Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja Tallinna Ülikooli vahel sõlmitava Tallinna linna eelarvest saadud Tallinna Ülilooli toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Kaia Jäppinenile
Tallinna Linnavalitsus 07.12.2005 korraldus number 2363
Redaktsiooni kehtivus:07.12.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. detsember 2005 nr 2363-k

 

 

Tallinna linna ja Tallinna Ülikooli vahel sõlmitava Tallinna linna eelarvest saadud Tallinna Ülikooli toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Kaia Jäppinenile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 ja Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2 alusel ning tulenevalt Tallinna Ülikooli ja Tallinna linna vahel 15. mail 2005 sõlmitud koostöölepingust:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Tallinna Ülikooli vahel sõlmitav Tallinna linna eelarvest saadud Tallinna Ülikooli toetuse kasutamise lepingu projekt.

2. Volitada abilinnapea Kaia Jäppineni Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 14. novembri 2005 korraldus nr 2181-k.

4. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Kaia Jäppinenile ja Tallinna Ülikoolile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 7. detsembri 2005

korralduse nr 2363-k      

LISA 

 

TALLINNA LINNA EELARVEST SAADUD TALLINNA ÜLIKOOLI TOETUSE KASUTAMISE LEPNG  NR .................

 

 

 

 

Tallinnas, ….novembril 2005

 

Tallinna linn (edaspidi Linn), keda esindab Tallinna Linnavalitsuse ……………. 2005 korralduse nr ……-k alusel abilinnapea Kaia Jäppinen ja Tallinna Ülikool (edaspidi Ülikool), keda esindab põhikirja alusel Mati Heidmets (edaspidi koos Pooled ja eraldi Pool), sõlmisid Tallinna linna eelarvest saadud Tallinna Ülikooli toetuse kasutamise lepingu (edaspidi Leping), alljärgnevas:

 

 

1. Üldsätted

1.1 Lepingu eesmärgiks on Tallinna linna eelarvest saadud Tallinna Ülikooli toetuse kasutamise otstarbe ja tingimuste määramine.

1.2 Lepingu sõlmimisel juhinduvad Pooled Tallinna Ülikooli ja Tallinna linna vahel 15. mail 2005 sõlmitud koostöölepingust.

 

2. Linn

2.1 Linn kohustub üle kandma toetuse p 3.1.1 – p 3.1.8 fikseeritud summades kokku üldsummas 5 000 000 (viis miljonit) krooni Ülikooli arveldusarvele nr 10002006943007 kahe nädala jooksul peale lepingu allakirjutamist.

2.2 Linnal on õigus kontrollida toetuse kasutamise vastavust Lepingule ning nõuda toetuse saajalt toetuse kasutamisega seotud dokumentide esitamist.

2.3 Toetuse kasutamise kohta aruannete või kasutamisega seotud dokumentide esitamata jätmisel või toetuse mittesihipärasel kasutamisel ja seaduste ning teiste õigusaktide rikkumisel on Linnal õigus nõuda toetuse tagastamist.

 

3. Ülikool

3.1 Ülikool kohustub:

3.1.1 läbi viima uurimuse „Spordi- ja terviseliikumise edendamise ning sportimisvõimaluste arendamise suunad Tallinnas“ maksumusega 214 500 krooni;

3.1.2 läbi viima noorsoouuringu „Tallinna noorte vaba aja sisustamise tavad ja eelistused ning sotsiaalne ja poliitiline aktiivsus“ maksumusega 181 500 krooni;

3.1.3 käivitama ja teostama Tallinna vene õppekeelega koolide õpetajatele osaliselt eestikeelsele õpetamisele üleminekuks täienduskoolituse projekti maksumusega 730 000 krooni;

3.1.4 välja ehitama ja sisustama Ülikooli uues, Uus Sadama tn 5 paiknevas õppehoones, Tallinna Saali maksumusega 670 000 krooni;

3.1.5 kaasajastama oma infotehnoloogilist infrastruktuuri s.h juurutama aastatel 2005 - 2006 uue finantstarkvara ja õppeinfosüsteemi ning lülitama Ajaloo Instituudi Ülikooli ühtsesse infosüsteemi. Infotehnoloogilist infrastruktuuri kaasajastatakse summas 2 204 000 krooni;

3.1.6 esitama Tallinna linna stipendiumite saamiseks kaheksa õppe- ja teadustöös väljapaistnud üliõpilast, stipendiumite kogusumma on 160 000 krooni;

3.1.7 looma ja sisustama välisüliõpilastele mõeldud keskuse - International Club, milleks kasutatakse 200 000 krooni;

3.1.8 välja töötama vähemalt kolm rahvusvahelisele turule suunatud võõrkeelset õppekava või õppekavamoodulit. Rahvusvaheliste õppekavade ettevalmistamiseks ja käivitamiseks  kasutatakse 640 000  krooni;

 

3.1.9 kasutama toetust Lepingus nimetatud eesmärkidel ja tingimustel ning tagama toetuse sihtotstarbelise kasutamise;

3.1.10 välja töötama Tallinna linna stipendiumi statuudi projekti;

3.1.11 toetuse kasutamise kohta esitama 15. jaanuariks 2006 vormikohase aruande seisuga 31. detsember 2005 ja lõpparuande 31. oktoobriks 2006.

 

4. Lõppsätted 

4.1 Leping jõustub selle allakirjutamise momendist ja kehtib kuni lepingujärgsete kohustuste täitmiseni.

4.2 Lepingu muutmine toimub Poolte kirjalikul kokkuleppel ja jõustub allakirjutamisel.

4.3 Kõik vaidlused, mis tekivad käesoleva Lepingu täitmisest, lahendatakse Poolte vaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Tallinna Linnakohtus.

4.4 Leping on koostatud kahes eksemplaris, millest kummalegi poolele jääb üks originaaleksemplar.

 

5. Poolte rekvisiidid

Linn                                                                                                   Ülikool

 

 

 

 

 

…………………………                                                                  ………………………..

Kaia Jäppinen                                                                                       Mati Heidmets

Vabaduse väljak 7                                                                                 reg nr 74000122

15199 Tallinn                                                                                       Narva mnt 25

  10120 Tallinn

  a/a 1000 2011 87 8002                                                                     a/a 10002006943007           

 

 

 

 

 

 


Tallinna linna eelarvest saadud Tallinna Ülikooli

        toetuse kasutamise lepingu

             Lisa 1

Tegevusaruanne

 

 

Planeeritud

Täidetud

Tegevused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osalejad, nende arv

 

  

 

 

 

Muu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastutan esitatud andmete tõesuse eest

Ees- ja perekonnanimi 

kuupäev, kuu ja aasta

allkiri

                                                                                               

Tallinna linna eelarvest saadud Tallinna Ülikooli toetuse kasutamise lepingu

             Lisa 2

 


Finantsaruanne

 

Eelarve

Summa

Tulud

 

 

Saadud toetus 

 

 

Tulud kokku

 

Kulud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulud kokku

 

Jääk

 

 

 Vastutan esitatud andmete tõesuse eest

Ees- ja perekonnanimi 

kuupäev, kuu ja aasta

allkiri

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär