Ajutise komisjoni moodustamine (Lapsehoiu toetuse maksmise korra väljatöötamine)

Tallinna Linnavalitsus 14.12.2005 korraldus number 2434
Kehtetuks tunnistamine 12.04.2006
Redaktsiooni kehtivus 14.12.2005 - 12.04.2006

KEHTETU:

Tlv k 12.04.2006 nr 701

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. detsember 2005 nr 2434-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine (Lapsehoiu toetuse maksmise korra väljatöötamine)

 

 

 

Tallinna põhimääruse  § 501 lg 6 alusel ja tulenevalt vajadusest töötada välja lapsehoiu toetuse maksmise kord:

 

 

1. Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon lapsehoiu toetuse maksmise korra väljatöötamiseks.

2. Kinnitada komisjon järgmises koosseisus:

esimees: Merike Martinson – Tallinna abilinnapea;

liikmed: Kaia Jäppinen – Tallinna abilinnapea;

Merle Leopard – Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna peaspetsialist;

Eerika Rahuoja – Kristiine Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekandeosakonna juhataja;

Meelis Kond – Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse direktor;

Jaanus Martinov – abilinnapea nõunik.

3. Komisjonil on õigus oma töösse kaasata eksperte.

4. Komisjonil esitada linnavalitsusele informatsioon lapsehoiu toetuse maksimse korra kohta 1. aprilliks 2006.

5. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 24. augusti 2005 korraldusega nr 1555-k moodustatud ajutise  komisjoni tegevus.

6. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 24. augusti 2005 korraldus nr 1555-k „Ajutise komisjoni moodustamine“.

7. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele ja Diana Ingerainenile, Katrin Leoskile ning Enn Kirsmanile.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär