Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sompa tee 23 maa tagastamine nõudeõiguse osast suurema pindalaga
Tallinna Linnavalitsus 14.12.2005 korraldus number 2390
Redaktsiooni kehtivus:14.12.2005 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

 

 

Tallinn

14. detsember 2005 nr 2390-k

 

 

Sompa tee 23 maa tagastamine nõudeõiguse osast suurema pindalaga

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, § 6 lg 1, § 12 lg 11, § 14 lg 4, lg 5, § 15 lg 1, lg 2, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 12 lg 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 567, 569, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34  ning tulenevalt  Tallinna Linnavalitsuse 09. septembri 1996 korraldusest nr 2167-k, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 27. veebruari 1995 otsusest nr 5060 ja maa tagastamise toimiku nr 296 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Pirita linnaosas (endine kinnistu nr 12266, pindala 10880 m2, nõudeõigus 1/2 mõttelises osas) millest 5430 m2 tagastatakse  nõudeõiguse osast suuremas ulatuses alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Sompa tee 23;

1.2 pindala: 10860 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E) 60%, sotsiaalmaa (Ü) 40%.

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa järgmistele isikutele:

2.1 Andres Raielo, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 1/3 mõttelises osas;

2.2 Epp Keevallik, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 1/3 mõttelises osas;

2.3 Peeter Raielo, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 1/3 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule vastavalt Riikliku ehitisregistri 11.11.2005 elektroonilisele väljatrükile.

4. Tallinna Linnavalitsuse 09. septembri 1996 korraldusega nr 2167-k “Sompa tee 23 nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramine“ on määratud nõudeõiguse osast suurema pindalaga 5430 m2 maa tagastamise korral riigile tasutava võla maksumuseks 167400 (ükssada kuuskümmend seitse tuhat nelisada) krooni. Võlg on tasutud erastamisväärtpaberitega 27. detsembril 2002 Harju Maavalitsuse erastamisväärtpaberiarvele nr 71011645 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 40140104 ja     17. detsembril 1997 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti erastamisväärtpaberiarvele nr 88889412 Tallinna Pank, kood 78378321.

5. Punktis 2 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

5.1 Andres Raielo, 66 (kuuskümmend kuus) krooni;

5.2 Epp Keevallik, 66 (kuuskümmend kuus) krooni;

5.3 Peeter Raielo, 67 (kuuskümmend seitse) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 253, telefon 640 4535.

6. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid;

6.3 järgida Looduskaitseseaduse §-s 38 sätestatud tingimusi.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär