Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise koostöölepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale

Tallinna Linnavalitsus 14.12.2005 korraldus number 2439

Redaktsiooni kehtivus 14.12.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. detsember 2005 nr 2439-k

 

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise koostöölepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 ja Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2 alusel:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vaheline koostöölepingu projekt.

2. Volitada Tallinna Haridusameti juhatajat Andres Pajulat Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Andres Pajulale ning Haridus- ja Teadusministeeriumile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 14. detsember 2005

korralduse nr 2439-k      

LISA 

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vaheline koostööleping nr ……

 

 

 

Käesolev koostööleping (edaspidi leping) on sõlmitud “.........“ ....................................... 2005. aastal Tartus.

 

Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi ministeerium) kantsler Jaan Kallase isikus, kes tegutseb seaduse alusel, ühelt poolt ning

Tallinna linn (edaspidi linn) Haridusameti juhataja Andres Pajula isikus, kes tegutseb Tallinna Linnavalitsuse ……………… korralduse nr …… alusel, teiselt poolt (edaspidi koos pooled ja eraldi pool) sõlmivad käesoleva lepingu alljärgnevas:

 

1.                        Lepingu dokumendid

1.1.                   Käesoleva lepingu dokumendid koosnevad lepingust ja lepingu lisadest, milles lepitakse kokku lepingu sõlmimise ajal ja pärast lepingu sõlmimist ning mis on lepingu lahutamatuteks osadeks ja moodustavad koos lepinguga ühtse tervikliku kokkuleppe poolte vahel.

1.2.                   Lepingul on sõlmimisel järgmised lisad:

1.3.                   Lisa 1 – Tegevuskava;

1.2.1.              Lisa 2 – Toetuse kasutamise kuluaruande vorm.

2.                        Lepingu eesmärk ja ese

2.1.                   Lähtudes linna soovist võimaldada erivajadustega õpilastele õpiaja pikendamist ning ministeeriumi soovist seda toetada, sõlmisid pooled lepingu, et määratleda poolte õigused ja kohustused ning vastutus.

2.2.                   Lepingu ese on ministeeriumi toetus linnale Õismäe Koolis pikendatud õpiajal olevate õpilaste sotsialiseerimiseks ja kutsealaseks ettevalmistuseks vajalike õpivahendite, õpilasele vajalike töövahendite ja töömaterjali, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendite muretsemiseks, samuti õppekava omandamist toetavate tegevuste organiseerimiseks.

3.                        Poolte kohustused

3.1.                   Linn  kohustub:

3.1.1.              kasutama talle eraldatud toetust lepingu lisades kokkulepitud korras ja tingimustel;

3.1.2.              esitama ministeeriumi üldharidusosakonnale kuluaruande ja seletuskirja toetuse kasutamise kohta hiljemalt 15. veebruariks 2006;

3.1.3.              ministeeriumi kirjalikul taotlusel esitama vahearuandeid kümne (10) tööpäeva jooksul vastavasisulise taotluse saamisest;

3.1.4.              ministeeriumi kirjalikul nõudmisel esitama toetuse arvel kulutuste tegemist tõendavate algdokumentide koopiad viie (5) tööpäeva jooksul vastavasisulise taotluse saamisest;

3.1.5.              ministeeriumi kirjaliku nõude esitamisel kandma neljateistkümne (14) päeva jooksul pärast vastava nõude esitamist mitte-sihtotstarbeliselt kasutatud toetuse osa ministeeriumi arveldusarvele;

3.1.6.              kandma kasutamata jäänud toetuse osa neljateistkümne (14) päeva jooksul pärast lepingu lõppemist ministeeriumi arveldusarvele;

3.1.7.              arvestama ministeeriumi kirjalikult esitatud märkuste ja antud juhistega, kui need on kooskõlas lepinguga;

3.1.8.              pidama riigieelarvest eraldisena saadud raha kohta arvestust kooskõlas Raamatupidamise seadusest tulenevate nõuetega;

3.1.9.              võimaldama ministeeriumil ja Riigikontrollil kontrollida linna esitatud aruannete õigsust, toetuse saamise tingimuseks olevate asjaolude paikapidavust ja toetuse kasutamise sihipärasust;

3.1.10.          nimetama ministeeriumi lepingu eesmärgis kirjeldatud tegevuse toetajana kõigis vastavates trükistes (pressiteated, raamatud, trüki- ja raadioreklaam jne) ja avalikel esinemistel. Võimaluse korral kohustub  linn kasutama trükistes ka ministeeriumi logo, kooskõlastades selle eelnevalt kirjalikult ministeeriumi teabekorralduse osakonna juhatajaga (tel 7350 154);

3.1.11.          viivitamatult teatama ministeeriumile:

3.1.11.1.     asjaoludest,  mis takistavad linnal lepingut täitmast; 

3.1.11.2.     lepingu lisade muutmise vajalikkusest;

3.1.11.3.     lepingu täitmisel esinevatest muudest probleemidest.

3.2.                   Ministeerium kohustub:

3.2.1.              üle kandma  linnale lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks kakssada kolmkümmend seitse tuhat viiskümmend neli (237 054) krooni (edaspidi toetus) 14 päeva jooksul peale lepingu sõlmimist.

4.                        Vastutus

4.1.                   Pooled täidavad omapoolseid kohustusi nõuetekohaselt, mõistlikult, heas usus, järgides vajalikku hoolsust ning arvestades tavasid ja praktikat.

4.2.                   Pooled vastutavad oma kohustuste süülise mittevabandatava mittetäitmise korral, kui täitmisest keeldumise õigus ei tulene lepingust või seadusest.

4.3.                   Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida rikkunud pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimisel selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

4.4.                   Pooled ei vastuta kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise eest, kui kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise põhjustas teise poole tegevus või tegevusetus.

4.5.                   Pool teatab teisele poolele lepingu rikkumisest, kirjeldades rikkumist piisavalt täpselt, kolmekümne (30) päeva jooksul arvates päevast, millal sai teada või pidi teada saama lepingu rikkumisest. Lepingu rikkumisest ei pea teatama, kui lepingu rikkumine seisneb lepingus sätestatud tähtajaks mõne dokumendi üleandmata jätmises.

4.6.                   Ministeerium ei vastuta kaudsete kahjude eest, mis  linnale lepingu rikkumisest on tekkinud (nt saamata jäänud tulu).

4.7.                    Linn on kohustatud hüvitama valeandmete esitamise, andmete muutumisest mitteteatamise või muudatuste nõutaval viisil vormistamata jätmise tagajärjel ministeeriumile tekkinud kahju.

5.                        Leppetrahv

5.1.                    Linn on kohustatud maksma ministeeriumile leppetrahvi kuni viie (5) protsendi ulatuses ministeeriumi poolt ülekantud toetuselt:

5.1.1.               lepingu punktides 3.1.2, 3.1.3 ja 3.1.4 sätestatud kohustuste tähtaegse täitmata jätmise eest;

5.1.2.               lepingu punktis 3.1.9 sätestatud tutvumise mittevõimaldamise eest;

5.1.3.               lepingu punktis 3.1.10 sätestatud kohustuse mittetäitmise eest.

5.2.                   Leppetrahv kuulub tasumisele neljateistkümne (14) päeva jooksul ministeeriumi poolt  linnale vastavasisulise nõude esitamisest.

5.3.                   Leppetrahvi tasumine ei välista ministeeriumi poolset õigust nõuda lepingust tulenevate kohustuste täitmist, samuti õigust lepingust taganeda sama või muu rikkumise eest käesolevas lepingus sätestatud alustel või seaduses sätestatud muul alusel.

6.                        Teated

6.1.                   Ministeeriumi ja  linna vahelised lepinguga seotud andmed ja tahteavaldused (edaspidi teated), kaasa arvatud lepingu rikkumisest teatamine, peavad olema esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, välja arvatud juhtudel, kui teade on informatiivse iseloomuga, mis ei loo ega too kaasa õiguslikke tagajärgi, või kui käesolevas lepingus on ette nähtud teisiti.

6.2.                   Teade loetakse kättesaaduks, kui:

6.2.1.              teade on üle antud allkirja vastu;

6.2.2.              teade on saadetud tähitud kirjaga teise poole lepingus sätestatud aadressil ja teate üleandmisest postiasutusele on möödunud viis (5) tööpäeva.

6.3.                   Informatiivset teadet võib edastada vahetult, telefoni, faksi või elektroonilise posti teel.

6.4.                   Pooled kohustuvad teineteisele teatama punktides 11.1 ja 11.2 sätestatud andmete muutumisest vähemalt viis (5) tööpäeva enne muutumist. Kuni käesolevas punktis sätestatud tähtaja möödumiseni loetakse punktides 11.1 ja 11.2 sätestatud andmete alusel edastatud teated kohaselt edastatuks.

7.                        Vaidluste lahendamine

7.1.         Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse eelkõige vastastikusel mõistmisel põhinevate ja avalikke huve arvestavate läbirääkimiste teel.

7.2.         Kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlus ministeeriumi asukoha kohtus.

8.                        Lepingu muutmine

8.1.         Lepingu muutmine toimub poolte volitatud isikute vahel sõlmitud kirjaliku kokkuleppega, mis vormistatakse lepingu lisana.

8.2.         Pool, kes soovib lepingut muuta, esitab sellekohase ettepaneku teisele poolele kirjalikult. Teine pool on kohustatud kirjalikult vastama ettepanekule kolmekümne (30) päeva jooksul. Muutmisettepanekust keeldumise korral tuleb seda kirjalikult põhjendada.

8.3.         Ministeerium võib lepingut ühepoolselt muuta, kui see on tingimata vajalik, et vältida ülekaaluka avaliku huvi rasket kahjustamist. Eelkõige võib ministeerium lepingut ühepoolselt muuta, kui:

8.3.1.      muudetakse oluliselt kohalduvaid õigusakte;

8.3.2.      kuulutatakse välja eriolukord, erakorraline olukord või sõjaseisukord;

8.3.3.      muutmist nõuab Riigikontroll;

8.3.4.      muutmine on vajalik lepingu õigusvastasuse kõrvaldamiseks.

9.                        Lepingu kehtivus ja lepingust taganemine

9.1.         Leping jõustub hetkel, kui lepingu pooled on sellele alla kirjutanud ja kehtib, kuni pooled on kõik lepingust tulenevad kohustused täitnud.

9.2.         Lepingu pooltel on õigus leping omavahelisel kirjalikul kokkuleppel igal ajal lõpetada.

9.3.         Lepingu pooltel on õigus lepingust ühepoolselt taganeda, teatades vastavast soovist teisele poolele vähemalt kuuskümmend (60) päeva ette.

9.4.         Pool võib lepingust taganeda, kui teine pool on lepingust tulenevat kohustust oluliselt rikkunud ja pool ei ole kohustuse täitmiseks antud kümne (10) päevase tähtaja jooksul asunud kohustust täitma. Käesolevas punktis ette nähtud lepingu lõpetamisel tekib pooltel õigus nõuda lepingu alusel saadu tagastamist.

9.5.         Lepingu lõppemine ei vabasta pooli lepingu olemusest ja teise poole huvist tulenevatest kohustustest.

10.          Lõppsätted

10.1.       Lepinguga seotud informatsiooni vahetamiseks määravad pooled lepingu punktides 11.1 ja 11.2 nimetatud kontaktisikud.

10.2.       Lepingu peatükkide ja punktide pealkirjad on ainult lugemise hõlbustamiseks ja nad ei mõjuta mingil määral peatükkide ega punktide sisu tõlgendamist. Kui kontekst seda nõuab, tähendavad ainsuses olevad sõnad lepingus mitmust ja vastupidi. Iga lepingu punkti tõlgendatakse koos vastavate teiste punktidega, lähtudes lepingu mõttest ja eesmärgist ning poolte omavahelisest praktikast.

10.3.       Lepingus on ette nähtud kõik lepingu tingimused. Lepinguga loetakse lõppenuks kõik poolte vahel varasemalt sõlmitud kokkulepped toetuse kasutamiseks.

10.4.       Kui ükskõik milline lepingu säte on või osutub tühiseks või jõustamatuks, on poolte tahteks, et lepingu ülejäänud sätted jääksid kehtima.

10.5.       Lepingust tuleneva õiguse teostamisel esinev viivitus ei tähenda sellest õigusest ja kohustusest loobumist, ühegi õiguse eraldi või osaline täitmine ei välista selle õiguse edasist teostamist ega ühegi teise õiguse teostamist.

10.6.       Lepingu lõppemisel mistahes põhjusel kohaldatakse ka peale lepingu lõppemist neid lepingu sätteid, mis oma olemuse tõttu sätestavad poolte õigusi ja kohustusi pärast lepingu lõppemist.

10.7.       Lepinguga reguleerimata küsimustes lähtuvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

10.8.       Leping on sõlmitud kolmes (3) eestikeelses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris neljal (4) lehel, mille iga tekstiga kaetud lehekülg on allkirjastatud poolte esindajate poolt ja millest kummalegi poolele jääb üks (1) eksemplar ning ühe (1) eksemplari edastab ministeerium 5 tööpäeva jooksul pärast lepingu sõlmimist Rahandusministeeriumile.

 

11.          Poolte rekvisiidid ja allkirjad

11.1        Ministeerium:       Haridus- ja Teadusministeerium

reg nr:                 70000740

aadress:             Munga 18, 50088 Tartu

telefon:                7350 233

faks:                     7350 250

kontaktisik:         üldharidusosakonna juhataja.

 

11.2.       Linn:                       Tallinna linn

 aadress:            Vabaduse väljak 10a, 10146 Tallinn

telefon:                640 4590

faks:                     640 4589

kontaktisik:         Malle Meier – Tallinna Haridusameti eelarveosakonna vanemökonomist

 ak:                       Tallinna Linnakantselei finantsteenistus a/a 1000 2011 87 8002.

 

 

                ministeerium                                                                                        linn

 

 

.................................................                                                            .................................................

Jaan Kallas                                                                                        Andres Pajula                                      

 

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning

Tallinna linna vahelise

koostöölepingu nr ..........

Lisa  1

 

Tegevuskava

 

Käesolev lisa 1 on sõlmitud “.........“ ....................................... 2005. aastal Tartus.

 

Pooled leppisid kokku alljärgnevas:

 

nr

Tegevus

Tingimused, tähtaeg

Summa

1.

Õismäe Koolis pikendatud õpiajal olevate õpilastele vajalike õpivahendite, õpilasele vajalike töövahendite ja töömaterjali, info-kommunikatsioonitehnoloogia vahendite muretsemine, samuti õppekava omandamist toetavate tegevuste organiseerimine.

31.12. 2005

237 054.-

2.

Kuluaruande esitamine Haridus- ja Teadusministeeriumile

15.02.2006

 

 

KOKKU

237 054.-

 

 

 

ministeerium:                                                                                         linn

 

 

.................................................                                                           .................................................

Jaan Kallas                                                                                           Andres Pajula

 

 

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning

Tallinna linna vahelise

koostöölepingu nr ..........

Lisa  2

 

Toetuse kasutamise kuluaruanne

 

Käesolev lisa 2 on sõlmitud “.........“ ....................................... 2005. aastal Tartus.

 

Pooled leppisid kokku, et lepingu punktis 3.1.2 nimetatud kuluaruande esitab linn järgmise vormi kohaselt:

 

Seisuga: …………………….. ...                                 kroonides (aasta algusest kasvavas kokkuvõttes)

Jrk nr

Kululiik

Eelarve

Laekunud eraldist aasta algusest kokku

Kulu aasta algusest kasvavas kokkuvõttes

 

1

2

3

4

5

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

KOKKU

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulutamata jääk perioodi lõpuks (veerg 4 miinus veerg 5)

 

 

Kuluaruande esitas:

 

 

.............................

/Nimi, ametikoht/

 

 

 

ministeerium:                                                                                         linn

 

 

.........................................                                                                   ................................................

Jaan Kallas                                                                                           Andres Pajula

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär