt toetatakse tööga otseselt seotud vajaduste rahuldamist (koolitus-, transpordi- või sidekulude hüvitamine) ning tervise ja töövõime säilimist.
Linnateenistujatele tagatakse kaasaegsed töötingimused.

(11) Linnavalitsus peab tagama töö tasustamiseks linna eelarves ettenähtud vahendite efektiivse kasutamise, mis võimaldab palgasüsteemi käigushoidmise pikema aja jooksul.

2. jagu
Töö tasustamise süsteemi ülesehitus ja rakendamine

§ 4.  Üldsätted

(1) Linna ametiasutuse moodustamise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu, samuti kinnitab linnavolikogu ametiasutuse põhimääruse ja teeb selles muudatusi.

(2) Linna ametiasutuste struktuuri, teenistujate koosseisu ning palgamäärade ja palgatingimuste kinnitamine on linnavolikogu ainupädevuses.

(3) Linna ametiasutuste (v.a linnavolikogu kantselei) struktuuri, teenistujate koosseisu ning palgamäärad ja palgatingimused esitab linnavolikogule kinnitamiseks linnavalitsus. Linnavolikogu kantselei struktuuri, teenistujate koosseisu ning palgamäärad ja palgatingimused esitab linnavolikogule kinnitamiseks linnavolikogu esimees.

(4) Ametnike ametikohtade nimetuste rakendamisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kohaliku omavalitsuse ametnike ametikohtade nimetustest ning ametinimetuse kuuluvusest vastavasse ametinimetuste põhigruppi.

(5) Linnavolikogu kinnitab ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu (näidates selles ära ametiasutuste struktuuri, teenistujate ametikohtade arvu ning ametikohtade kuuluvuse vastavasse ametinimetuste põhigruppi) järgnevaks aastaks üldjuhul samaaegselt linna eelarve kinnitamisega.

(6) Lähtudes linnavolikogu poolt kinnitatud ametiasutuste struktuurist ja teenistujate koosseisust, teenistujate palgaastmestikust ja palgaastmete jaotusest kinnitab linnavolikogu esimees linnavolikogu kantselei osas ning linnavalitsus teiste linna ametiasutuste osas teenistujate koosseisunimestikud koos ametikohtade palgaastmetega.

(7) Ametniku teenistusest vabastamisel ja abiteenistujaga töölepingu lõpetamisel lähtutakse hüvituste maksmisel seadustest ning linna õigusaktidest.

(8) Linnaametnike sotsiaalsed garantiid kehtestab linnavolikogu.

§ 5.  Töö tasustamise süsteemi ülesehitus

(1) Teenistujate ametikohad on tulenevalt Avaliku teenistuse seadusest jagatud ametnikeks ja abiteenistujateks järgmiselt:

1) ametnik on ametiasutuse koosseisus ettenähtud ametikohale nimetatud või valitud isik;

2) abiteenistuja on ametiasutuse koosseisus ettenähtud abiteenistuskohale töölepingu alusel võetud tehniline töötaja.

(2) Ametnike ametikohad on jaotatud ametinimetuste alusel põhigruppidesse:

1) juhid;

2) nõunikud;

3) vanemametnikud;

4) nooremametnikud.

(3) Ametinimetus tuleneb ametikoha kirjeldusest ning ametikohal nõutavast teadmiste ja oskuste tasemest, mis ametnike puhul (v.a linnavolikogu poolt valitud ja ametisse nimetatud isikud) kajastatakse ametijuhendites ja atesteerimisnõuetes.

(4) Teenistujate töö tasustamise aluseks on kolm palgaastmestikku:

1) juhtide palgaastmestik;

2) teiste ametnike palgaastmestik;

3) abiteenistujate palgaastmestik.

(5) Linnavolikogu kinnitab linna ametiasutuste teenistujate palgaastmestikud, kus on ära toodud palgagrupid, palgaastmed ja kuupalgamäärad ning palgaastmete jaotuse teenistujate põhigruppide ja palgagruppide kaupa. Palgaaste on näitarv, mis seob ametikoha sellele vastava kuupalgamääraga.

(6) Kuupalgamäärade muutmine, arvestades tarbijahinnaindeksi muutumist ning muudatusi Tallinna tööjõuturul, otsustatakse üldjuhul samaaegselt järgmise aasta linna eelarve koostamise põhimõtetega ning teenistujate palgaastmestikud esitatakse linnavolikogule kinnitamiseks koos järgmise aasta Tallinna linna ametiasutuste teenistujate töö tasustamise korraga.

§ 6.   Töö tasustamise süsteemi rakendamine

(1) Töötasu planeerimisel võetakse aluseks ametikohtadele kinnitatud palgaastmed ning neile vastavad kuupalgamäärad, mille järgi arvutatud töötasu suurendatakse teatud protsendi võrra lisatasude, preemiate ja toetuste maksmiseks, samuti nähakse ette vahendid erakorralisteks sündmusteks.

(2) Palk on tasu, mida makstakse teenistujatele töö eest. Palk koosneb ametipalgast (põhipalgast) ja teenistujale makstavatest lisatasudest ning preemiatest.

(3) Ametipalk on kuupalgamäära alusel arvutatud palk, mis määratakse teenistujale tulenevalt tema ametikohast ja ametikohale ettenähtud palgaastmest ning mida on teenistujal õigus saada alates teenistusse astumise päevast kuni teenistusest vabastamise päevani.

(4) Teenistujale võib maksta lisatasusid, preemiaid ja ühekordseid toetusi eelarves ettenähtud töötasuvahendite piires.

(5) Lisatasu on tasu, mida makstakse teenistujale lisaks ametipalgale täiendavate tööülesannete täitmise, nõutavast tulemuslikuma töö (edaspidi tulemusliku töö) eest või muudel seaduses ettenähtud juhtudel.

(6) Lisatasu tulemusliku töö eest on ametniku kvalifikatsioonist, võimekusest, kogemustest, oskustest ja tehtud töö kvaliteedist tulenev palgaosa.

(7) Tulemuspreemia on tasu, mida makstakse teenistujale eelnevalt püstitatud eesmärkide saavutamisel.

(8) Lisatasu tulemusliku töö eest, preemiat ja puhkusetoetust ei maksta teenistujale distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal.

(9) Puhkusetoetust makstakse teenistujale kuni ühe kuu ametipalga ulatuses.

(10) Katseajal võib teenistujale määrata tema ametikohal ettenähtud ametipalgast kuni kaks palgaastet madalama ametipalga. Ametipalga määramise sama põhimõtet võib rakendada kuue kuu jooksul ka määratud ajaks teenistusse võetud ajutiselt äraoleva ametniku asendajale ja teisele ametikohale üleviidud ametnikule. Katseajal preemiat üldjuhul ei maksta.

(11) Teenistujate koolituskuludeks nähakse linna eelarves ette vahendid kuni ühe kuu ametipalga suuruses summas iga teenistuja kohta.

§ 7.  Linnaametnike sotsiaalsed garantiid

(1) Ametniku teenistusest vabastamisel ametniku algatusel seoses vanaduspensionile jäämisega makstakse talle hüvitust, kui ta on töötanud linna ametiasutuses pidevalt:

1)  

3 kuni 6 aastat – kahe kuu ametipalga ulatuses;

2)  

6 kuni 10 aastat – kolme kuu ametipalga ulatuses;

3)  

üle 10 aasta – nelja kuu ametipalga ulatuses.

(2) Ametniku teenistusest vabastamisel vanuse tõttu makstakse talle hüvitust lisaks seaduses ettenähtud hüvitusele, kui ta on töötanud linna ametiasutuses pidevalt:

1)  

3 kuni 6 aastat – ühe kuu ametipalga ulatuses;

2)  

6 kuni 10 aastat – kahe kuu ametipalga ulatuses;

3)  

üle 10 aasta – kolme kuu ametipalga ulatuses.

(3) Ametniku teenistusest vabastamisel ametikohale mittevastava tervisliku seisundi või pikaajalise töövõimetuse tõttu makstakse talle hüvitust kolme kuu ametipalga ulatuses lisaks muudele seaduses sätestatud hüvitustele.

(4) Ametniku teenistuse lõppemisel seoses tema surmaga makstakse toetust kolme kuu ametipalga ulatuses lisaks muudele seaduses ettenähtud toetustele.

(5) Käesoleva paragrahvi 3. ja 4. lõikes ettenähtud hüvitust ja toetust makstakse tingimusel, et ametnik oli teenistuses linna ametiasutuses vähemalt viimased kolm aastat enne teenistussuhte lõppemist.

(6) Käesoleva paragrahvi 4. lõikes ettenähtud toetust makstakse 5. lõikes sätestatud teenistusajast lühema teenistusaja korral riikliku matusetoetuse summa ulatuses.

(7) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 kuni 4 ettenähtud hüvitused ja toetus makstakse välja erakorralisteks sündmusteks eraldatud vahendite arvel.

3. jagu
Juhtide töö tasustamine

§ 8.  Üldsätted

(1) Juhtide töö tasustamise aluseks on juhtide palgaastmestik ning juhtide palgaastmete jaotus palgagruppide kaupa.

(2) Juhtide põhigrupis on 3 palgagruppi (edaspidi grupp), gruppe tähistatakse (alates madalamast) tähtedega B, C ja D.

§ 9.  Linna tippjuhtide (grupp D) töö tasustamine

(1) Grupi siseselt rakendatakse 8 palgaastet (D1 – D8).

(2) Linna tippjuhid on:

1) linnavolikogu esimees ja aseesimees;

2) palgalised linnavalitsuse liikmed: linnapea ja abilinnapea;

3) teised linnavalitsuse liikmed.

§ 10.  Linna tippjuhtide ametisse valimine või nimetamine ning ametist vabastamine

(1) Linnavolikogu esimehe ja aseesimehe valib linnavolikogu oma volituste ajaks.

(2) Linnapea valib linna põhimääruses sätestatud tingimustel ja korras linnavolikogu oma volituste ajaks. Linnapea vabastab ametist linnavolikogu.

(3) Palgalise linnavalitsuse liikme nimetab ametisse linnavolikogu linnapea esildisel linnapea volituste ajaks. Palgalise linnavalitsuse liikme vabastab ametist linnavolikogu.

(4) Linnavalitsuse liikme kinnitab linnapea esildisel linnavolikogu linnapea volituste ajaks. Linnavalitsuse liikme vabastab linnavalitsuse liikme kohustest linnavolikogu.

§ 11.  Linna tippjuhtide töötasu määramine

(1) Töötasu või hüvituse määramine on linnavolikogu ainupädevuses.

(2) Linnavolikogu võib määrata ametipalga linnavolikogu esimehele või ühele aseesimehele.
Kui palgaline on linnavolikogu esimehe koht, määratakse aseesimehele hüvituseks 50% aseesimehe ametikohale ettenähtud ametipalgast. Kui palgaline on aseesimehe koht, makstakse esimehele hüvitust 50% esimehe ametikohale ettenähtud ametipalgast. Kui puudub palgaline linnavolikogu esimehe ja aseesimehe ametikoht, võib linnavolikogu esimehele ja aseesimehele maksta hüvitust 50% vastavalt esimehe või aseesimehe ametikohale ettenähtud ametipalgast.

(3) Linnavolikogu määrab linnapea ja palgalise linnavalitsuse liikme ametipalga.

(4) Linnavalitsuse liikmele, kes ei ole palgaline, makstakse hüvitust. Hüvitus määratakse kindla rahalise suurusena või protsendina palgalise linnavalitsuse liikme ametipalgast.

(5) Lisatasu ja preemiat võib linnavolikogu määrata töötulemuste põhjal, mis vormistatakse eraldi linnavolikogu otsusega.

(6) Ametipalk ja hüvituse suurus vaadatakse läbi üldjuhul üks kord aastas samaaegselt järgmise aasta linna eelarve kinnitamisega.

(7) Puhkusetoetust makstakse palgalisele ametnikule kuni ühe kuu ametipalga ulatuses seoses põhipuhkusega ilma linnavolikogu täiendava sellekohase otsuseta. Kui puhkus antakse osadena, siis makstakse kogu puhkusetoetus välja puhkuse esimese osa kasutamisel. Puhkusetoetust makstakse esimesel tööaastal proportsionaalselt töötatud ajale. Esimese tööaasta piirangut ei rakendata ametnikule, kes vabastati eelmiselt ametikohalt linna ametiasutuses seoses tema valimise või nimetamisega teisele ametikohale muus linna ametiasutuses või toimus vabastamine seoses teenistustähtaja möödumisega.

(8) Preemiaid või toetusi, mida makstakse kõikidele teenistujatele ühesugustel alustel makstakse ka linnavolikogu esimehele või aseesimehele ning palgalisele linnavalitsuse liikmele ilma volikogu täiendava sellekohase otsuseta.

§ 12.  Linna tippjuhtide transpordi- ja sidekulude hüvitamine

Ametnikule hüvitatakse:

1) ametiauto kasutamise või isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse linnapea käskkirjaga ning vaadatakse üle kord aastas, v.a linnavolikogu esimehe ja aseesimehe kulude hüvitamise piirmäär);

2) mobiiltelefoni kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse linnapea käskkirjaga ja vaadatakse üle kord aastas, v.a linnavolikogu esimehe ja aseesimehe kulude hüvitamise piirmäär).

§ 13.  Linna tippjuhtide sotsiaalsed garantiid

(1) Palgalisel ametikohal töötavale linnavolikogu esimehele või aseesimehele, linnapeale ja linnavolikogu poolt ametisse nimetatud linnavalitsuse liikmele võib linnavolikogu otsusega maksta ametist vabastamisel hüvitust kuni kolme kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud kaks kuni kaheksa aastat, ja kuni kuue kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud vastaval ametikohal rohkem kui kaheksa aastat ning vabastamine toimub:

1) seoses volituste tähtajalise lõppemisega;

2) tema enda algatusel seoses terviseseisundiga, mis ei võimalda püsivalt oma teenistuskohustusi täita;

3) seoses umbusalduse avaldamisega.

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatud hüvitust ei maksta, kui linnavolikogu poolt ametisse valitud või nimetatud isik:

1) vabastatakse ametist tema enda algatusel, v.a käesoleva paragrahvi 1. lõike punktis 2 toodud juhul;

2) valitakse või nimetatakse linnavolikogu poolt ametisse uueks tähtajaks.

(2¹) Palgalisel ametikohal töötavale linnapeale makstakse ametist vabastamisel hüvitist kuue kuu ametipalga ulatuses, kui ametist vabastamine toimub volikogude algatusel toimuva valdade või linnade haldusterritoriaalse korralduse muutmise tõttu.
(Tvk m 15.06.2006 nr 40 jõust. 22.06.2006)

(2²) Lõikes 2¹ sätestatud hüvitist ei maksta, kui linnavolikogu valib linnapea ametisse uueks tähtajaks.
(Tvk m 15.06.2006 nr 40 jõust. 22.06.2006)

(3) Käesoleva paragrahvi 1., 2¹. lõikes ettenähtud hüvituste maksmiseks eraldatakse täiendavad rahalised vahendid linna reservfondist ning hüvituse maksmine vormistatakse linnavolikogu otsusega.
(Tvk m 15.06.2006 nr 40 jõust. 22.06.2006)

§ 14.  Linna juhtide (grupp C) töö tasustamine

(1) Grupi siseselt rakendatakse 9 palgaastet (C5 – C13).

(2) Linna juhid on:

1) linnasekretär;

2) valdkonna direktor, linna sisekontrolör (edaspidi valdkonna direktor);

3) ameti juhataja, linnaarhivaar - linnaarhiivi juhataja (edaspidi ameti juhataja);

4) linnaosa vanem;

5) linnavolikogu kantselei juhataja.

§ 15.  Linna juhtide ametisse nimetamine ja ametist vabastamine

(1) Linnasekretäri nimetab ametisse ja vabastab ametist linnapea.

(2) Valdkonna direktor kuulub linnakantselei koosseisu. Sisulistes küsimustes allub valdkonna direktor linnapeale. Linnapea ettepanekul vaadatakse direktori ametisse nimetamise või ametist vabastamise küsimus eelnevalt läbi linnavalitsuse istungil ja otsus vormistatakse korraldusega, mille alusel nimetab valdkonna direktori ametisse ja vabastab ametist linnasekretär.

(3) Ameti juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Tööandaja teisi õigusi ja kohustusi teostab linnapea.

(4) Linnaosa vanema nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul, kuulates ära halduskogu arvamuse. Linnaosa vanema volituste tähtaeg ei tohi ületada linnavolikogu volituste tähtaega.

(5) Linnavolikogu kantselei juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavolikogu esimees.

§ 16.  Linna juhtide töötasu määramine

(1) Linnapea määrab linnasekretäri palgaastme ja ametipalga. Palgaastme ja ametipalga määramine vormistatakse linnapea käskkirjaga linnasekretäri ametisse nimetamisel või palgaastme ja ametipalga muutumisel. Samuti vormistatakse linnapea käskkirjaga kõik teised ametniku töö tasustamist käsitlevad haldusaktid (lisatasu, preemia, toetus jmt).

(2) Valdkonna direktori palgaastme ja ametipalga määramiseks teeb ettepaneku linnapea. Palgaastme ja ametipalga määramine vormistatakse linnasekretäri käskkirjaga valdkonna direktori ametisse nimetamisel või palgaastme ja ametipalga muutumisel. Samuti vormistatakse linnapea ettepanekul linnasekretäri käskkirjaga kõik teised valdkonna direktori töö tasustamist käsitlevad haldusaktid (lisatasu, preemia, toetus jmt).

(3) Ameti juhataja ja linnaosa vanema (edaspidi ametiasutuse juht) palgaastme ja ametipalga määrab ametisse nimetamisel linnavalitsus ja see vormistatakse linnavalitsuse korraldusega. Ametiasutuse juhi palgaastme ja ametipalga muudatused ning kõik teised ametiasutuse juhi töö tasustamist käsitlevad haldusaktid (lisatasu, preemia, toetus jmt) vormistatakse hiljem linnapea käskkirjaga.

(4) Linnavolikogu kantselei juhataja palgaastme ja ametipalga määrab linnavolikogu esimees.

(5) Ametipalga määramisel lähtutakse ametikohal nõutavast teadmiste ja oskuste tasemest, juhtimise ulatusest ning ametniku vastutuse määrast.

(6) Linna juhi ametikohal on nõutav kõrgharidus, linnasekretäri ametikohal juriidiline kõrgharidus.

(7) Ametisse nimetamise õigust omav isik (linnapea ametiasutuse juhi puhul, v.a linnavolikogu kantselei juhataja) võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires lisatasu tulemusliku töö eest, täiendavate tööülesannete täitmise eest ja muid seadusest tulenevaid lisatasusid:

1) lisatasu tulemusliku töö eest määratakse tulemusvestluse põhjal;

2) lisatasu määramisel täiendavate tööülesannete täitmise eest tuleb käskkirjas näidata milliste tööülesannete täitmise eest see on määratud.

(8) Linnapea võib teha ettepanekuid linnasekretärile käesoleva paragrahvi 7. lõikes nimetatud lisatasude määramiseks valdkonna direktorile.

(9) Ametipalk ja lisatasu tulemusliku töö eest vaadatakse läbi üks kord aastas iga-aastase tulemusvestluse põhjal. Selle alusel võib järgmisel aastal tõsta ametniku palgaastet või määrata talle lisatasu tulemusliku töö eest, samuti muuta või ära jätta talle varem määratud lisatasu.

(10) Ametisse nimetamise õigust omav isik (linnapea ametiasutuse juhi puhul, v.a linnavolikogu kantselei juhataja) võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires preemiaid ja toetusi. Linnapea võib teha linnasekretärile ettepanekuid nende määramiseks valdkonna direktorile.

(11) Tulemuspreemiat makstakse eelnevalt püstitatud eesmärkide saavutamise eest. Tulemuspreemiat võib maksta ühekordse töötulemuse või teatud perioodi töötulemuste hindamise alusel.

(12) Preemia ja toetuse maksmisel tuleb käskkirjas näidata maksmise põhjus.

(13) Preemiaid või toetusi, mida makstakse kõikidele teenistujatele ühesugustel alustel, makstakse samadel alustel ka linna juhile ning see vormistatakse ettenähtud korras käskkirjaga.

(14) Puhkusetoetust makstakse ametnikele kuni ühe kuu ametipalga ulatuses seoses põhipuhkusega. Kui puhkus antakse osadena, siis makstakse kogu puhkusetoetus välja puhkuse esimese osa kasutamisel. Puhkusetoetust makstakse esimesel tööaastal proportsionaalselt töötatud ajale. Esimese tööaasta piirangut ei rakendata ametnikule, kes vabastati eelmiselt ametikohalt linna ametiasutuses seoses tema nimetamisega teisele ametikohale muus linna ametiasutuses. Samuti ei rakendata esimese tööaasta piirangut linnaosa vanemale, kes pärast ametikohalt vabastamist seoses teenistustähtaja möödumisega nimetati uuesti sama või teise linnaosa vanema ametikohale.

§ 17.  Linna juhtide transpordi- ja sidekulude hüvitamine

Ametnikule hüvitatakse:

1) ametiauto kasutamise või isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse linnapea käskkirjaga ning vaadatakse üle kord aastas, v.a linnavolikogu kantselei juhataja kulude hüvitamise piirmäär);

2) mobiiltelefoni kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse linnapea käskkirjaga ja vaadatakse üle kord aastas, v.a linnavolikogu kantselei juhataja kulude hüvitamise piirmäär).

§ 18.  Linna juhtide sotsiaalsed garantiid

(1) Linnasekretäri, linnakantselei koosseisus oleva valdkonna direktori, linnavalitsuse ameti juhataja ja linnavolikogu kantselei juhataja teenistusest vabastamisel ametniku algatusel võib maksta ametnikule hüvitust, kui ta on töötanud oma või ametnike, kellele on ette nähtud samasugune sotsiaalne garantii, põhigruppi kuuluvatel ametikohtadel kokku vähemalt kolm viimast aastat ning linna ametiasutuses pidevalt:

1)  

3 kuni 6 aastat – kuni kolme kuu ametipalga ulatuses;

2)  

6 kuni 10 aastat – kuni nelja kuu ametipalga ulatuses;

3)  

üle 10 aasta – kuni kuue kuu ametipalga ulatuses.

(2) Linnaosa vanemale võib maksta ametist vabastamisel hüvitust kuni kolme kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud kaks kuni kaheksa aastat, ja kuni kuue kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud oma ametikohal rohkem kui kaheksa aastat, kusjuures töötamise aja hulka arvestatakse ka pidev töötamine käesoleva paragrahvi 1. lõikes, paragrahv 19 lõike 2 punktides 1, 3, 4, 7 ja 8 ning paragrahv 25 lõike 2 punktides 1 kuni 7 nimetatud ametikohtadel ning vabastamine toimub:

(Tvk m 15.06.2006 nr 40 jõust. 22.06.2006)

1) teenistustähtaja möödumise tõttu;

2) tema enda algatusel seoses terviseseisundiga, mis ei võimalda püsivalt oma teenistuskohustusi täita.

(2¹) Linnaosa vanema teenistusest vabastamisel linnapea põhjendatud ettepanekul võib talle maksta hüvitust kuni kolme kuu ametipalga ulatuses.

(Tvk m 15.06.2006 nr 40 jõust. 22.06.2006)

(3) Käesoleva paragrahvi 2. lõikes sätestatud hüvitust ei maksta, kui linnaosa vanemaks nimetatud isik:

1) vabastatakse ametist tema enda algatusel, v.a käesoleva paragrahvi 2. lõike punktis 2 toodud juhul;

2) nimetatakse linnaosa vanemaks uueks tähtajaks või sama või kõrgema tasemega juhi ametikohale linna ametiasutuses.

(4) Käesoleva paragrahvi 1., 2. ja 2¹ lõikes ettenähtud hüvituse maksmise ja selle suuruse otsustab linnavalitsus linnavalitsuse ametnike osas ning linnavolikogu esimees linnavolikogu kantselei juhataja osas. Maksmiseks eraldatakse täiendavad rahalised vahendid linna reservfondist ning hüvituse maksmine vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga või linnavalitsuse korraldusega ameti juhataja ja linnaosa vanema ametist vabastamise puhul.
(Tvk m 15.06.2006 nr 40 jõust. 22.06.2006)

§ 19.  Struktuuriüksuste juhtide ja nende asetäitjate (grupp B) töö tasustamine

(1) Grupi siseselt rakendatakse 10 palgaastet (B3 – B12).

(2) Struktuuriüksuste juhid ja nende asetäitjad on:

1) linnakantselei osakonna juhataja;

2) linnakantselei osakonna juhataja asetäitja;

3) ameti juhataja asetäitja;

4) ameti teenistuse direktor;

5) ameti osakonna juhataja;

6) ameti osakonna juhataja asetäitja;

7) linnavolikogu kantselei osakonna juhataja;

8) linnaosa vanema asetäitja, linnaosa valitsuse haldussekretär;

9) linnaosa valitsuse osakonna juhataja;

10) linnaosa valitsuse osakonna juhataja asetäitja.

§ 20.  Struktuuriüksuste juhtide ja nende asetäitjate ametisse nimetamine ja ametist vabastamine

(1) Linnakantselei osakonna juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist linnasekretär vastava valdkonna direktori ettepanekul.

(2) Linnakantselei osakonna juhataja asetäitja nimetab ametisse ja vabastab ametist linnasekretär osakonna juhataja ettepanekul, mis on kooskõlastatud vastava valdkonna direktoriga.

(3) Ameti juhataja asetäitja, ameti teenistuse direktori ja osakonna juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist ameti juhataja. Teenistuse kooseisus oleva osakonna juhataja ametisse nimetamiseks ja ametist vabastamiseks teeb ettepaneku teenistuse direktor. Osakonna juhataja asetäitja ametisse nimetamiseks ja ametist vabastamiseks teeb ettepaneku osakonna juhataja kooskõlastades selle teenistuse direktoriga.

(4) Linnavolikogu kantselei osakonna juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavolikogu kantselei juhataja, kooskõlastatult linnavolikogu esimehega.

(5) Linnaosa vanema asetäitja, linnaosa valitsuse haldussekretäri ja linnaosa valitsuse osakonna juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist linnaosa vanem. Osakonna juhataja asetäitja nimetab ametisse ja vabastab ametist linnaosa vanem osakonna juhataja ettepanekul.

§ 21.  Struktuuriüksuste juhtide ja nende asetäitjate töötasu määramine

(1) Ametisse nimetamise õigust omav isik määrab ametniku palgaastme ja ametipalga. Palgaastme ja ametipalga määramine vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga. Samuti vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga kõik teised ametniku töö tasustamist käsitlevad haldusaktid (lisatasu, preemia, toetus jmt).

(2) Ameti teenistuse direktori ametinimetust rakendatakse ametites, kus teenistuse koosseisus on kaks või enam osakonda.

(3) Kui pearaamatupidaja, pearegistripidaja või muu nimetusega ametnik on ühtlasi osakonna juhataja, rakendatakse talle osakonna juhataja ametikohale ettenähtud palgaastet ning talle kehtivad kõik osakonna juhatajale esitatud tingimused.

(4) Ametipalga määramisel lähtutakse ametikohal nõutavast teadmiste ja oskuste tasemest, juhtimise ulatusest ning vastutuse määrast.

(5) Struktuuriüksuse juhi ametikoht eeldab üldjuhul kõrgharidust.

(6) Ametisse nimetamise õigust omav isik võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires lisatasu tulemusliku töö eest, täiendavate tööülesannete täitmise eest ja muid seadusest tulenevaid lisatasusid:

1) lisatasu tulemusliku töö eest määratakse vahetu ülemuse ettepanekul tulemusvestluse põhjal;

2) lisatasu määramisel täiendavate tööülesannete täitmise eest tuleb käskkirjas näidata milliste tööülesannete täitmise eest see on määratud.

(7) Ametipalk ja lisatasu tulemusliku töö eest vaadatakse läbi üks kord aastas vahetu ülemuse ettepanekul iga-aastase tulemusvestluse põhjal. Selle alusel võib järgmisel aastal tõsta ametniku palgaastet või määrata talle lisatasu tulemusliku töö eest, samuti muuta või ära jätta talle varem määratud lisatasu.

(8) Ametisse nimetamise õigust omav isik võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires preemiaid ja toetusi.

(9) Tulemuspreemiat makstakse eelnevalt püstitatud eesmärkide saavutamise eest. Tulemuspreemiat võib maksta ühekordse töötulemuse või teatud perioodi töötulemuste hindamise alusel.

(10) Preemia ja toetuse maksmisel tuleb käskkirjas näidata maksmise põhjus.

(11) Preemiaid või toetusi, mida makstakse kõikidele teenistujatele ühesugustel alustel, makstakse ka struktuuriüksuse juhile ja tema asetäitjale ning see vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga.

(12) Puhkusetoetust makstakse ametnikele kuni ühe kuu ametipalga ulatuses seoses põhipuhkusega. Kui puhkus antakse osadena, siis makstakse kogu puhkusetoetus välja puhkuse esimese osa kasutamisel. Puhkusetoetust makstakse esimesel tööaastal proportsionaalselt töötatud ajale. Esimese tööaasta piirangut ei rakendata ametnikule, kes vabastati eelmiselt ametikohalt linna ametiasutuses seoses tema nimetamisega teisele ametikohale muus linna ametiasutuses.

§ 22.  Struktuuriüksuste juhtide ja nende asetäitjate transpordi- ja sidekulude hüvitamine

Ametnikule võib hüvitada:

1) ametiauto kasutamise või isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse linnapea käskkirjaga ning vaadatakse üle kord aastas, v.a linnavolikogu kantselei ametniku kulude hüvitamise piirmäär);

2) mobiiltelefoni kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse linnapea käskkirjaga ja vaadatakse üle kord aastas, v.a linnavolikogu kantselei ametniku kulude hüvitamise piirmäär).

§ 23.  Struktuuriüksuste juhtide ja nende asetäitjate sotsiaalsed garantiid

(1) Linnakantselei osakonna juhataja, linnavalitsuse ameti juhataja asetäitja, linnavalitsuse ameti teenistuse direktori, linnavolikogu kantselei osakonna juhataja, linnaosa vanema asetäitja ja linnaosa valitsuse haldussekretäri teenistusest vabastamisel ametniku algatusel võib maksta ametnikule hüvitust, kui ta on töötanud oma või ametnike, kellele on ette nähtud samasugune sotsiaalne garantii, põhigruppi kuuluvatel ametikohtadel kokku vähemalt kolm viimast aastat ning linna ametiasutuses pidevalt:

1)  

3 kuni 6 aastat – kuni kolme kuu ametipalga ulatuses;

2)  

6 kuni 10 aastat – kuni nelja kuu ametipalga ulatuses;

3)  

üle 10 aasta – kuni kuue kuu ametipalga ulatuses.

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes ettenähtud hüvituse maksmise ja selle suuruse otsustab linnavalitsus linnavalitsuse ametnike osas ning linnavolikogu esimees linnavolikogu kantselei ametnike osas. Maksmiseks eraldatakse täiendavad rahalised vahendid linna reservfondist ning hüvituse maksmine vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga.

4. jagu
Teiste ametnike töö tasustamine

§ 24.  Üldsätted

(1) Teiste ametnike töö tasustamise aluseks on teiste ametnike (edaspidi ametnike) palgaastmestik ja ametnike palgaastmete jaotus ametnike põhigruppide kaupa.

(2) Ametnike palgaastmestikus on 17 palgaastet ning neid tähistatakse tähega A.

§ 25.  Nõunike töö tasustamine

(1) Nõunike põhigrupile rakendatakse 5 palgaastet (A10 – A14)

(2) Nõunike põhigruppi kuuluvad:

1) linnavolikogu nõunik;

2) linnavolikogu esimehe nõunik (koosseisuväline ametnik);

3) linnavolikogu aseesimehe nõunik (koosseisuväline ametnik);

4) linnavolikogu fraktsiooni nõunik-abi (koosseisuväline ametnik);

5) linnavalitsuse nõunik;

6) linnapea nõunik (koosseisuväline ametnik);

7) abilinnapea nõunik (koosseisuväline ametnik);

8) linnaosa valitsuse nõunik.

§ 26.  Nõunike ametisse nimetamine ja ametist vabastamine

(1) Linnavolikogu nõunik kuulub linnavolikogu kantselei koosseisu. Linnavolikogu nõuniku nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavolikogu kantselei juhataja kooskõlastatult linnavolikogu esimehega.

(2) Linnavolikogu esimehe nõunik ja linnavolikogu aseesimehe nõunik on koosseisuvälised ametnikud, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavolikogu kantselei juhataja linnavolikogu esimehe või linnavolikogu aseesimehe ettepanekul. Linnavolikogu esimehe nõunik ja linnavolikogu aseesimehe nõunik võetakse teenistusse linnavolikogu volituste ajaks, kuid mitte kauemaks kui linnavolikogu esimehe või linnavolikogu aseesimehe volituste lõpuni.

(3) Linnavolikogu fraktsiooni nõunik-abi on koosseisuväline ametnik, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavolikogu kantselei juhataja linnavolikogu fraktsiooni esimehe ettepanekul. Linnavolikogu fraktsiooni nõunik-abi võetakse teenistusse linnavolikogu volituste ajaks, kuid mitte kauemaks kui fraktsiooni tegevuse lõppemiseni.

(4) Linnavalitsuse nõunik kuulub linnakantselei koosseisu. Linnavalitsuse nõuniku ametisse nimetamise ja ametist vabastamise küsimus vaadatakse eelnevalt läbi linnavalitsuse istungil ja otsus vormistatakse korraldusega, mille alusel nimetab nõuniku ametisse ja vabastab ametist linnasekretär.

(5) Linnapea nõunik ja abilinnapea nõunik on koosseisuvälised ametnikud, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnasekretär linnapea või abilinnapea ettepanekul. Linnapea nõunik ja abilinnapea nõunik võetakse teenistusse linnavalitsuse volituste ajaks.

(6) Linnaosa valitsuse nõuniku nimetab ametisse ja vabastab ametist linnaosa vanem.

§ 27.  Nõunike töötasu määramine

(1) Ametisse nimetamise õigust omav isik määrab nõuniku palgaastme ja ametipalga. Palgaastme ja ametipalga määramine vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga. Samuti vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga kõik teised ametniku töö tasustamist käsitlevad haldusaktid (lisatasu, preemia, toetus jmt).

(2) Ametipalga määramisel lähtutakse ametikohal nõutavast teadmiste ja oskuste tasemest, tegevuse ulatusest ja vastutuse määrast, mis nõuniku puhul kajastatakse ametijuhendis ja atesteerimisnõuetes.

(3) Nõuniku ametikoht eeldab üldjuhul kõrgharidust.

(4) Ametisse nimetamise õigust omav isik võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires lisatasu tulemusliku töö eest, täiendavate tööülesannete täitmise eest ja muid seadusest tulenevaid lisatasusid:

1) lisatasu tulemusliku töö eest määratakse vahetu ülemuse ettepanekul tulemusvestluse põhjal;

2) lisatasu määramisel täiendavate tööülesannete täitmise eest tuleb käskkirjas näidata milliste tööülesannete täitmise eest see on määratud.

(5) Ametipalk ja lisatasu tulemusliku töö eest vaadatakse läbi üks kord aastas vahetu ülemuse ettepanekul iga-aastase tulemusvestluse põhjal. Selle alusel võib järgmisel aastal tõsta ametniku palgaastet või määrata talle lisatasu tulemusliku töö eest, samuti muuta või ära jätta talle varem määratud lisatasu.

(6) Ametisse nimetamise õigust omav isik võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires preemiaid ja toetusi.

(7) Tulemuspreemiat makstakse eelnevalt püstitatud eesmärkide saavutamise eest. Tulemuspreemiat võib maksta ühekordse töötulemuse või teatud perioodi töötulemuste hindamise alusel.

(8) Preemia ja toetuse maksmisel tuleb käskkirjas näidata maksmise põhjus.

(9) Preemiaid või toetusi, mida makstakse kõikidele teenistujatele ühesugustel alustel, makstakse ka nõunikule ning see vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga.

(10) Puhkusetoetust makstakse ametnikele kuni ühe kuu ametipalga ulatuses seoses põhipuhkusega. Kui puhkus antakse osadena, siis makstakse kogu puhkusetoetus välja puhkuse esimese osa kasutamisel. Puhkusetoetust makstakse esimesel tööaastal proportsionaalselt töötatud ajale. Esimese tööaasta piirangut ei rakendata ametnikule, kes vabastati eelmiselt ametikohalt linna ametiasutuses seoses tema nimetamisega teisele ametikohale muus linna ametiasutuses.

§ 28.  Nõunike transpordi- ja sidekulude hüvitamine

Ametnikule võib hüvitada:

1) isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse linnapea käskkirjaga ning vaadatakse üle kord aastas, v.a linnavolikogu nõuniku kulude hüvitamise piirmäär);

2) mobiiltelefoni kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse linnapea käskkirjaga ja vaadatakse üle kord aastas, v.a linnavolikogu nõuniku kulude hüvitamise piirmäär).

§ 29.  Nõunike sotsiaalsed garantiid

(1) Linnavolikogu nõuniku, linnavolikogu esimehe nõuniku, linnavolikogu aseesimehe nõuniku, linnavolikogu fraktsiooni nõunik-abi, linnavalitsuse nõuniku, linnapea nõuniku ja abilinnapea nõuniku teenistusest vabastamisel ametniku algatusel ning linnavolikogu esimehe nõuniku, linnavolikogu aseesimehe nõuniku, linnavolikogu fraktsiooni nõunik-abi, linnapea nõuniku ja abilinnapea nõuniku teenistusest vabastamisel teenistustähtaja möödumise tõttu võib maksta ametnikule hüvitust, kui ta on töötanud oma või ametnike, kellele on ette nähtud samasugune sotsiaalne garantii, põhigruppi kuuluvatel ametikohtadel kokku vähemalt kolm viimast aastat ning linna ametiasutuses pidevalt:

(Tvk m 15.06.2006 nr 40 jõust. 22.06.2006)

1)  

3 kuni 6 aastat – kuni kolme kuu ametipalga ulatuses;

2)  

6 kuni 10 aastat – kuni nelja kuu ametipalga ulatuses;

3)  

üle 10 aasta – kuni kuue kuu ametipalga ulatuses.

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes ettenähtud hüvituse maksmise ja selle suuruse otsustab linnavalitsus linnavalitsuse ametnike osas ning linnavolikogu esimees linnavolikogu kantselei ametnike osas. Maksmiseks eraldatakse täiendavad rahalised vahendid linna reservfondist ning hüvituse maksmine vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga.

§ 30.  Vanem- ja nooremametnike töö tasustamine

(1) Vanemametnike põhigrupile rakendatakse 14 palgaastet (A4 – A17) ja nooremametnike põhigrupile 8 palgaastet (A1 – A8).

(2) Vanemametnike põhigruppi kuuluvad:

1) osakonna koosseisus oleva struktuuriüksuse juht (büroo, sektori jmt juhataja);

2) tippspetsialist;

3) juhtivspetsialist ja peaspetsialist;

4) vanemspetsialist;

5) spetsialist.

(3) Nooremametnike põhigruppi kuuluvad:

1) nooremspetsialist;

2) jt nooremametnikud.

§ 31.  Vanem- ja nooremametnike ametisse nimetamine ja ametist vabastamine

Vanem- ja nooremametniku nimetab ametisse ja vabastab ametist ametiasutuse juht vahetu ülemuse ettepanekul.

§ 32.  Vanem- ja nooremametnike töötasu määramine

(1) Ametisse nimetamise õigust omav isik määrab ametniku palgaastme ja ametipalga. Palgaastme ja ametipalga määramine vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga. Samuti vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga kõik teised ametniku töö tasustamist käsitlevad haldusaktid (lisatasu, preemia, toetus jmt).

(2) Ametipalga määramisel lähtutakse ametikohal nõutavast teadmiste ja oskuste tasemest ja vastutuse määrast, mis vanem- ja nooremametniku puhul kajastatakse ametijuhendis ja atesteerimisnõuetes.

(3) Tippspetsialisti ja infotehnoloogia valdkonna kõrgkvalifikatsiooniga süsteemiprogrammeerija ja -analüütiku ametipalka võib töötasuvahendite piires suurendada kuni 30%.

(4) Tippspetsialisti ametikohal on nõutav kõrgharidus, arvestatav töökogemus ja süvateadmised ametikoha valdkonnas.

(5) Tippspetsialisti palgaastet võib rakendada ka teise ametinimetusega oma ala tippspetsialisti ametikohal käesoleva paragrahvi 4. lõikes sätestatud tingimustel.

(6) Juhtivspetsialisti ja peaspetsialisti ametikoht eeldab üldjuhul kõrgharidust.

(7) Peaspetsialisti palgaastet rakendatakse ka juristi, sisekontrolöri, konsultandi, projektijuhi, analüütiku, koordinaatori, referendi, tõlgi (munitsipaalpolitseis), koolitusjuhi (linnakantseleis), teaduri (linnaarhiivis), linnaaedniku, linnadisaineri jt linna või linnaosa ainukese erialaspetsialisti ametikohal, mis eeldab üldjuhul kõrgharidust.

(8) Vanemspetsialisti palgaastet rakendatakse ka juhi abi ametikohal.

(9) Ametisse nimetamise õigust omav isik võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires lisatasu tulemusliku töö eest, täiendavate tööülesannete täitmise eest ja muid seadusest tulenevaid lisatasusid:

1) lisatasu tulemusliku töö eest määratakse vahetu ülemuse ettepanekul tulemusvestluse põhjal;

2) lisatasu määramisel täiendavate tööülesannete täitmise eest tuleb käskkirjas näidata milliste tööülesannete täitmise eest see on määratud.

(10) Ametipalk ja lisatasu tulemusliku töö eest vaadatakse läbi üks kord aastas vahetu ülemuse ettepanekul iga-aastase tulemusvestluse põhjal. Selle alusel võib järgmisel aastal tõsta ametniku palgaastet või määrata talle lisatasu tulemusliku töö eest, samuti muuta või ära jätta talle varem määratud lisatasu.

(11) Ametisse nimetamise õigust omav isik võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires preemiaid ja toetusi.

(12) Tulemuspreemiat makstakse eelnevalt püstitatud eesmärkide saavutamise eest. Tulemuspreemiat võib maksta ühekordse töötulemuse või teatud perioodi töötulemuste hindamise alusel.

(13) Preemia ja toetuse maksmisel tuleb käskkirjas näidata maksmise põhjus.

(14) Preemiaid või toetusi, mida makstakse kõikidele teenistujatele ühesugustel alustel, makstakse ka vanem- ja nooremametnikule ning see vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga.

(15) Puhkusetoetust makstakse ametnikele kuni ühe kuu ametipalga ulatuses seoses põhipuhkusega. Kui puhkus antakse osadena, siis makstakse kogu puhkusetoetus välja puhkuse esimese osa kasutamisel. Puhkusetoetust makstakse esimesel tööaastal proportsionaalselt töötatud ajale. Esimese tööaasta piirangut ei rakendata ametnikule, kes vabastati eelmiselt ametikohalt linna ametiasutuses seoses tema nimetamisega teisele ametikohale muus linna ametiasutuses.

§ 33.  Vanem- ja nooremametnike transpordi- ja sidekulude hüvitamine

Ametnikule võib hüvitada:

1) isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse linnapea käskkirjaga ning vaadatakse üle kord aastas, v.a linnavolikogu vanem- ja nooremametniku kulude hüvitamise piirmäär);

2) mobiiltelefoni kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse linnapea käskkirjaga ja vaadatakse üle kord aastas, v.a linnavolikogu vanem- ja nooremametniku kulude hüvitamise piirmäär).

5. jagu
Abiteenistujate töö tasustamine

§ 34.  Üldsätted

(1) Abiteenistujate töö tasustamise aluseks on abiteenistujate palgaastmestik ja palgaastmete jaotus abiteenistujate gruppide kaupa.

(2) Abiteenistujate palgaastmestikus on 11 palgaastet ning neid tähistatakse tähega T.

(3) Abiteenistujad on:

1) kantseleitöötajad (andmesisestaja, arhiivikorrastaja, fondihoidja, paljundaja, operaator, tehnik jt), nendel ametikohtadel rakendatakse palgaastet T5 – T10;

2) teenindustöötajad (administraator, ekspediitor, hooldustöötaja, hooldusõde, majandusjuhataja, perenaine, varustaja jt.), nendel ametikohtadel rakendatakse palgaastet T6 – T10;

3) oskustöölised (ehitus-remonditööline, elektrik, mehhaanik jt), nendel ametikohtadel rakendatakse vastavalt töö keerukusele palgaastet T3 – T13;

4) mehhanismide juhid (autojuht, autojuht-ekspediitor jt), nendel ametikohtadel rakendatakse palgaastet T5 – T13;

5) lihttöölised (tööline, laotööline, koristaja, majahoidja, riietehoidja jt), nendel ametikohtadel rakendatakse palgaastet T3 – T4.

§ 35.  Töölepingu sõlmimine ja selle lõpetamine

Töölepingu abiteenistujaga sõlmib ja lõpetab isik, kellel on ametiasutuses ametnike ametisse nimetamise ja ametist vabastamise õigus (edaspidi tööandja).

§ 36.  Abiteenistuja töötasu määramine

(1) Tööandaja määrab abiteenistuja palgaastme ja ametipalga ning see fikseeritakse töölepingus. Kõik abiteenistuja töö tasustamise tingimuste muudatused kajastatakse töölepingu muudatustes.
Tööandja käskkirjaga vormistatakse abiteenistujale makstavad ühekordsed lisatasud, preemiad ja toetused.

(2) Ametipalga määramisel lähtutakse ametikohal nõutavast teadmiste ja oskuste tasemest, töö keerukusest ja vastutuse määrast.

(3) Tööandja võib maksta abiteenistujale kinnitatud töötasuvahendite piires lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise eest, mis ei kuulu abiteenistuja tööülesannete hulka ja muid seadusest tulenevaid lisatasusid.

(4) Ametipalk vaadatakse läbi üks kord aastas vahetu ülemuse ettepanekul.

(5) Tööandja võib määrata abiteenistujale kinnitatud töötasuvahendite piires preemiaid ja toetusi.

(6) Tulemuspreemiat makstakse eelnevalt püstitatud eesmärkide saavutamise eest. Tulemuspreemiat võib maksta ühekordse töötulemuse või teatud perioodi töötulemuste hindamise alusel.

(7) Preemia ja toetuse maksmisel tuleb käskkirjas näidata maksmise põhjus.

(8) Preemiaid või toetusi, mida makstakse kõikidele teenistujatele ühesugustel alustel, makstakse ka abiteenistujale ning see vormistatakse tööandja käskkirjaga.

(9) Puhkusetoetust makstakse abiteenistujale kuni ühe kuu ametipalga ulatuses seoses põhipuhkusega. Kui puhkus antakse osadena, siis makstakse kogu puhkusetoetus välja puhkuse esimese osa kasutamisel. Puhkusetoetust makstakse esimesel tööaastal proportsionaalselt töötatud ajale. Esimese tööaasta piirangut ei rakendata abiteenistujale, kellega sõlmitakse tööleping vahetult pärast töölepingu lõpetamist eelmises linna ametiasutuses.

6. jagu
Tallinna linna ametiasutuste teenistujate palgaastmestike ja palgaastmete jaotuse kinnitamine

§ 37.  Palgaastmestikud

Määrusega kinnitatakse Tallinna linna ametiasutuste teenistujate palgaastmestikud 2006. aastal vastavalt lisale 2.

§ 38.  Palgaastmete jaotus

Määrusega kinnitatakse Tallinna linna ametiasutuste teenistujate palgaastmete jaotus 2006. aastal vastavalt lisale 3.

3. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 39.  Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrus nr 44 “Tallinna linna ametiasutuste struktuuri, teenistujate koosseisu ja töö tasustamise korra kinnitamine“.

§ 40.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2006.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 15. detsembri 2005

määruse nr 60

“Tallinna linna ametiasutuste struktuur,

teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“

LISA 1

 

Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistujate koosseis

 

 

 

Ametikoha nimetus 

Ametikohtade arv

Teenistuja põhigrupp*

 

1. Tallinna Linnavolikogu Kantselei

 

 

 

Linnavolikogu esimees

1

JA

 

Kantselei juhataja

1

JA

 

Avalike suhete nõunik

1

NõA

 

Haridus- ja kultuurinõunik

1

NõA

 

Kontrollinõunik

1

NõA

 

(Tvk m 26.01.2006 nr 4 jõust. 01.02.2006)

 

Korra- ja keskkonnakaitse nõunik

1

NõA

 

Nõunik

1

NõA

 

Rahandus- ja majandusnõunik

1

NõA

 

Sotsiaal- ja tervishoiunõunik

1

NõA

 

Välissuhete nõunik

1

NõA

 

Eelarve- ja raamatupidamistalitus

 

 

 

Pearaamatupidaja

1

VA

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

Kontrollitalitus

(Tvk m 26.01.2006 nr 4 jõust. 01.02.2006)

 

 

 

Juhtivspetsialist

(Tvk m 26.01.2006 nr 4 jõust. 01.02.2006)

1

VA

 

Peaspetsialist

(Tvk m 26.01.2006 nr 4 jõust. 01.02.2006)

3

VA

 

Juriidiline osakond

 

 

 

Juhataja-õigusnõunik

1

JA

 

Jurist

2

VA

 

Dokumendiosakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Vanemspetsialist

2

VA

 

Konsultant

1

VA

 

Spetsialist

2

VA

 

Haldusosakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

Remonditööline

1

AT

 

Kokku

28

 

 

 

 

 

 

2. Linnavalitsuse liikmed

 

 

 

Linnapea

1

JA

 

Abilinnapea

6

JA

 

Kokku

7

 

 

 

 

 

 

3. Linnakantselei

 

 

 

Linnasekretär

1

JA

 

Linnavalitsuse nõunik

4

NõA

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

Õigusnõuniku büroo

 

 

 

Õigusnõunik

1

NõA

 

Jurist

2

VA

 

Sekretär-asjaajaja

1

VA

 

Haldusosakond

 

 

 

Haldusdirektor

1

JA

 

Haldusdirektori asetäitja

1

JA

 

Juhi abi

1

VA

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

Administraator

1

AT

 

Hoone administraator

3

AT

 

Torulukksepp-santehnik

1

AT

 

Ehitus-remonditööline

1

AT

 

Autojuht-ekspediitor

1

AT

 

Majandussektor

 

 

 

Juhataja

1

VA

 

Varustusspetsialist

1

VA

 

Administraator

1

AT

 

Riietehoidja

1

AT

 

Majahoidja

3

AT

 

Särgava külalistemaja

 

 

 

Juhataja

1

VA

 

Perenaine

1

AT

 

Tööline

1

AT

 

Juriidiline osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Juhataja asetäitja

1

JA

 

Jurist

5

VA

 

Halduskorralduse büroo

 

 

 

Peaspetsialist

1

VA

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

Raamatupidamise osakond

 

 

 

Linnakantselei pearaamatupidaja

1

JA

 

Pearaamatupidaja asetäitja

1

JA

 

Vanemraamatupidaja

5

VA

 

Välissuhete ja protokolli osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Peaspetsialist

2

VA

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

Tallinna Raekoda

 

 

 

Direktor

1

JA

 

Projektijuht

2

VA

 

Administraator

1

AT

 

Üldosakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Arhivaar

1

VA

 

Dokumendibüroo

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

VA

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

Spetsialist

2

VA

 

Tehnik

1

AT

 

Postikeskus

 

 

 

Spetsialist

2

VA

 

Riigihangete büroo

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

VA

 

Peaspetsialist

1

VA

 

Spetsialist

1

VA

 

Sekretariaat

 

 

 

Juhataja-linnasekretäri referent

1

VA

 

Linnapea abi

1

VA

 

Abilinnapea abi

6

VA

 

Linnasekretäri abi

1

VA

 

Arenguteenistus

 

 

 

Arendusdirektor

1

JA

 

Juhtivspetsialist

1

VA

 

Tallinna esindaja Euroopa Liidus

1

VA

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

Linnauuringute büroo

 

 

 

(Tvk m 15.06.2006 nr 40 jõust. 22.06.2006; rakendatakse alates 01.08.2006)

 

Juhtivspetsialist

1

VA

 

(Tvk m 15.06.2006 nr 40 jõust. 22.06.2006; rakendatakse alates 01.08.2006)

 

Peaspetsialist

1

VA

 

(Tvk m 15.06.2006 nr 40 jõust. 22.06.2006; rakendatakse alates 01.08.2006)

 

Arengukavade osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Juhtivspetsialist

1

VA

 

Peaspetsialist

3

VA

 

Välisprojektide rakendamise osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Juhtivspetsialist

1

VA

 

Projektijuht

3

VA

 

Avalike suhete teenistus

 

 

 

Avalike suhete direktor

1

JA

 

Peaspetsialist

1

VA

 

Meediaosakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Info peaspetsialist

1

VA

 

Juhtivspetsialist-toimetaja

2

VA

 

Peaspetsialist-toimetaja

3

VA

 

Teabeosakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Sisekommunikatsiooni juhtivspetsialist

1

VA

 

Juhtivspetsialist

1

VA

 

Peaspetsialist

3

VA

 

Teenindusbüroo

 

 

 

Juhataja

1

VA

 

Infospetsialist

6

VA

 

Finantsteenistus

 

 

 

Finantsdirektor

1

JA

 

Juhi abi

1

VA

 

Konsultant

1

VA

 

Finantsmudeli juurutamise sektor

 

 

 

Projektijuht

3

VA

 

Konsultant

1

VA

 

Spetsialist

1

VA

 

Eelarve osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Juhataja asetäitja

1

JA

 

Juhtivspetsialist

5

VA

 

Peaspetsialist

2

VA

 

Linnakassa

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Juhtivspetsialist

1

VA

 

Peaspetsialist

3

VA

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

Linna raamatupidamise osakond

 

 

 

Linna pearaamatupidaja

1

JA

 

Juhtivspetsialist

1

VA

 

Peaspetsialist

2

VA

 

Vanemraamatupidaja

2

VA

 

Infotehnoloogia teenistus

 

 

 

Infotehnoloogia direktor

1

JA

 

Juhi abi

1

VA

 

Infosüsteemide osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Juhtivspetsialist

1

VA

 

Peaspetsialist

4

VA

 

Infrastruktuuri osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Peaspetsialist

1

VA

 

Vanemspetsialist

3

VA

 

Arvutisüsteemide osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Peaspetsialist

5

VA

 

Linna sisekontrolöri teenistus

 

 

 

Linna sisekontrolör

1

JA

 

Siseauditi osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Siseauditi peaspetsialist

4

VA

 

Menetlusosakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Peaspetsialist

2

VA

 

Spetsialist

1

VA

 

Personaliteenistus

 

 

 

Personalidirektor

1

JA

 

Koolitussektor

 

 

 

Koolitusjuht

1

VA

 

Koolituse vanemspetsialist

1

VA

 

Arvutikoolituse vanemspetsialist

1

VA

 

Personali- ja avaliku teenistuse osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Juhataja asetäitja

1

JA

 

Peaspetsialist

1

VA

 

Töökeskkonna peaspetsialist

1

VA

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

Kokku

181

 

 

(Tvk m 15.06.2006 nr 40 jõust. 22.06.2006; rakendatakse alates 01.08.2006)

 

 

 

 

 

4. Elamumajandusamet

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Spetsialist

1

VA

 

Jurist

1

VA

 

Pearaamatupidaja

1

VA

 

Vanemraamatupidaja

1

VA

 

Vanemökonomist

1

VA

 

Projektijuht

2

VA

 

Elamuosakond

 

 

 

Ameti juhataja asetäitja-elamuosakonna juhataja

1

JA

 

Vanemspetsialist

4

VA

 

Linnavara müügi ja hanke osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Vanemspetsialist

6

VA

 

Üürikomisjon

 

 

 

Peaspetsialist

1

VA

 

Vanemspetsialist

2

VA

 

Spetsialist

1

VA

 

Kokku

24

 

 

 

 

 

 

5. Ettevõtlusamet

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Pearaamatupidaja

1

VA

 

Vanemraamatupidaja

1

VA

 

Vanemökonomist

1

VA

 

Personali vanemspetsialist

1

VA

 

Peaspetsialist

1

VA

 

Juhi abi

1

VA

 

Ettevõtluse arendamise osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Peaspetsialist

1

VA

 

Arenguprojektide koordinaator

1

VA

 

Väikeettevõtluse projektijuht

1

VA

 

Ettevõtluskonsultant

2

VA

 

Ettevõtja infopunkti spetsialist

1

VA

 

Välisprojektide koordinaator

1

VA

 

Turunduse peaspetsialist

2

VA

 

Info peaspetsialist

1

VA

 

Tööhõive peaspetsialist

1

VA

 

 

 

 

 

Turismiosakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Analüütik

1

VA

 

Arenduse juhtivspetsialist

1

VA

 

Info vanemspetsialist

1

VA

 

Konverentsiturismi büroo

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

VA

 

Vanemspetsialist

2

VA

 

Linnapileti büroo

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

VA

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

Turundusbüroo

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

VA

 

Peaspetsialist

3

VA

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

Tallinna Turismiinfokeskus

 

 

 

Juhataja

1

VA

 

Infospetsialist

8

VA

 

Turismiosakond kokku

23

 

 

 

 

(Tvk m 15.06.2006 nr 40 jõust. 22.06.2006; rakendatakse alates 01.07.2006)

 

 

 

 

 

Linna äriühingute järelevalve osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Jurist

1

VA

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

Reklaamimaksu osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Reklaamimaksu haldur

2

VA

 

Arenduse vanemspetsialist

1

VA

 

Järelevalve inspektor

2

VA

 

Hinna ja tarbijakaitse teenistus

 

 

 

Direktor

1

JA

 

Juhi abi

1

VA

 

Tarbijapoliitika osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Hinnakujunduse peaspetsialist

1

VA

 

Tarbijakaitse juhtivspetsialist

1

VA

 

Tarbijatega sõlmitavate lepingute peaspetsialist

1

VA

 

Tarbijakaitse konsultant

2

VA

 

Järelevalve osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Peainspektor

1

VA

 

Vaneminspektor

4

VA

 

Kokku

65

 

 

(Tvk m 15.06.2006 nr 40 jõust. 22.06.2006; rakendatakse alates 01.07.2006)

 

 

 

 

 

Haridusamet (alates 1. jaanuarist 2007)

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Sisekontrolli sektor

 

 

 

Sisekontrolör

1

VA

 

Sisekontrolli peaspetsialist

2

VA

 

Üldosakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Juhi abi

1

VA

 

Jurist

2

VA

 

Info peaspetsialist

1

VA

 

Vanemspetsialist

2

VA

 

Spetsialist

2

VA

 

Arhivaar

1

VA

 

Infotehnoloogia vanemspetsialist

1

VA

 

Personaliosakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Peaspetsialist

3

VA

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

Haldusosakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Peaspetsialist

4

VA

 

Vanemspetsialist

3

VA

 

Spetsialist

1

VA

 

Ökonoomikateenistus

 

 

 

Direktor - ameti juhataja asetäitja

1

JA

 

Raamatupidamise osakond

 

 

 

Pearaamatupidaja

1

JA

 

Pearaamatupidaja asetäitja

1

JA

 

Vanemraamatupidaja

3

VA

 

I sektor

 

 

 

Juhataja

1

VA

 

Peaspetsialist

3

VA

 

Vanemraamatupidaja

18

VA

 

Raamatupidaja

3

VA

 

II sektor

 

 

 

Juhataja

1

VA

 

Peaspetsialist

3

VA

 

Vanemraamatupidaja

14

VA

 

Raamatupidaja

4

VA

 

III sektor

 

 

 

Juhataja

1

VA

 

Peaspetsialist

3

VA

 

Vanemraamatupidaja

14

VA

 

Raamatupidaja

3

VA

 

Eelarve osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Juhtivökonomist

2

VA

 

Vanemökonomist

5

VA

 

Hariduskorralduse teenistus

 

 

 

Direktor

1

JA

 

Üldhariduse osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Peaspetsialist

3

VA

 

Vanemspetsialist

7

VA

 

Koolivälise töö osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Peaspetsialist

1

VA

 

Vanemspetsialist

2

VA

 

Terviseedenduse spetsialist

1

VA

 

Kokku

128

 

 

 

 

 

 

(Tvk m 15.06.2006 nr 40 jõust. 22.06.2006; rakendatakse alates 01.01.2007)

 

 

 

 

 

7. Keskkonnaamet

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Pearaamatupidaja

1

VA

 

Vanemraamatupidaja

3

VA

 

Vanemökonomist

1

VA

 

Vanemspetsialist

2

VA

 

Personali peaspetsialist

1

VA

 

Jurist

1

VA

 

Juhi abi

1

VA

 

Haljastuse ja heakorra osakond

 

 

 

Juhataja-linnaaednik

1

JA

 

Peaspetsialist

3

VA

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

Keskkonnakaitse teenistus

 

 

 

Direktor

1

JA

 

Keskkonnahoiu osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Juhtivspetsialist

6

VA

 

Peaspetsialist

5

VA

 

(Tvk m 15.06.2006 nr 40 jõust. 22.06.2006; rakendatakse alates 01.09.2006)

 

Vanemspetsialist

2

VA

 

(Tvk m 15.06.2006 nr 40 jõust. 22.06.2006; rakendatakse alates 01.09.2006)

 

Jäätmehoolde osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Projektijuht

1

VA

 

Peaspetsialist

2

VA

 

Vanemspetsialist

2

VA

 

Munitsipaalpolitsei

 

 

 

Direktor

1

JA

 

Juhtivinspektor

1

VA

 

Tõlk-referent

1

VA

 

Sekretär-asjaajaja

1

NA

 

Koristaja

1

AT

 

Registriosakond

 

 

 

Peaspetsialist

1

VA

 

Vanemspetsialist

2

VA

 

Menetlusosakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Juhtivinspektor

1

VA

 

Peainspektor

4

VA

 

Vaneminspektor

9

VA

 

Inspektor

20

VA

 

Kokku

80

 

 

(Tvk m 15.06.2006 nr 40 jõust. 22.06.2006; rakendatakse alates 01.09.2006)

 

 

 

 

 

8. Kommunaalamet

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Juhataja asetäitja

1

JA

 

Kantselei

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Jurist

1

VA

 

Personali peaspetsialist

1

VA

 

Infotehnoloogia vanemspetsialist

1

VA

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

Sisekontrolli ja riigihangete peaspetsialist

1

VA

 

Ökonoomikaosakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Pearaamatupidaja

1

VA

 

Vanemraamatupidaja

1

VA

 

Vanemökonomist

2

VA

 

Projektide ja uuringute osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Projektijuht

1

VA

 

Peaspetsialist

1

VA

 

Inseneriosakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Juhtivspetsialist

1

VA

 

Vanemspetsialist

2

VA

 

Ehituse ja järelevalve osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Peaspetsialist

4

VA

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

Spetsialist

1

VA

 

Hooldusosakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Peaspetsialist

7

VA

 

Registriosakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Peaspetsialist

1

VA

 

Spetsialist

2

VA

 

Kokku

39

 

 

 

 

 

 

Kultuuriväärtuste Amet (alates 1. jaanuarist 2007)

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Personali peaspetsialist

1

VA

 

Peaspetsialist

1

VA

 

Spetsialist

1

VA

 

Arhivaar

1

VA

 

Kultuuriosakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Juhtivspetsialist

1

VA

 

Peaspetsialist

3

VA

 

Miljööalade osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Peaspetsialist

1

VA

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

Muinsuskaitse osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Juhtivspetsialist

1

VA

 

Peaspetsialist

4

VA

 

Ökonoomikaosakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Peaspetsialist

1

VA

 

Vanemökonomist

1

VA

 

Raamatupidamise sektor

 

 

 

Pearaamatupidaja

1

VA

 

Pearaamatupidaja asetäitja

1

VA

 

Vanemraamatupidaja

14

VA

 

Kokku

38

 

 

 

 

 

 

(Tvk m 15.06.2006 nr 40 jõust. 22.06.2006; rakendatakse alates 01.01.2007)

 

 

 

 

 

10. Linnaplaneerimise Amet

 

 

 

Juhataja-linna peaarhitekt

1

JA

 

Juhataja asetäitja administratiivalal

1

JA

 

Juhtivspetsialist-koordinaator

1

VA

 

(Tvk m 15.06.2006 nr 40 jõust. 22.06.2006; rakendatakse alates 01.08.2006)

 

Kantselei

 

 

 

Kantselei juhataja

1

JA

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

Infospetsialist

2

VA

 

Juhi abi

2

VA

 

Autojuht-ekspediitor

1

AT

 

Juriidiline osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Jurist

3

VA

 

Raamatupidamise osakond

 

 

 

Pearaamatupidaja

1

VA

 

Peaspetsialist

1

VA

 

Vanemökonomist

1

VA

 

Arhiiv

 

 

 

Juhataja

1

VA

 

Arhivaar

4

VA

 

Geomaatika teenistus

 

 

 

Direktor

1

JA

 

Geoinformaatika osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Juhtivspetsialist

3

VA

 

Geodeesia ja kartograafia osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Juhtivspetsialist

2

VA

 

Peaspetsialist

2

VA

 

Vanemspetsialist

4

VA

 

Spetsialist

1

VA

 

Üldplaneeringute teenistus

 

 

 

Direktor

1

JA

 

Kohanimekorraldaja

1

VA

 

Koordinaator

1

VA

 

Planeeringute osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Juhtivspetsialist

2

VA

 

Peaspetsialist

1

VA

 

Vanemspetsialist

5

VA

 

Infrastruktuuri osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Juhtivspetsialist

1

VA

 

Peaspetsialist

4

VA

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

Linnakujunduse ja haljastuse osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Linnadisainer

1

VA

 

Linna maastikuarhitekt

1

VA

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

Detailplaneeringute teenistus

 

 

 

Direktor

1

JA

 

Koordinaator

1

VA

 

Juhi abi

1

VA

 

Registri vanemadministraator

1

VA

 

Haabersti ja Põhja-Tallinna osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Juhtivspetsialist

1

VA

 

Peaspetsialist

1

VA

 

Vanemspetsialist

2

VA

 

Kesklinna osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Juhtivspetsialist

1

VA

 

Peaspetsialist

1

VA

 

Vanemspetsialist

2

VA

 

Mustamäe, Kristiine ja  Nõmme osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Juhtivspetsialist

1

VA

 

Peaspetsialist

1

VA

 

Vanemspetsialist

2

VA

 

Lasnamäe ja Pirita osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Juhtivspetsialist

1

VA

 

Peaspetsialist

1

VA

 

Vanemspetsialist

2

VA

 

Ehitusjärelevalve teenistus

 

 

 

Direktor

1

JA

 

Juhi abi

1

VA

 

Ehituslubade osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Peaspetsialist

3

VA

 

Vanemspetsialist

3

VA

 

Spetsialist

1

VA

 

Ehituskontrolli osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Juhtivspetsialist

1

VA

 

Peaspetsialist

3

VA

 

Vanemspetsialist

4

VA

 

Kokku

103

 

 

(Tvk m 15.06.2006 nr 40 jõust. 22.06.2006; rakendatakse alates 01.08.2006)

 

 

 

 

 

11. Maa-amet

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Personali juhtivspetsialist

1

VA

 

Infotehnoloogia vanemspetsialist

1

VA

 

Vanemspetsialist

2

VA

 

Spetsialist

1

VA

 

Raamatupidamine

 

 

 

Pearaamatupidaja

1

VA

 

Vanemraamatupidaja

1

VA

 

Õigusosakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Jurist

4

VA

 

Maa hinna osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Peaspetsialist

3

VA

 

Vanemspetsialist

3

VA

 

Maa erastamise osakond

 

 

 

Ameti juhataja asetäitja-maa erastamise osakonna juhataja

1

JA

 

Peaspetsialist

8

VA

 

Vanemspetsialist

3

VA

 

Spetsialist

3

VA

 

Arhivaar

1

VA

 

Munitsipaalmaade osakond

 

 

 

Ameti juhataja asetäitja-munitsipaalmaade osakonna juhataja

1

JA

 

Osakonna juhataja asetäitja

1

JA

 

Jurist

1

VA

 

Peaspetsialist

6

VA

 

Vanemspetsialist

3

VA

 

Spetsialist

1

VA

 

Vara tagastamise osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Peaspetsialist

4

VA

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

Spetsialist

1

VA

 

Kokku

56

 

 

 

 

 

 

12. Perekonnaseisuamet

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Juhataja asetäitja

1

JA

 

Pearaamatupidaja

1

VA

 

Jurist

1

VA

 

Juhi abi

1

VA

 

Aktikannete büroo

 

 

 

Peaspetsialist

1

VA

 

Spetsialist

7

VA

 

Perekonnaseisumuudatuste büroo

 

 

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

Spetsialist

2

VA

 

Rahvastikuregistri büroo

 

 

 

Peaspetsialist

1

VA

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

Majandusbüroo

 

 

 

Juhataja

1

VA

 

Administraator

2

AT

 

Majahoidja

1

AT

 

Koristaja

1

AT

 

Kokku

23

 

 

 

 

 

 

13. Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Personali peaspetsialist

1

VA

 

Jurist

1

VA

 

Sekretär

1

NA

 

Tervishoiuosakond

 

 

 

Ameti juhataja asetäitja - tervishoiuosakonna juhataja

1

JA

 

Peaspetsialist

3

VA

 

Vanemspetsialist

3

VA

 

Hoolekandeosakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Peaspetsialist

7,5

VA

 

Vanemspetsialist

2

VA

 

Ökonoomikaosakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Pearaamatupidaja

1

VA

 

Vanemraamatupidaja

1

VA

 

Raamatupidaja

5

VA

 

Peaspetsialist

2

VA

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

Infospetsialist

1

VA

 

Koristaja

1

AT

 

Kokku

34,5

 

 

 

 

 

 

14. Spordi- ja Noorsooamet

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Juhataja asetäitja ehitiste ja investeeringute alal

1

JA

 

Pearaamatupidaja

1

VA

 

Vanemraamatupidaja

3

VA

 

Juhtivspetsialist

1

VA

 

Jurist

1

VA

 

Juhi abi

1

VA

 

Sporditöö sektor

 

 

 

Sporditöö juhtivspetsialist

1

VA

 

Sporditöö peaspetsialist

1

VA

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

Spetsialist

1

VA

 

Noorsootöö sektor

 

 

 

Noorsootöö peaspetsialist

1

VA

 

Noorsootöö vanemspetsialist

1

VA

 

Spetsialist

1

VA

 

Kokku

16

 

 

 

 

 

 

15. Transpordiamet

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Juhataja asetäitja

1

JA

 

Pearaamatupidaja

1

VA

 

Vanemraamatupidaja

1

VA

 

Peaökonomist

1

VA

 

Vanemökonomist

1

VA

 

Personali peaspetsialist

1

VA

 

Juhi abi

1

VA

 

Jurist

2

VA

 

Peaspetsialist

3

VA

 

Infrastruktuuri osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Juhtivspetsialist

2

VA

 

Peaspetsialist

2

VA

 

Spetsialist

4

VA

 

Linnatranspordi osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Peaspetsialist

1

VA

 

Vanemspetsialist

4

VA

 

Spetsialist

1

VA

 

Nooremkontrolör

1

NA

 

Parkimiskorralduse osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Peaspetsialist

1

VA

 

Vanemspetsialist

2

VA

 

Spetsialist

2

VA

 

Parkimise kontrolör

8

VA

 

Sõitjateveo osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Juhtivspetsialist

1

VA

 

Peaspetsialist

3

VA

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

Liiklusteenistus

 

 

 

Direktor

1

JA

 

Liikluskorralduse osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Peaspetsialist

4

VA

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

Liikluse järelevalve osakond

 

 

 

Vanemspetsialist

2

VA

 

Spetsialist

2

VA

 

Kokku

61

 

 

 

 

 

 

16. Linnaarhiiv

 

 

 

Linnaarhivaar-linnaarhiivi juhataja

1

JA

 

Linnaarhivaari-linnaarhiivi juhataja asetäitja

1

JA

 

Pearaamatupidaja

1

VA

 

Infotehnoloogia peaspetsialist

1

VA

 

Sekretär-asjaajaja

1

NA

 

Arvestuse ja kogumise sektor

 

 

 

Peaspetsialist

1

VA

 

Arhivaar

1

VA

 

Raamatukoguhoidja

1

VA

 

Andmesisestaja

2

AT

 

Asutuste järelevalve ja nõustamise sektor

 

 

 

Peaspetsialist

1

VA

 

Spetsialist

1

VA

 

Informatsiooni ja teadusliku uurimistöö sektor

 

 

 

Peaspetsialist

1

VA

 

Teadur

2

VA

 

Peafondihoidja

1

VA

 

Skaneerija

1

AT

 

Säilitussektor

 

 

 

Peaspetsialist

1

VA

 

Fotoala spetsialist

1

VA

 

Restauraator

2

AT

 

Fondihooldaja

2

AT

 

Tehnika ja hoonete halduse sektor

 

 

 

Peaspetsialist

1

VA

 

Majahoidja

1

AT

 

Autojuht-tööline

1

AT

 

Linnarhiivi filiaal

 

 

 

Peaspetsialist

1

VA

 

Fondihooldaja

0,5

AT

 

Kokku

27,5

 

 

 

 

 

 

17. Haabersti Linnaosa Valitsus

 

 

 

Linnaosa vanem

1

JA

 

Linnaosa vanema asetäitja

1

JA

 

Haldussekretär

1

JA

 

Avalike suhete nõunik

1

NõA

 

Nõunik

1

NõA

 

Rahandusnõunik

1

NõA

 

Õigusnõunik

1

NõA

 

Arhitekt

1

VA

 

Alaealiste komisjoni sekretär

1

VA

 

Kantselei

 

 

 

Peaspetsialist

2

VA

 

Infospetsialist

2

VA

 

Raamatupidamine

 

 

 

Pearaamatupidaja

1

VA

 

Vanemraamatupidaja

3

VA

 

Rahvastikuregistri büroo

 

 

 

Pearegistripidaja

1

VA

 

Vanemregistripidaja

1

VA

 

Registripidaja

1

VA

 

Haldusosakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Peaspetsialist

2

VA

 

Arendusspetsialist

1

VA

 

Spetsialist

2

VA

 

Jurist

1

VA

 

Ehitusjärelevalve insener

1

VA

 

Sotsiaalhoolekande osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Lastekaitse peaspetsialist

2

VA

 

Lastekaitse vanemspetsialist

1

VA

 

(Tvk m 15.06.2006 nr 40 jõust. 22.06.2006; rakendatakse alates 01.07.2006)

 

Lastekaitse spetsialist

1

VA

 

Erinoorsootöö spetsialist

1

VA

 

Peaspetsialist

1

VA

 

Vanemspetsialist

2

VA

 

Spetsialist

5

VA

 

Hooldustöötaja

11

AT

 

Kokku

53

 

 

(Tvk m 15.06.2006 nr 40 jõust. 22.06.2006; rakendatakse alates 01.07.2006)

 

 

 

 

 

18. Tallinna Kesklinna Valitsus

 

 

 

Linnaosa vanem

1

JA

 

Linnaosa vanema asetäitja

2

JA

 

Haldussekretär

1

JA

 

Arendusnõunik

1

NõA

 

Avalike suhete nõunik

1

NõA

 

Haridus- ja kultuurinõunik

1

NõA

 

Peaökonomist

1

VA

 

Alaealiste komisjoni sekretär

1

VA

 

Erinoorsootöö spetsialist

1

VA

 

Kantselei

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Personalispetsialist

1

VA

 

Haldusspetsialist

1

VA

 

Spetsialist

2

VA

 

Linnaosa vanema abi

1

VA

 

Raamatupidamise osakond

 

 

 

Pearaamatupidaja

1

JA

 

Pearaamatupidaja asetäitja

1

JA

 

Vanemraamatupidaja

2

VA

 

Juriidiline osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Jurist

4

VA

 

Elamumajanduse osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Juhataja asetäitja

1

JA

 

Eluruumide peaspetsialist

3

VA

 

Eluruumide vanemspetsialist

1

VA

 

Spetsialist

2

VA

 

Linnakeskkonna osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Juhataja asetäitja

1

JA

 

Haljastuse peaspetsialist

1

VA

 

Heakorra peaspetsialist

1

VA

 

Arhitekt

1

VA

 

Peaspetsialist

2

VA

 

Ettevõtluse sektor

 

 

 

Juhataja

1

VA

 

Kaubanduse vanemspetsialist

1

VA

 

Spetsialist

1

VA

 

Rahvastikuregistri osakond

 

 

 

Pearegistripidaja

1

JA

 

Vanemregistripidaja

1

VA

 

Registripidaja

2

VA

 

Rendipindade osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Peaspetsialist

3

VA

 

Spetsialist

1

VA

 

Sotsiaalhoolekande osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Juhataja asetäitja

1

JA

 

Spetsialist

1

VA

 

Lastekaitse talitus

 

 

 

Lastekaitse peaspetsialist

1

VA

 

Lastekaitse vanemspetsialist

4

VA

 

(Tvk m 15.06.2006 nr 40 jõust. 22.06.2006; rakendatakse alates 01.07.2006)

 

Juhtumikorraldaja

1

VA

 

Sotsiaaltoetuste talitus

 

 

 

Vanemspetsialist

6

VA

 

Andmetöötluse vanemspetsialist

1

VA

 

Sotsiaalteenuste talitus

 

 

 

Peaspetsialist

2

VA

 

Vanemspetsialist

3

VA

 

Hooldustöötaja

20

AT

 

Kokku

92

 

 

(Tvk m 15.06.2006 nr 40 jõust. 22.06.2006; rakendatakse alates 01.07.2006)

 

 

 

 

 

19. Kristiine Linnaosa Valitsus

 

 

 

Linnaosa vanem

1

JA

 

Linnaosa vanema asetäitja

1

JA

 

Haldussekretär

1

JA

 

Avalike suhete nõunik

1

NõA

 

Nõunik

1

NõA

 

Õigusnõunik

1

NõA

 

Kantselei

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Peaspetsialist

2

VA

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

Infotöötluse peaspetsialist

1

VA

 

Autojuht-mehhaanik

1

AT

 

Koristaja

2

AT

 

Raamatupidamise osakond

 

 

 

Pearaamatupidaja

1

VA

 

Pearaamatupidaja asetäitja

1

VA

 

Vanemraamatupidaja

2

VA

 

Rahvastikuregistri sektor

 

 

 

Pearegistripidaja

1

VA

 

Vanemregistripidaja

1

VA

 

Linnamajanduse osakond

 

 

 

Juhtivspetsialist

2

VA

 

Arhitekt

1

VA

 

Peaspetsialist

1

VA

 

Haljastuse vanemspetsialist

1

VA

 

Ettevõtluse vanemspetsialist

1

VA

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

Maakorraldaja

1

VA

 

Vaba aja sektor

 

 

 

Kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist

1

VA

 

Noorsootöö peaspetsialist

1

VA

 

Alaealiste komisjoni sekretär

1

VA

 

Sotsiaalhoolekande osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Juhataja asetäitja

1

JA

 

Spetsialist

1

VA

 

Autojuht

1

AT

 

Koristaja

1

AT

 

Lastekaitse talitus

 

 

 

Lastekaitse peaspetsialist

1

VA

 

Lastekaitse vanemspetsialist

2

VA

 

Juhtumikorraldaja

1

VA

 

Sotsiaaltoetuste talitus

 

 

 

Andmetöötluse peaspetsialist

1

VA

 

Vanemspetsialist

3

VA

 

Sotsiaalteenuste talitus

 

 

 

Vanemspetsialist

4

VA

 

Hooldustöötaja

11

AT

 

Kokku

59

 

 

 

 

 

 

20. Lasnamäe Linnaosa Valitsus  

 

 

 

Linnaosa vanem

1

JA

 

Linnaosa vanema asetäitja

1

JA

 

Haldussekretär

1

JA

 

Avalike suhete nõunik

1

NõA

 

Humanitaarnõunik

1

NõA

 

Sisekontrolör

1

VA

 

Alaealiste komisjoni sekretär

1

VA

 

Kantselei

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Peaspetsialist

1

VA

 

Infotehnoloogia peaspetsialist

1

VA

 

Linnaosa vanema abi

1

VA

 

Personali vanemspetsialist

1

VA

 

Personalispetsialist

1

VA

 

Spetsialist

2

VA

 

Infospetsialist

6

VA

 

Autojuht-mehhaanik

1

AT

 

Koristaja

4

AT

 

Raamatupidamise osakond

 

 

 

Pearaamatupidaja

1

JA

 

Vanemraamatupidaja

3

VA

 

Raamatupidaja

1

VA

 

Eelarvespetsialist

1

VA

 

Juriidiline osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Jurist

2

VA

 

Peaspetsialist

1

VA

 

Linnamajanduse osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Juhtivspetsialist

1

VA

 

Peaspetsialist

1

VA

 

Heakorra ja haljastuse peaspetsialist

1

VA

 

Heakorra ja haljastuse spetsialist

1

VA

 

Arhitekt

1

VA

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

Linnavara osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Juhtivspetsialist

1

VA

 

Peaspetsialist

2

VA

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

Rahvastikuregistri osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Vanemregistripidaja

2

VA

 

Nooremregistripidaja

5

NA

 

Sotsiaalhoolekande osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Juhataja asetäitja

1

JA

 

Peaspetsialist

1

VA

 

Andmetöötlusspetsialist

1

VA

 

Lastekaitse peaspetsialist

1

VA

 

Lastekaitse spetsialist

6

VA

 

Erinoorsootöö spetsialist

1

VA

 

Vanemspetsialist

25

VA

 

Hooldusõde

2

AT

 

Hooldustöötaja

34

AT

 

Kokku

129

 

 

 

 

 

 

21. Mustamäe Linnaosa Valitsus

 

 

 

Linnaosa vanem

1

JA

 

Linnaosa vanema asetäitja

1

JA

 

Haldussekretär

1

JA

 

Avalike suhete nõunik

1

NõA

 

Humanitaarnõunik

1

NõA

 

Maanõunik

1

NõA

 

Õigusnõunik

1

NõA

 

Kantselei

 

 

 

Kantselei juhataja

1

JA

 

Jurist

1

VA

 

Haldusspetsialist

1

VA

 

Infotehnoloogia spetsialist

1

VA

 

Spetsialist

0,5

VA

 

Linnaosa vanema abi

1

VA

 

Raamatupidamise osakond

 

 

 

Pearaamatupidaja

1

JA

 

Vanemraamatupidaja

4

VA

 

Eelarve peaspetsialist

1

VA

 

Üüriarvestuse spetsialist

1

VA

 

Linnamajanduse osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Juhataja asetäitja

1

JA

 

Linnakujunduse talitus

 

 

 

Haljastuse peaspetsialist

1

VA

 

Heakorra vanemspetsialist

1

VA

 

Kauplemislubade peaspetsialist

1

VA

 

Arendusspetsialist

1

VA

 

Linnavaratalitus

 

 

 

Vanemspetsialist

2

VA

 

Ehitusjärelevalve peaspetsialist

1

VA

 

Elamumajanduse spetsialist

1

VA

 

Klienditeeninduse ja rahvastikuregistri osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

Registripidaja

1

VA

 

Infospetsialist

4

VA

 

Administraator

1

AT

 

Kultuuri- ja noorsootöö sektor

 

 

 

Peaspetsialist

1

VA

 

Erinoorsootöö peaspetsialist

1

VA

 

Alaealiste komisjoni sekretär

1

VA

 

Sotsiaalhoolekande osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Juhataja asetäitja

1

JA

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

Andmetöötluse vanemspetsialist

1

VA

 

Autojuht

1

AT

 

Lastekaitse talitus

 

 

 

Peaspetsialist

1

VA

 

Vanemspetsialist

7

VA

 

Sotsiaalteenuste talitus

 

 

 

Vanemspetsialist

6

VA

 

Vanemhooldustöötaja

1

AT

 

Hooldustöötaja

30

AT

 

Tööline

1

AT

 

Toetuste talitus

 

 

 

Vanemspetsialist

6

VA

 

Kokku

97,5

 

 

 

 

 

 

22. Nõmme Linnaosa Valitsus

 

 

 

Linnaosa vanem

1

JA

 

Haldussekretär

1

JA

 

Avalike suhete nõunik

1

NõA

 

Kultuurinõunik

1

NõA

 

Nõunik

1

NõA

 

Kantselei

 

 

 

Peaspetsialist

1

VA

 

Linnaosa vanema abi

1

VA

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

Spetsialist

2,5

VA

 

Haldusspetsialist

1

VA

 

Raamatupidamise osakond

 

 

 

Pearaamatupidaja

1

JA

 

Peaökonomist

1

VA

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

Vanemraamatupidaja

2

VA

 

Raamatupidaja

1

VA

 

Linnavara osakond

 

 

 

Linnaosa vanema asetäitja - linnavara osakonna juhataja

1

JA

 

Linnakujunduse talitus

 

 

 

Peaspetsialist

1

VA

 

Arhitekt

1

VA

 

Heakorra vanemspetsialist

1

VA

 

Ehituse vanemspetsialist

1

VA

 

Linnavaratalitus

 

 

 

Ettevõtluse vanemspetsialist

1

VA

 

Elamumajanduse vanemspetsialist

1

VA

 

Omandisuhete peaspetsialist

1

VA

 

Spetsialist

1

VA

 

Rahvastikuregistri ja klienditeeninduse osakond

 

 

 

Pearegistripidaja

1

JA

 

Vanemregistripidaja

1

VA

 

Registripidaja

2

VA

 

Infospetsialist

3

VA

 

Sotsiaalhoolekande osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Sotsiaaltöötalitus

 

 

 

Peaspetsialist

1

VA

 

Spetsialist

3

VA

 

Sotsiaaltöö spetsialist

2

VA

 

Andmetöötluse spetsialist

2

VA

 

Lastekaitse peaspetsialist

1

VA

 

Lastekaitse vanemspetsialist

2

VA

 

Erinoorsootöö spetsialist

1

VA

 

Alaealiste komisjoni sekretär

1

VA

 

Majahoidja

1

AT

 

Avahoolduse talitus

 

 

 

Peaspetsialist

1

VA

 

Hooldustöötaja

11

AT

 

Autojuht

1

AT

 

Kokku

61,5

 

 

 

 

 

 

23. Pirita Linnaosa Valitsus

 

 

 

Linnaosa vanem

1

JA

 

Linnaosa vanema asetäitja

1

JA

 

Haldussekretär

1

JA

 

Haridus- ja kultuurinõunik

1

NõA

 

Õigusnõunik

1

NõA

 

Kantselei

 

 

 

Avalike suhete juhtivspetsialist

1

VA

 

Infoteeninduse peaspetsialist

1

VA

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

Linnaosa vanema abi

1

VA

 

Rahvastikuregistri vanemregistripidaja

1

VA

 

Noorsootöö spetsialist

1

VA

 

Raamatupidamine

 

 

 

Pearaamatupidaja

1

VA

 

Vanemraamatupidaja

1

VA

 

Vanemökonomist

1

VA

 

Linnamajanduse osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Arenduse peaspetsialist

1

VA

 

Ehitusjärelevalve peaspetsialist

1

VA

 

Haljastuse peaspetsialist

1

VA

 

Heakorra peaspetsialist

1

VA

 

Arhitekt

1

VA

 

Spetsialist

1

VA

 

Sotsiaalhoolekande osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

Lastekaitse spetsialist

1

VA

 

Alaealiste komisjoni sekretär

1

VA

 

Spetsialist

2

VA

 

Hooldustöötaja

3

AT

 

Kokku

30

 

 

 

 

 

 

24. Põhja-Tallinna Valitsus

 

 

 

Linnaosa vanem

1

JA

 

Linnaosa vanema asetäitja

1

JA

 

Haldussekretär

1

JA

 

Arendusnõunik

1

NõA

 

Avalike suhete nõunik

1

NõA

 

Haridusnõunik

1

NõA

 

Nõunik

1

NõA

 

Peaökonomist

1

VA

 

Kantselei

 

 

 

Kantselei juhataja

1

JA

 

Kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist

1

VA

 

Ettevõtluse peaspetsialist

1

VA

 

Vanemspetsialist

3

VA

 

Spetsialist

1

VA

 

Alaealiste komisjoni sekretär

1

VA

 

Autojuht-mehhanik

0,5

AT

 

Koristaja

2

AT

 

Raamatupidamise osakond

 

 

 

Pearaamatupidaja

1

JA

 

Pearaamatupidaja asetäitja

1

JA

 

Juhtivraamatupidaja

1

VA

 

Vanemraamatupidaja

3

VA

 

Linnamajanduse osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Juhataja asetäitja

2

JA

 

Jurist

1

VA

 

Peaspetsialist

4

VA

 

Arhitekt-maakorraldaja

1

VA

 

Vanemspetsialist

4

VA

 

Spetsialist

3

VA

 

Rahvastikuregistri osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

Spetsialist

1

VA

 

Sotsiaalhoolekande osakond

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

Juhataja asetäitja

1

JA

 

Peaspetsialist

2

VA

 

Vanemspetsialist

5

VA

 

Spetsialist

7

VA

 

Jurist

1

VA

 

Operaator

1

NA

 

Autojuht-majandusjuhataja

1

AT

 

Koristaja

1,5

AT

 

Sotsiaaltöötaja

1

VA

 

Vanemhooldustöötaja

1

AT

 

Hooldustöötaja

22,5

AT

 

Lastekaitse talitus

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

VA

 

Peaspetsialist

1

VA

 

Erinoorsootöö spetsialist

1

VA

 

Vanemspetsialist

6

VA

 

Kokku

97,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallinna linna ametiasutuste teenistujate koosseis kokku

1531,5

 

 

(Tvk m 15.06.2006 nr 40 jõust. 22.06.2006; rakendatakse alates 01.07.2006;
Tvk m 15.06.2006 nr 40 jõust. 22.06.2006; rakendatakse alates 01.08.2006;
Tvk m 15.06.2006 nr 40 jõust. 22.06.2006; rakendatakse alates 01.09.2006;
Tvk m 15.06.2006 nr 40 jõust. 22.06.2006; rakendatakse alates 01.01.2007)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Kasutatud lühendid: juht – JA, nõunik – NõA, vanemametnik – VA, nooremametnik – NA, abiteenistuja – AT.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 15. detsembri 2005

määruse nr 60

“Tallinna linna ametiasutuste struktuur,

teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“

LISA 2

 

Tallinna linna ametiasutuste teenistujate palgaastmestikud 2006. aastal

 

 

 

1. Ametnikud

1.1 Juhid

Palgagrupid

D

C

B

Linna tippjuhid

Linna juhid

Struktuuriüksuste juhid, asetäitjad

Palgaaste

Kuupalgamäär

Palgaaste

Kuupalgamäär

Palgaaste

Kuupalgamäär

D1

21500

C5

18500

B3

9300

D2

23000

C6

20000

B4

10400

D3

24600

C7

21500

B5

11800

D4

26200

C8

23000

B6

13300

D5

27700

C9

24600

B7

14800

D6

29300

C10

26200

B8

16300

D7

30800

C11

27700

B9

17700

D8

36400

C12

29300

B10

19200

 

 

C13

30800

B11

20700

 

 

 

 

B12

22000

1.2 Teised ametnikud

Palgagrupp A

 

 

 

 

Palgaaste

Kuupalgamäär

 

 

2. Abiteenistujad

A1

4200

 

 

 

 

A2

4700

 

 

Palgagrupp T

A3

5400

 

 

Palgaaste

Kuupalgamäär

A4

5900

 

 

T3

3000

A5

6500

 

 

T4

3500

A6

7100

 

 

T5

4200

A7

7700

 

 

T6

4700

A8

8200

 

 

T7

5400

A9

9300

 

 

T8

5900

A10

10400

 

 

T9

6500

A11

11800

 

 

T10

7100

A12

13300

 

 

T11

7700

A13

14800

 

 

T12

8200

A14

16300

 

 

T13

9300

A15

17700

 

 

 

 

A16

19200

 

 

 

 

A17

20700

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

Tallinna Linnavolikogu 15. detsembri 2005

määruse nr 60

“Tallinna linna ametiasutuste struktuur,

teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“

LISA 3

 

Tallinna linna ametiasutuste teenistujate palgaastmete jaotus 2006. aastal

 

 

 

 

Palga-grupp

Teenistujate põhigrupid ja ametinimetused

Palgaaste

Kuupalgamäär

 

3. Ametnikud

 

 

B-D

1.1 Juhid

 

 

D

1.1.1 Linna tippjuhid

 

 

 

Linnavolikogu esimees

D8

36 400

 

Linnavolikogu aseesimees

D1-D7

21 500-30 800

 

Linnapea

D8

36 400

 

Abilinnapea

D7

30 800

C

1.1.2 Linna juhid

 

 

 

Linnasekretär

C9-C13

24 600-30 800

 

Valdkonna direktor, linna sisekontrolör

C8-C13

23 000-30 800

 

Ameti juhataja

C5-C10

18 500-26 200

 

Linnaosa vanem

C7-C9

21 500-24 600

 

Linnavolikogu kantselei juhataja

C5-C9

18 500-24 600

B

1.1.3 Struktuuriüksuste juhid ja nende asetäitjad

 

 

 

Linnakantselei osakonna juhataja

B6-B10

13 300-19 200

 

Linnakantselei osakonna juhataja asetäitja

B4-B8

10400-16 300

 

Ameti juhataja asetäitja

B7-B11

14 800-20 700

 

Ameti teenistuse direktor

B8-B12

16 300-22 000

 

Ameti osakonna juhataja

B5-B10

11 800-19 200

 

Ameti osakonna juhataja asetäitja

B3-B8

9300-16 300

 

Linnavolikogu kantselei osakonna juhataja

B6-B10

13 300-19 200

 

Linnavolikogu kantselei juriidilise osakonna juhataja - õigusnõunik

B7-B11

14 800-20 700

 

Linnaosa vanema asetäitja, haldussekretär

B7-B11

14 800-20 700

 

Linnaosa valitsuse osakonna juhataja

B4-B8

10 400-16 300

 

Linnaosa valitsuse osakonna juhataja asetäitja

B3-B6

9300-13 300

A

1.2 Teised ametnikud

 

 

 

1.2.1 Nõunikud

 

 

 

Linnavolikogu nõunik

A10-A14

10 400-16 300

 

Linnavolikogu kontrollinõunik

A10-A15

10 400-17 700

(Tvk m 26.01.2006 nr 4 jõust. 01.02.2006)

 

Linnavolikogu esimehe nõunik, linnavolikogu aseesimehe nõunik

A10-A14

10 400-16 300

 

Linnavolikogu fraktsiooni nõunik-abi

A10-A14

10 400-16 300

 

Linnavalitsuse nõunik

A10-A14

10 400-16 300

 

Linnapea nõunik, abilinnapea nõunik

A10-A14

10 400-16 300

 

Linnaosa valitsuse nõunik

A10-A12

10 400-13 300

 

1.2.2 Vanemametnikud

 

 

 

Osakonna koosseisus oleva struktuuriüksuse juht (büroo, sektori jmt juhataja)

A9-A12

9300-13 300

 

Tippspetsialist

A14-A17

16 300-20 700

 

Juhtivspetsialist, peaspetsialist

A8-A14

8200-16 300

 

Vanemspetsialist

A6-A12

7100-13 300

 

Spetsialist

A4-A10

5900-10 400

 

1.2.3 Nooremametnikud

A1-A8

4200-8200

Palga-grupp

Teenistujate põhigrupid ja ametinimetused

Palgaaste

Kuupalgamäär

 

2. Abiteenistujad

 

 

 

2.1 Kantseleitöötaja

T5-T10

4200-7100

 

2.2 Teenindustöötaja

T6-T10

4700-7100

 

2.3 Oskustööline:

 

 

 

2.3.1 erialatöödel

T3-T6

3000-4700

 

2.3.2 keerukatel erialatöödel

T4-T9

3500-6500

 

2.3.3 eriti keerukatel erialatöödel

T5-T13

4200-9300

 

2.4 Mehhanismide juht

T5-T13

4200-9300

 

2.5 Lihttööline

T3-T4

3000-3500

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees