Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Volituste andmine Kalle Klandorfile Tallinna linna esindamiseks
Tallinna Linnavalitsus 07.12.2005 korraldus number 2370
Redaktsiooni kehtivus:07.12.2005 - 26.11.2008

KEHTETU:

Tlv k 26.11.2008 nr 2017

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. detsember 2005  nr 2370-k

 

 

Volituste andmine Kalle Klandorfile Tallinna linna esindamiseks

 

 

 

Võlaõigusseaduse § 271-338, Eluruumide erastamise seaduse, Mitteeluruumide erastamise seaduse, Kaasomandis oleva elamu mõttelise osa erastamise seaduse, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna põhimääruse § 4 lg 3 ning Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra ja 31. mai 2001 määrusega nr 24 kehtestatud Tallinna linna kohtus esindamise korra p 1.5 alusel:

 

 

1. Volitada Lasnamäe linnaosa vanemat Kalle Klandorfi (edasivolitamise õigusega) esindama Tallinna linna asjaajamiseks kõigis asutustes, organisatsioonides, kohtutes ja kõikide isikute ees:

1.1 eluruumi üüri- või hoolduslepingu sõlminud isikutelt üüri- või hooldustasu ning muude üüritud asjaga seotud kulude (kõrvalkulude) võlgnevuste sissenõudmise, eluruumi üürilepingu ülesütlemise ja eluruumi valdusest vabastamise asjades;

1.2 äriruumi kasutamise eest tasumisele kuuluva üüri- või hooldustasu ning muude üüritud asjaga seotud kulude (kõrvalkulude) võlgnevuste sissenõudmise, äriruumi üürilepingute muutmise ja ülesütlemise ning äripindade valdusest vabastamise asjades;

1.3 korteriomandite, eluruumide, mitteeluruumide ja mitteeluhoonete erastamise ning võõrandamisega seotud asjades;

1.4 kaasomandis oleva elamu mõtteliste osade erastamise läbiviimisel;

1.5 esitama kinnistusametile ühepoolselt notariaalselt tõestatud kinnistamisavaldust ning kõiki punktides 1.1-1.4 nimetatud toimingute sooritamiseks vajalikke dokumente, sõlmima ja alla kirjutama kõikidele vajalikele lepingutele ning avaldustele, vormistama kõik vajalikud dokumendid ja sooritama kõik toimingud, mis on seoses punktides 1.1-1.4 toodud volitustega; 

1.6 punktides 1.1-1.5 nimetatud toimingute sooritamiseks Tallinna linna nimel nõudma, vastu võtma ja esitama kõiki punktides 1.1-1.5 nimetatud toiminguteks vajalikke dokumente, sõlmima ja alla kirjutama kõikidele vajalikele lepingutele ning avaldustele, vormistama kõik vajalikud dokumendid ja sooritama kõik toimingud, mis on seoses punktides 1.1-1.5  toodud volitustega.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 24. novembri 2004 korraldus nr 2431 -k .

3. Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Lasnamäe linnaosa vanemale Kalle Klandorfile.

 

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär