Volituse andmine Kalle Klandorfile Tallinna linna esindamiseks

Tallinna Linnavalitsus 07.12.2005 korraldus number 2371
Kehtetuks tunnistamine 26.11.2008
Redaktsiooni kehtivus 07.12.2005 - 26.11.2008

KEHTETU:

Tlv k 26.11.2008 nr 2018

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. detsember 2005 nr 2371-k

 

 

Volituse andmine Kalle Klandorfile Tallinna linna esindamiseks

 

 

 

Perekonnaseaduse § 93 lg 3, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna põhimääruse § 4 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2000 määrusega nr 41 kinnitatud Eestkoste korraldamise juhendi p 1.3 ja 31. mai 2001 määrusega nr 24 kehtestatud Tallinna linna kohtus esindamise korra p 1.5 alusel:

 

 

1. Volitada Lasnamäe linnaosa vanemat Kalle Klandorfi (edasivolitamise õigusega) esindama Tallinna linna riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes, suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega ning kõigis kohtutes seaduses sätestatud korras piiratud teovõimega isikute varaliste ja isiklike õiguste ning huvide kaitsmisel ning eestkostetava varaga tehingute tegemisel.  

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 24. novembri 2004 korraldus nr 2430-k .

3.  Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Kalle Klandorfile.       

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär