Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise koostöölepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale
Tallinna Linnavalitsus 14.12.2005 korraldus number 2440
Redaktsiooni kehtivus:14.12.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14.  detsember 2005 nr 2440-k

 

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise koostöölepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale

 

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Vangistusseaduse § 35 lg 6, Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2 alusel ning tulenevalt 5. septembril 2005 Haridus- ja Teadusministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Tallinna Vangla ning Tallinna linna vahel sõlmitud kokkuleppest:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vaheline koostöölepingu projekt.

2. Volitada Tallinna Haridusameti juhatajat Andres Pajulat Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud koostöölepingule.

3. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Andres Pajulale ning Haridus- ja Teadusministeeriumile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 14. detsembri 2005

korralduse nr 2440-k      

LISA 

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vaheline koostööleping

 

 

 

 

 

Käesolev koostööleping (edaspidi leping) on sõlmitud “.........“ ....................................... 2005. aastal Tartus.

 

Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi ministeerium) kantsler Jaan Kallase isikus, kes tegutseb seaduse alusel, ühelt poolt ning

Tallinna linn (edaspidi linn) Andres Pajula isikus, kes tegutseb Tallinna Linnavalitsuse ................ korralduse nr .....  alusel, teiselt poolt (edaspidi koos pooled ja eraldi pool) sõlmivad käesoleva lepingu alljärgnevas:

 

1.                       Lepingu dokumendid

1.1.                 Käesoleva lepingu dokumendid koosnevad lepingust ja lepingu lisadest, milles lepitakse kokku lepingu sõlmimise ajal ja pärast lepingu sõlmimist ning mis on lepingu lahutamatuteks osadeks ja moodustavad koos lepinguga ühtse tervikliku kokkuleppe poolte vahel.

1.2.                 Lepingul on sõlmimisel järgmine lisa:

1.3.                 Lisa 1 – Toetuse kasutamise kuluaruanne.

2.                       Lepingu eesmärk ja ese

2.1.                 Lähtudes linna soovist korraldada Tallinna vanglas kinnipeetavate õpet Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi baasil ning ministeeriumi soovist seda toetada, sõlmisid pooled lepingu, et määratleda poolte õigused ja kohustused ning vastutus.

2.2.                 Lepingu ese on ministeeriumi poolne toetus linnale Tallinna vanglas kinnipeetavate õppe korraldamiseks.

Poolte kohustused

3.1.                 Linn kohustub:

3.1.1             kasutama talle eraldatud toetust kooskõlas  5. septembril 2005. a sõlmitud kokkuleppega nr 10-10/824 Haridus- ja Teadusministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Tallinna Vangla ning Tallinna linna vahel kokku lepitud korras ja tingimustel;

3.1.2             esitama ministeeriumi planeerimisosakonnale aruande lepingus ja lepingu lisa(de)s sätestatud ülesannete täitmise kohta hiljemalt toetuse eraldamise aastale järgneva aasta 15. veebruariks;

3.1.3             esitama ministeeriumi planeerimisosakonnale saadud toetuse kasutamise kohta kuluaruande üks kord kvartalis, kvartali viimase kuupäeva seisuga kvartalile järgneva kuu 15. kuupäevaks vastavalt lepingu lisas 1 toodud vormile;

3.1.4             ministeeriumi kirjalikul taotlusel esitama vahearuandeid kümne (10) tööpäeva jooksul vastavasisulise taotluse saamisest;

 

3.1.5             ministeeriumi kirjalikul nõudel esitama toetuse arvel kulutuste tegemist tõendavate algdokumentide koopiad viie (5) tööpäeva jooksul vastavasisulise taotluse saamisest;

3.1.6             ministeeriumi kirjalikul nõudel kandma neljateistkümne (14) päeva jooksul mitte sihtotstarbeliselt kasutatud või kasutamata jäänud toetuse osa ministeeriumi arveldusarvele;

3.1.7             arvestama ministeeriumi poolt kirjalikult tehtud märkustega ja antud juhistega, kui need on kooskõlas lepinguga;

3.1.8             võimaldama ministeeriumil ja Riigikontrollil kontrollida linna esitatud aruannete õigsust, toetuse saamise tingimuseks olevate asjaolude paikapidavust ja toetuse kasutamise sihipärasust;

3.1.9             nimetama ministeeriumit lepingu eesmärgis kirjeldatud tegevuse toetajana kõigis vastavates trükistes (raamatud, voldikud vms), pressiteadetes, trüki-, tele- ja raadioreklaamides ning avalikel esinemistel. Võimaluse korral kohustub linn kasutama trükistes ning reklaamides ka ministeeriumi logo, kooskõlastades selle eelnevalt kirjalikult ministeeriumi teabekorralduse osakonnaga (tel 735 0154);

3.1.10         viivitamatult teatama kirjalikult ministeeriumile:

3.1.10.1   asjaoludest , mis takistavad linna poolt lepingu täitmist;

3.1.10.2   lepingu lisade muutmise vajalikkusest;

3.1.10.3   lepingu täitmisel esinevatest muudest probleemidest.

3.2.                 Ministeerium kohustub:

3.2.1             üle kandma linnale lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks 344 000 (kolmsada nelikümmend neli tuhat) krooni (edaspidi toetus) 14 päeva jooksul peale lepingu sõlmimist.

4.         Vastutus

4.1.      Pooled täidavad oma kohustusi nõuetekohaselt, mõistlikult, heas usus, järgides vajalikku hoolsust ning arvestades tavasid ja praktikat.

4.2.      Pooled vastutavad oma kohustuste süülise mittevabandatava mittetäitmise eest, kui täitmisest keeldumise õigus ei tulene lepingust või seadusest.

4.3.      Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida rikkunud pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimisel selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

4.4.      Pooled ei vastuta kohustuste täitmata jätmise eest, kui lepingu mittekohase täitmise põhjustab teine pool lepingut mittekohaselt täites.

4.5.      Pool teatab teisele poolele lepingu rikkumisest, kirjeldades rikkumist piisavalt täpselt kuuekümne (60)  päeva jooksul arvates päevast, millal sai teada või pidi teada saama lepingu rikkumisest. Lepingu rikkumisest ei pea teatama, kui lepingu rikkumine seisneb lepingus sätestatud tähtajaks mõne dokumendi üle andmata jätmises.

4.6.      Ministeerium ei vastuta kaudsete kahjude eest, mis linnal on tekkinud (nt saamata jäänud tulu).

4.7.      Linn on kohustatud hüvitama valeandmete esitamise, andmete muutumisest mitteteatamise või muudatuste nõutaval viisil vormistamata jätmise tagajärjel ministeeriumile tekkinud kahju.

 

5          Leppetrahv

5.1.      Ministeeriumil on õigus nõuda linnalt leppetrahvi, mis moodustab kuni viis (5) protsenti ministeeriumi poolt ülekantud toetusest, järgmistel juhtudel, v.a juhul kui kohustuse rikkumine on vastavalt lepingu punktile 4.3 vabandatav:

5.1.1.   käesoleva lepingu punktides 3.1.1 kuni 3.1.5 sätestatud kohustuste tähtaegselt täitmata jätmise eest;

5.1.2.   lepingu punktis 3.1.8 sätestatud kontrollimise mittevõimaldamise eest;

5.1.3.   lepingu punktis 3.1.9 sätestatud kohustuse mittetäitmise eest;

5.1.4.   kui linna poolt esitatavad aruanded sisaldavad eksitavat informatsiooni.

5.2.      Leppetrahv kuulub tasumisele neljateistkümne (14) päeva jooksul ministeeriumi poolt linnale vastavasisulise nõude esitamisest.

 

5.3.         Leppetrahvi tasumine ei välista ministeeriumi õigust nõuda rikutud kohustuste täitmist, samuti õigust lepingust taganeda sama või muu rikkumise korral käesolevas lepingus sätestatud alustel või seaduses sätestatud muul alusel.

6.         Teated

6.1.                 Ministeeriumi ja linna vahelised lepinguga seotud andmed ja tahteavaldused (edaspidi teated), kaasa arvatud lepingu rikkumisest teatamine, peavad olema esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, välja arvatud juhtudel, kui teade on informatiivse iseloomuga, mis ei loo ega too kaasa õiguslikke tagajärgi, või kui käesolevas lepingus on ette nähtud teisiti.

6.2.                 Teade loetakse kättesaaduks, kui:

6.2.1             teade on üle antud allkirja vastu;

6.2.2             teade on saadetud tähitud kirjaga teise poole lepingus sätestatud aadressil ja teate üleandmisest postiasutusele on möödunud viis (5) tööpäeva.

6.3.                 Informatiivset teadet võib edastada vahetult, telefoni, faksi või elektroonilise posti teel.

6.4.                 Pooled kohustuvad teineteisele teatama punktides 11.1 ja 11.2 sätestatud andmete muutumisest vähemalt viis (5) tööpäeva enne muutumist. Kuni käesolevas punktis sätestatud tähtaja möödumiseni loetakse punktides 11.1 ja 11.2 sätestatud andmete alusel edastatud teated kohaselt edastatuks.

7.         Vaidluste lahendamine

7.1.      Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse eelkõige vastastikusel mõistmisel põhinevate ja avalikke huve arvestavate läbirääkimiste teel.

7.2.      Kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlus ministeeriumi asukoha kohtus.

8.         Lepingu muutmine

8.1.      Lepingu muutmine toimub poolte volitatud isikute vahel sõlmitud kirjaliku kokkuleppega,    mis vormistatakse lepingu lisana.

8.2.      Pool, kes soovib lepingut muuta, esitab sellekohase ettepaneku teisele poolele kirjalikult. Teine pool on kohustatud kirjalikult vastama ettepanekule kolmekümne (30) päeva jooksul. Muutmisettepanekust keeldumise korral tuleb seda kirjalikult põhjendada.

 

8.3.      Ministeerium võib lepingut ühepoolselt muuta, kui see on tingimata vajalik, et vältida ülekaaluka avaliku huvi rasket kahjustamist. Eelkõige võib ministeerium lepingut ühepoolselt muuta, kui:

8.3.1.   muudetakse oluliselt kohalduvaid õigusakte;

8.3.2.   kuulutatakse välja eriolukord, erakorraline olukord või sõjaseisukord;

8.3.3.   muutmist nõuab Riigikontroll;

8.3.4.   muutmine on vajalik lepingu õigusvastasuse kõrvaldamiseks.

9.         Lepingu kehtivus ja lepingust taganemine

9.1.      Leping jõustub hetkel, kui lepingu pooled on sellele alla kirjutanud, ja kehtib, kuni pooled on kõik lepingust tulenevad kohustused täitnud.

9.2.      Lepingu pooltel on õigus leping omavahelisel kirjalikul kokkuleppel igal ajal lõpetada.

9.3.      Lepingu pooltel on õigus lepingust ühepoolselt taganeda, teatades vastavast soovist teisele poolele vähemalt kuuskümmend (60) päeva ette.

9.4.      Pool võib lepingust taganeda, kui teine pool on lepingust tulenevat kohustust oluliselt rikkunud ega ole kohustuse täitmiseks antud tähtaja jooksul asunud kohustust täitma. Käesolevas punktis ette nähtud lepingu lõpetamisel tekib pooltel õigus nõuda lepingu alusel saadu tagastamist.

9.5.      Lepingu lõppemine ei vabasta pooli lepingu olemusest ja teise poole huvist tulenevatest kohustustest.

10.          Lõppsätted

10.1.    Lepinguga seotud informatsiooni vahetamiseks määravad pooled lepingu punktides 11.1 ja 11.2 nimetatud kontaktisikud.

10.2.    Lepingu peatükkide ja punktide pealkirjad on ainult lugemise hõlbustamiseks ja see ei mõjuta mingil määral peatükkide ega punktide sisu tõlgendamist. Kui kontekst seda nõuab, tähendavad ainsuses olevad sõnad lepingus mitmust ja vastupidi. Iga lepingu punkti tõlgendatakse koos vastavate teiste punktidega, lähtudes lepingu mõttest ja eesmärgist ning poolte omavahelisest praktikast.

10.3.    Lepingus on ette nähtud kõik lepingu tingimused. Lepinguga loetakse lõppenuks kõik poolte vahel varem sõlmitud kokkulepped toetuse kasutamiseks.

10.4.    Kui ükskõik milline lepingu säte on või osutub tühiseks või jõustamatuks, on poolte tahteks, et lepingu ülejäänud sätted jääksid kehtima.

10.5.    Lepingust tuleneva õiguse teostamisel esinev viivitus ei tähenda sellest õigusest ja kohustusest loobumist, ühegi õiguse eraldi või osaline täitmine ei välista selle õiguse edasist teostamist ega ühegi teise õiguse teostamist.

10.6.    Ka pärast lepingu lõppemist mistahes põhjusel kohaldatakse neid lepingu sätteid, mis oma olemuse tõttu sätestavad poolte õigusi ja kohustusi pärast lepingu lõppemist.

10.7.    Lepinguga reguleerimata küsimustes lähtuvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

10.8.    Leping on sõlmitud kolmes (3) eestikeelses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris neljal (4) lehel, mille iga tekstiga kaetud lehekülg on allkirjastatud poolte esindajate poolt ja millest kummalegi poolele jääb üks (1) eksemplar ning ühe (1) eksemplari edastab ministeerium 5 tööpäeva jooksul pärast lepingu sõlmimist Rahandusministeeriumile.

 

11.       Poolte rekvisiidid ja allkirjad

11.1.    Ministeerium:    Haridus- ja Teadusministeerium

reg nr:                        70000740

aadress:          Munga 18, 50088 Tartu

telefon:           735 0222

faks:               735 0250

kontaktisik:     Eelarvetalituse finantsekspert.

11.2.    Linn:                 Tallinna linn

aadress:          Vabaduse Väljak 10a, 15199 Tallinn

telefon:           64040590

faks:               6404 589

kontaktisik:     Malle Meier – Tallinna Haridusameti eelarveosakonna vanemökonomist

ak:                 Tallinna Linnakantselei finantsteenistus a/a 1000 2011 87 8002.

 

 

ministeerium:                                                                                               linn:

 

 

 

 

Jaan Kallas                                                                                     Andres Pajula

 

 

 

koostöölepingu nr .............

Lisa  1

 

Toetuse kasutamise kuluaruanne

 

Käesolev lisa 1 on sõlmitud “.........“ ....................................... 2005. aastal Tartus.

 

Lepingu punktis 3.1.3 nimetatud kuluaruande esitab linn järgmise vormi kohaselt:

 

 

Seisuga: …………………….. 2005. a                                                                                                          kroonides

Jrk nr

Nimetus

Kinnitatud eelarve

Kulud kokku

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ministeerium:                                                                             linn:

 

 

 

.................................................                                               .................................................

Jaan Kallas                                                                               Andres Pajula

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär