Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kohtuliku kokkuleppe projekti heakskiitmine Tallinna linna ja AS Aurum vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks, volituste andmine Toomas Sepale, Tallinna Linnavalitsuse 12. mai 2004 korralduse nr 986-k punkti 1.3.1 tühistamine ning
Tallinna Linnavalitsus 14.12.2005 korraldus number 2455
Redaktsiooni kehtivus:14.12.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. detsember  2005 nr 2455-k

 

 

Kohtuliku kokkuleppe projekti heakskiitmine Tallinna linna ja AS Aurum vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks, volituste andmine Toomas Sepale, Tallinna Linnavalitsuse 12.mai 2004 korralduse nr 986-k punkti 1.3.1 tühistamine ning mitteeluruumi hindamise akti kinnitamine.

 

 

 

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1996 määrusega nr 175 kinnitatud Mitteeluruumide erastamise korra punktidest 33 ja 35, Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2001 määruse nr 32 punktist 1, Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 punktist 1 ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 31. mai 2001 määrusega nr 24 kehtestatud  Tallinna linna kohtus esindamise korra punktiga 6.2:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud kohtuliku kokkuleppe projekt Tallinna linna ja AS Aurum vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks haldusasjades nr 3-1718/2004 ja 2-3/239/05 pooli rahuldaval viisil.

2. Volitada linnasekretäri Toomas Seppa Tallinna linna nimel alla kirjutama korralduse punktis 1 nimetatud kohtulikule kokkuleppele.

3. Tühistada Tallinna Linnavalitsuse 12. mai 2004 korralduse nr 986-k “Mitteeluruumi hindamise aktide kinnitamine (Tallinna Kesklinna Valitsus)“ punkt 1.3.1.

4. Kinnitada Niguliste tn 2/Kullassepa tn 4 elamus asuvate mitteeluruumide hindamisakt: kaubandusruumid üldpinnaga 56,1 m², mitteeluruumile vastava elamu muu osa suurus on 561/39966 ja alghind 819 060 (kaheksasada üheksateist tuhat kuuskümmend) krooni vastavalt lisale 2.

5. Tallinna Elamumajandusametil valmistada ette Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõud kohtulike kokkulepete heakskiitmiseks ning volituste andmiseks nende sõlmimiseks haldusasjades nr 3-1919/04, 3-351/05 ja 3-2496/2004. Käesolevas punktis nimetatud toimingute teostamine toimub heas usus ja praktilistel kaalutlustel mõistliku kokkuleppe leidmise eesmärgil ega ole ühelgi viisil käsitletavad Tallinna Linnavalitsuse poolt oma õiguslikust positsioonist loobumisena eelnimetatud haldusvaidlustes ning seetõttu ei saa neid haldusmenetluses teostatavaid toiminguid kasutada Tallinna linna vastu üheski menetluses kui pooled vaatamata läbirääkimistele kokkulepet ei saavuta.

6. Tallinna Elamumajandusametil teha korraldus teatavaks AS-le Aurum ja Tallinna Kesklinna Valitsusele.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse  14. detsembri  2005       

korralduse nr 2455-k

LISA 1

 

Kohtulik kokkulepe Tallinna linna ja AS Aurum vaheliste kohtuvaidluste lõpetamiseks haldusasjades nr 3-1718/2004 ja 2-3/239/05

 

 

 

Tallinna linn linnasekretär Toomas Sepa isikus, kes tegutseb ………………….alusel ja AS Aurum, keda esindab volitatud esindaja vandeadvokaat Arvo Junti (edaspidi koos Pooled) sõlmivad kohtuliku kokkuleppe järgnevas:

 

1. Kohtuliku kokkuleppe eesmärk

 

Kohtuliku kokkuleppe sõlmimise eesmärgiks on lõpetada kohtuvaidlus Tallinna Halduskohtu haldusasjas nr 3-1718/2004 ja Tallinna Ringkonnakohtu haldusasjas nr 2-3/239/05 Pooli igakülgselt rahuldaval viisil.

 

2. Kohtuliku kokkuleppe sõlmimise asjaolud

 

2.1.Tallinna Halduskohtu 26. mai 2004 kohtuotsusega haldusasjas nr 3-1154/2004 rahuldati AS Aurum kaebus ja tunnistati õigusvastaseks Tallinna Linnavalitsuse tegevusetus Tallinnas Niguliste tn 2/Kullasssepa tn 4 asuva ja AS Aurum poolt rendilepingu alusel kasutatava mitteeluruumi hindamisakti kinnitamisel ja ostu-müügi lepingu mittesõlmimisel;

eelnimetatud kohtuotsusega on Tallinna Linnavalitsusele tehtud ettekirjutus õigusvastaselt sooritamata toimingute sooritamiseks – 09. jaanuari 2002 AS Kinnisvaraekspert koostatud mitteeluruumi hindamisakti nr 359/Ke/M kinnitamiseks ning Niguliste tn 2/Kullassepa tn 4 asuva mitteeluruumi ostu-müügi lepingu sõlmimiseks;

2.2.Tallinna Ringkonnakohtu menetluses on Tallinna Linnavalitsuse apellatsioonkaebus Tallinna Halduskohtu kohtuotsusele haldusasjas nr 3-1154/2004;

2.3.Tallinna Halduskohtu menetluses on haldusasi nr 3-1718/2004, milles AS Aurum taotleb Tallinna Linnavalitsuse 12. mai 2004 korralduse nr 986-k (04. aprillil 2004 koostatud Niguliste tn 2/Kullassepa tn 4 mitteeluruumi hindamisakti kinnitamine) osalist tühistamist;

2.4.AS Aurum on teinud Tallinna linnale ettepaneku kohtuvaidluste lõpetamiseks Poolte kohtuliku kokkuleppega;

2.5.Pooled on paralleelselt kohtuvaidlustega pidanud võimalikuks asja lahendamist kohtuliku kokkuleppega, mille tingimustes on saavutatud üksmeel.

 

3.  Kohtuliku kokkuleppe tingimused

 

3.1.Pooled lahendavad Tallinna Ringkonnakohtu menetluse oleva haldusasja nr 2-3/239/05 ja Tallinna Halduskohtu menetluses oleva haldusasja nr 3-1718/2004 esemeks oleva vaidluse käesoleva kokkuleppega, mille paluvad Tallinna Ringkonnakohtul kinnitada Poolte kokkulepe haldusasjas nr 2-3/239/05  ning Tallinna Halduskohtul haldusasjas nr 3-1718/2004:

3.1.1.Kaebuse esitaja AS Aurum loobub haldusasjades nr 3-1154/2004 ja 3-1718/2004  esitatud nõuetest Tallinna linna vastu, samuti kõigist muudest, ka tulevikus tekkivatest võimalikest nõuetest vastustaja vastu, mis võivad tuleneda eelnimetatud kaebuste esemeks olevatest asjaoludest;

3.1.2.Vastustaja Tallinna Linnavalitsus loobub kõigist nõuetest Tallinna Ringkonnakohtu haldusasjas nr 2-3/239/05 AS Aurum vastu ning samuti kõigist muudest, ka tulevikus tekkivatest võimalikest nõuetest kaebuse esitaja vastu, mis võivad tuleneda nõude esemeks olevast asjaoludest;

3.1.3.Tallinna linn kohustub erastama AS-le Aurum mitteeluruumi aadressil Niguliste tn 2/Kullassepa tn 4 suurusega 56,1 mlähtuvalt AS Kinnisvaraekspert poolt 09.jaanuaril 2002 koostatud mitteeluruumi hindamisaktist nr 359/Ke/M, milles ühe ruutmeetri maksumuseks on hinnatud 14 600 krooni;

3.1.4.AS Aurum kohustub tasuma erastamise ostu-müügi lepingu sõlmimisel mitteeluruumi omandamisel selle maksumuse täies ulatuses rahas s.o. eesti kroonides.

3.2.Pooled kinnitavad vastastikku, et alates kohtuliku kokkuleppe jõustumisest puuduvad neil igasugused nõuded teineteise vastu tulenevalt aadressil Niguliste tn 2/Kullassepa tn 4 asuva mitteeluruumi erastamisest. AS Aurum kinnitab, et pärast kohtuliku kokkuleppe jõustumist ning mitteeluruumi aadressil Niguliste tn 2/ Kullassepa tn 4 erastamise ostu-müügi lepingu sõlmimist ning AS-i Aurum kandmist omanikuna kinnistusraamatusse, ei ole temal Tallinna linna suhtes nimetatud aadressil mitteeluruumi erastamisega või selle kasutamisega seonduvalt mingeid uusi ega täiendavaid nõudeid.

3.3.Poolte kohtukulud jäävad nende endi kanda.

3.4.Pooled paluvad Tallinna Ringkonnakohtul Halduskohtumenetluse seadustiku § 24 lg 1 p 6 ja § 46 lg 1 p 5 alusel kohtulik kokkulepe kinnitada, tühistada Tallinna Halduskohtu 26. mai 2004 kohtuotsus haldusasjas nr 3-1154/2004 ja lõpetada haldusasja nr 2-3/239/05 menetlus. Pooled paluvad kohtutel kokkulepe kinnitada ilma istungit pidamata.

3.5 Pooled paluvad kinnitada kokkulepe ning lõpetada menetlus Tallinna Halduskohtu menetluses olevas haldusasjas nr 3-1718/2004. Pooled paluvad kohtul kokkulepe kinnitada ilma istungit pidamata.

3.6.Kohtulik kokkulepe jõustub Tallinna Ringkonnakohtu kokkulepet kinnitava kohtumääruse ning Tallinna Halduskohtu kokkulepet kinnitava kohtumääruse jõustumisel.

3.7.Pooled on teadlikud Halduskohtumenetluse seadustiku § 24 lg 2 sätestatud menetluse lõpetamise tagajärgedest, so menetluse lõpetamisel ei saa kaebuse esitaja uuesti pöörduda kohtusse nõudega samas asjas.

 

4. Kohtulik kokkulepe on sõlmitud neljas eksemplaris, millest Tallinna linn ja AS Aurum saavad kumbki ühe eksemplari, üks eksemplar esitatakse Tallinna Halduskohtule ja üks eksemplar Tallinna Ringkonnakohtule.

 

Tallinna linna volitatud esindaja                                       AS Aurum volitatud esindaja

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

LISA