Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linna põhivara ümberhindlus
Tallinna Linnavalitsus 07.12.2005 korraldus number 2366
Redaktsiooni kehtivus:07.12.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. detsember 2005 nr 2366-k

 

 

Linna põhivara ümberhindlus

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, Tallinna põhimääruse § 49 lg 1 p 4 alusel ja kooskõlas rahandusministri 11. detsembri 2003 määruse nr 105 „Riigi raamatupidamise üldeeskiri“ § 45 ja § 54 lg 5 ning tulenevalt Raamatupidamise Toimkonna 10. mai 2005 otsusega nr 1 „Raamatupidamise Toimkonna juhendite RTJ 0-12 (muudetud 2005) kinnitamine“ kinnitatud RTJ 5 Materiaalne ja immateriaalne põhivara (muudetud 2005) p 33 :

 

 

1. Algatada Tallinna linna asutuste bilansis oleva põhivara ümberhindluse protsess. Ümberhindluse protsessi koordineerib ja juhib Tallinna Elamumajandusamet.

2. Linna ametiasutustel koostada enda ja oma hallatavate asutuste bilansis oleva ja ümberhindlusele kuuluva põhivara nimekirjad, lähtudes rahandusministri 11. detsembri 2003 määruse nr 105 „Riigi raamatupidamise üldeeskiri“ § 45 ja § 54 lg 5 ning Raamatupidamise Toimkonna 10. mai 2005 otsusega nr 1 „Raamatupidamise Toimkonna juhendite RTJ 0-12 kinnitamine“ kinnitatud RTJ 5 Materiaalne ja immateriaalne põhivara p 33 toodud tingimustest ja esitada need Tallinna Elamumajandusametile hiljemalt 8. detsembriks 2005.

3. Ametiasutuste juhtidel moodustada ametiasutuse vastava ala spetsialistidest koosnev komisjon ametiasutuse ja tema hallatavate asutuste bilansis oleva põhivara ümberhindluse läbiviimiseks.

4. Ametiasutuste juhtidel tagada põhivara ümberhindluse tulemuste kajastamine seisuga 31. detsember 2005 nende asutuste raamatupidamises, kelle bilansis ümberhinnatav vara kajastub.

5. Ametiasutuste juhtidel tagada punktis 3 nimetatud komisjoni poolt läbiviidud ümberhindluse tulemuste edastamine ametiasutuse ja tema hallatavate asutuste raamatupidamisele hiljemalt 31. jaanuar 2006.

6. Tallinna Linnakantselei finantsteenistusel teavitada linna audiitorit põhivara ümberhindluse protsessist.

7. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks  linna ametiasutustele ja Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär