Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad
Tallinna Linnavolikogu 15.12.2005 määrus number 63
Jõustumine:01.01.2006
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivus:01.07.2006 - ...

 Redaktsioonid

KEHTETU:

Tvk 14.12.2006 nr 73 jõust. 01.01.2007

REDAKTSIOON:

Tvk m 15.06.2006 nr 32 jõust. 01.07.2006

Tvk m 23.03.2006 nr 16 jõust. 30.03.2006

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

15. detsember 2005 nr 63

 

 

Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad

 

 

 

Määrus kehtestatakse Ühistranspordiseaduse § 2 punkti 17, § 4, § 5 lg 1 punktide 9, 10 ja 11 ning lõike 3, § 24 lg 2 punkti 4, § 25, § 27 lõike 1 ning § 29 lg 1 punkti 1 ja lõike 3 alusel, kooskõlas Isikut tõendavate dokumentide seaduse § 2 lg 2 punktiga 1, majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. mai 2004 määruse nr 141 “Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskiri“ § 7 lg 2 punktidega 1, 2, 3, 4, 6, § 8 lõigetega 3, 4, 5, 6, 10 ja 12, Tallinna põhimääruse § 6 lg 1 punktiga 7 ning Tallinna Linnavolikogu 22. septembri 2005 määruse nr 52 “Tallinna korrakaitseüksuse munitsipaalpolitsei strateegilised arengusuunad“ lisa punktiga 4.4.

 

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1.  Määruse reguleerimisala

Käesolev kord määrab kindlaks sõidu eest tasumise korra ja kehtestab sõidupiletite hinnad Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordis autobussi-, trammi- ja trollibussiliinidel.

§ 2.  Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1) Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistransport on avalik veoteenus, mida teostatakse Tallinna linnas ja mille ühissõidukites on ühine sõiduõigust tõendav dokument. Tallinna ühtse piletisüsteemi ühissõidukid on tähistatud logoga;

2) sõidukaart on sõidudokument, mis annab sõitjale õiguse sõita ühtse piletisüsteemi ühissõidukites piiramatu arv kordi kaardil aktiveeritud või märgitud perioodi vältel. Sõidukaardid on paberkandjal või elektroonilised. Sõidukaardid on täiskaardid – kehtivad kõigile sõitjatele ja soodushindadega kaardid (juunior-, soodus- ja seeniorkaardid) – kehtivad Tallinna Linnavolikogu poolt antud sõidusoodustusi saavatele sõitjatele;

3) elektrooniline sõidukaart (ID-pilet) on isikustatud sõidudokument, mida soetatakse Eesti Vabariigi isikutunnistuse (ID kaardi) või alla 15-aastaste õpilaste puhul isikukoodiga varustatud õpilaspileti abil;

4) paberkandjal sõidukaart (esitajakaart) on isikustamata sõidudokument;

5) 30 päeva ühiskaart on Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel ja Elektriraudtee liinidel kehtiv sõidudokument, mis annab sõitjale õiguse sõita nimetatud liinidel piiramatu arv kordi kaardil aktiveeritud perioodi vältel. Ühiskaardid on ainult elektroonilised. Ühiskaardid jagunevad Elektriraudtee liinide osas Balti jaamast alates tsooni- või mitme tsooni kaartideks. Elektriraudtee tsoonid on järgmised:

A tsoon: Balti jaam - Laagri; Balti jaam – Lagedi;

B tsoon: Laagri – Niitvälja / Kulna; Lagedi – Parila;

C tsoon: Niitvälja – Paldiski / Klooga Ranna; Kulna – Riisipere; Parila – Aegviidu,

6) 1 päeva kaart või 3 päeva kaart on sõidukaart, mis annab sõitjale õiguse kasutada ühtse piletisüsteemi ühistransporti vastavalt 24 tunni või 72 tunni jooksul alates sõidukaardi aktiveerimise või märgistamise momendist;

7) ekspresskaart on sõidukaart, mis annab sõitjale õiguse sõita ühtse piletisüsteemi ühistranspordi kõigil liinidel;

8) ekspressliin on vähendatud peatuste arvu, väiksema ühendusaja ja kõrgendatud piletihinnaga bussiliin;

9) talong on eelmüügist või ühissõiduki juhi käest ostetud sõidudokument, mis kehtib ühe sõidu kohta ja kuulub märgistamisele;

10) 1 tunni pilet või 2 tunni pilet on pilet, mis annab sõitjale õiguse kasutada Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistransporti vastavalt 1 tunni või 2 tunni jooksul alates pileti aktiveerimise (mobiiltelefoni abil) või märgistamise momendist;

11) elektrooniline tasukogumissüsteem koosneb sõitja poolt kas sularahas, pangaülekandega või muul viisil ettemaksete tegemisest sõiduõiguse saamiseks, nende andmete fikseerimisest infosüsteemis ja sõiduõiguse kontrollist ühissõidukis kontrolöride poolt;

12) juunior – õpilased ja üliõpilased;

13) seenior – kõik pensionärid kuni 64 eluaastani (kaasa arvatud);

14) isikut tõendav dokument on Eesti Vabariigi riigiasutuse poolt väljaantud dokument, kuhu on kantud kasutaja nimi ja sünniaeg või isikukood ning foto ja allkiri, kui seadus või selle alusel kehtestatud õigusakt ei sätesta teisiti;

15) sotsiaalhoolekande osakonna tõend – paberkandjal või elektrooniline (ID kaardi või alla 15-aastaste õpilaste puhul isikukoodiga varustatud õpilaspileti põhine) linnaosa valitsuse, linna- või vallavalitsuse sotsiaalhoolekandeosakonna tõend sõidusoodustuse kasutamise õiguse kohta.

16) kaitseväe ajateenija on Kaitseväeteenistuse seaduse alusel ajateenistuskohustuse täitmisele kutsutud kaitseväekohustuslane. Ajateenijad jagunevad sõjaväelise auastme järgi sõduriteks ja nooremallohvitserideks.
(Tvk m 15.06.2006 nr 32 jõust. 01.07.2006)

2. peatükk

PILETISÜSTEEM

§ 3.  Sõiduõigust tõendavad dokumendid

(1) Piletisüsteem koosneb sõiduõigust tõendavatest dokumentidest, milleks on talongid, tunnipiletid, sõidukaardid, 30 päeva ühiskaardid ning käesoleva määruse § 7 loetletud sõidusoodustuse õigust tõendavad dokumendid.

(2) Talongid jagunevad:

1)   sõidutalong,

2)   ekspresstalong,

3)   soodustalong,

4)   lisatalong,

5)   talongiraamat (10 sõidutalongi).

(3) Tunnipiletid jagunevad:

1) 1 tunni pilet,

2) 2 tunni pilet.

(4) Sõidukaardid jagunevad:

1) 90 päeva kaart,

2) 90 päeva ekspresskaart,

3) 30 päeva kaart,

4) 30 päeva ekspresskaart,

5) 10 päeva kaart,

6)   10 päeva ekspresskaart,

7)   3 päeva kaart,

8)   1 päeva kaart,

9)   90 päeva juuniorkaart,

10)    90 päeva juuniorekspresskaart,

11)    30 päeva juuniorkaart,

12)    30 päeva juuniorekspresskaart,

13)    90 päeva sooduskaart,

14)    90 päeva soodusekspresskaart,

15)    30 päeva sooduskaart,

16)    30 päeva soodusekspresskaart,

17)    90 päeva seeniorkaart,

18)    90 päeva seeniorekspresskaart,

19)    30 päeva seeniorkaart,

20)    30 päeva seeniorekspresskaart.

(5) 30 päeva ühiskaardid jagunevad:

1) A tsooni ühiskaart,

2) A tsooni soodusühiskaart,

3) AB tsooni ühiskaart,

4) AB tsooni soodusühiskaart,

5) ABC tsooni ühiskaart,

6) ABC tsooni soodusühiskaart.

§ 4.  Tallinna ühtse piletisüsteemi ühissõidukite sõidupiletite hinnad

(1) Tallinna ühtse piletisüsteemi ühissõidukites kehtivad järgmised sõidupiletite hinnad:

 

Nimetus

Hind (krooni)

 

 

 

I Talongid ja üksikpiletid

 

Eelmüügist

Ühissõidukist

Sõidutalong

10

15

Ekspresstalong

15

20

Soodustalong

5

10

Lisatalong

5

5*

Talongiraamat (10 talongi)

85

x

1 tunni pilet

15

x

2 tunni pilet

20

x

* lisatalongide müük ühissõidukist ainult ekspressbussis

 

 

 

 

 

II Sõidukaardid

Täiskaardid

 

ID-pilet

Esitajakaart

90 päeva kaart

540

900

90 päeva ekspresskaart

760

x

30 päeva kaart

235

340

30 päeva ekspresskaart

320

480

10 päeva kaart

105

165

10 päeva ekspresskaart

160

x

3 päeva (72 tunni) kaart

60

85

1 päeva (24 tunni) kaart

30

45

 

 

 

Juuniorkaardid

 

ID-pilet

 

90 päeva kaart

250

               x

90 päeva ekspresskaart

375

               x

30 päeva kaart

90

               x

30 päeva ekspresskaart

170

               x

 

 

 

Sooduskaardid

 

ID-pilet

Esitajakaart

90 päeva kaart

250

470

90 päeva ekspresskaart

375

x

30 päeva kaart

90

160

30 päeva ekspresskaart

170

240

 

 

 

Seeniorkaardid

 

ID-pilet

 

90 päeva kaart

250

               x

90 päeva ekspresskaart

375

               x

30 päeva kaart

90

               x

30 päeva ekspresskaart

170

               x

(2) 30 päeva ühiskaardi hind moodustub Tallinna vastava sõitjategrupi sõidudokumendi (30 päeva kaart või 30 päeva sooduskaart) ja Elektriraudtee vastava tsooni kaardi summast, mida on vähendatud 5 % võrra ja ümardatud 5 või 0-ga lõppeva täisarvuni. Arvestades eelpool nimetatud põhimõtet kehtestab ühiskaardi lõpphinna sõitjale Elektriraudtee AS.

 

3.peatükk

SÕIDUSOODUSTUSED

§ 5.  Tasuta sõidu õigus

Tasuta sõidu õigus on:

1) eelkooliealisel lapsel,

2) puudega lapsel,

3) sügava puudega 16-aastasel ja vanemal isikul,

4) (Kehtetu – Tvk m 23.03.2006 nr 16 jõust. 30.03.2006)

5) 65-aastasel ja vanemal isikul;

6) hoolekandeasutustes viibival lapsel;

7) vanemliku hoolitsuseta jäetud lapsel;

8) 3- ja enamalapselise pere lapsel;

9) puudega lapse saatjal;

10) sügava puudega isiku saatjal;

11) kuni 3-aastase väikelapsega sõitjal;

12) vormiriietuses politseiametnikul;

13) kohaliku omavalitsuse hooldustöötajal tööülesannete täitmisel;

14) represseeritul ja temaga võrdsustatud isikul;

15) Tallinna ühistranspordis sõitjateveo avaliku teenindamise lepingute alusel tegutseva veondusettevõtte töötajal;

16) Tallinna Keskkonnaameti koosseisus oleva munitsipaalpolitsei vormiriietuses ametnikul.

17) kaitseväe vormiriietuses ajateenijal.
(Tvk m 15.06.2006 nr 32 jõust. 01.07.2006)

§ 6.  Sõidusoodustused

Soodustalongi, soodushinnaga sõidu- või ühiskaardi kasutamise õigus on:

1) juunioril;

2) seenioril;

3) (Kehtetu - Tvk m 23.03.2006 nr 16 jõust. 30.03.2006)

4) raske või keskmise puudega 16-aastasel või vanemal isikul;

5) 3 ja enama lapse vanemal.

§ 7.  Sõidusoodustuste õigust tõendavad dokumendid

(1) Eelkooliealistelt lastelt sõiduõigust tõendavat dokumenti ei nõuta.

(2) Tasuta sõidu õigust tõendavaks dokumendiks on:

1) puudega lastel – vaegurluse ekspertiisi komisjoni (edaspidi VEK) otsus koos isikutunnistuse, sünnitunnistuse või õpilaspiletiga;

2) sügava puudega 16-aastastel ja vanematel isikutel – VEK otsus koos isikut tõendava dokumendiga;

3) 65-aastastel ja vanematel sõitjatel – isikut tõendav dokument või pensionitunnistus;

4) hoolekandeasutustes viibivatel lastel – vastava asutuse tõend;

5) vanemliku hoolitsuseta jäetud lastel – sotsiaalhoolekande osakonna tõend;

6) 3- ja enamalapselise pere lastel – sotsiaalhoolekande osakonna tõend;

7) vormiriietuses politseiametnikel – töötõend või Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID kaart);

8) kohalike omavalitsuste hooldustöötajatel – töötõend või Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID kaart);

9) represseeritutel ja nendega võrdsustatud isikutel – represseeritu tõend;

10) Tallinna ühistranspordis sõitjateveo avaliku teenindamise lepingute alusel tegutsevate veondusettevõtete töötajatel – töötõend või Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID kaart)

11) Tallinna Keskkonnaameti kooseisus oleva munitsipaalpolitsei ametnikel – töötõend koos þetooniga või Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID kaart).

12) kaitseväe ajateenijatel – isikutunnistus (ID kaart) või väeosa tõend ajateenistuses viibimise kohta.
(Tvk m 15.06.2006 nr 32 jõust. 01.07.2006)

(3) Soodustuse kasutamise õigust tõendavaks dokumendiks on:

1) juunioridel – õpilaspilet või sellega võrdsustatud ISIC Scholar kaart ja üliõpilaspilet või sellega võrdsustatud ISIC Student kaart või Hansapanga Student Card;

(Tvk m 23.03.2006 nr 16 jõust. 30.03.2006)

2) seenioridel – pensionitunnistus,

3) raske või keskmise puudega 16-aastastel ja vanematel isikutel – VEK otsus koos isikut tõendava dokumendiga,

4) 3 ja enama lapse vanematel – sotsiaalhoolekande osakonna tõend.

 

4. peatükk

SÕIDU EEST TASUMINE

§ 8.  Sõidu eest tasumine

(1) Talongide, välja arvatud talongiraamatu, müük toimub ühissõidukist või eelmüügist. Talongiraamatute, tunnipiletite, sõidu- ja ühiskaartide müük toimub ainult eelmüügist.

(2) Talongi ostmiseks ühissõidukist peab sõitja sisenema sõidukisse esiuksest.

(3)  Ühissõiduki juhile sõidutasu maksmisel on juht kohustatud andma sõitjale nõuetekohase talongi.

(4) Elektroonilise tasukogumissüsteemi puhul ostab ühistranspordi kasutaja endale ettemaksu teostades perioodilise sõiduõiguse, tasudes interneti teel, pangaülekandega (otsekorraldus), sularahas või telefoni abil. Tasumise järel aktiveerub sõiduõigus kohe, kui perioodi alguseks pole määratud hilisemat aega.

(5) Eelmüük toimub müügipunktide, samuti elektroonilise tasukogumissüsteemi kaudu.

(6) Sõitja on kohustatud ühissõidukis talongi märgistama vahetult peale sisenemist.

(7) Sõitja peab märgistatud talongi hoidma alal sõidu lõpuni. Sõitja on kohustatud paberkandjal tunni- või päevapileti märgistama vahetult peale esimest sisenemist ühissõidukisse.

(8) Ühissõiduki rikke korral liinil või muul vedajast oleneval põhjusel kehtib ühtsesse piletisüsteemi kuuluval liinil selleks sõiduks märgistatud talong sama teed sõitvas ühissõidukis sõidu lõpuni.

§ 9.  Sõidu eest tasumist tõendavad dokumendid

(1) Sõiduõigust tõendavaks dokumendiks on:

1) kehtiva hinna väärtuses samas sõidukis ühekordselt märgistatud talong(id);

2) aktiveeritud või märgistatud pilet;

3) sõidukaart või ühiskaart;

4) aktiveeritud sõiduõigusega vastav ID-pilet;

5) muu õigusaktides sätestatud sõiduõigust tõendav dokument.

(2) Ekspressliinidel annab sõiduõiguse:

1) märgistatud ekspresstalong;

2) märgistatud soodustalong, kui sellele on täiendavalt juurde märgistatud lisatalong;

3) aktiveeritud või märgistatud pilet, kui sellele on täiendavalt juurde märgistatud lisatalong;

4) ekspresskaart,

5) mitteekspresskaart, kui sellele on täiendavalt juurde märgistatud lisatalong;

6) aktiveeritud sõiduõigusega vastav ID-pilet;

7) muu õigusaktides sätestatud sõiduõigust tõendav dokument.

 

5. peatükk

SÕIDU EEST TASUMISE KONTROLLIMINE

§ 10.  Sõidu eest tasumise kontrollimine

(1) Sõidu eest tasumist kontrollivad selleks õigust omavad ametiisikud või halduslepingu alusel eraõigusliku juriidilise isiku volitatud esindajad.

(2) Sõidudokumentide kontrollimisel on sõitja sõidusoodustuse kasutamisel kohustatud kontrollimiseks esitama ka sõidusoodustuse kasutamise õigust tõendava dokumendi.

 

6. peatükk

LÕPPSÄTTED

§ 11.  Määruse kehtetuks tunnistamine

Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrus nr 47 “Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise korra ja sõidupiletite hindade kehtestamine“.

§ 12.  Rakendussätted

Enne 1. jaanuari 2006 ostetud sõidu- ja ühiskaardid kehtivad aktiveeritud perioodi või neile märgitud tähtaja lõpuni.

§ 13.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2006.

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees