Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni moodustamine linna põhivara ümberhindluse korraldamiseks
Tallinna Linnavalitsus 30.11.2005 korraldus number 2294
Redaktsiooni kehtivus:30.11.2005 - 24.05.2006

KEHTETU:

Tvl k 24.05.2006 nr 1081

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. november.2005 nr 2294-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine linna põhivara ümberhindluse korraldamiseks

 

 

 

Rahandusministri 11. detsembri 2003 määrusega kinnitatud Riigi raamatupidamise üldeeskirja § 54 lg 5 ja Tallinna põhimääruse § 50'  lg 6 alusel ning tulenevalt vajadusest viia läbi linna põhivara ümberhindlus 2005. aasta lõpu seisuga:

 

 

     

1. Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon Tallinna linna põhivara ümberhindluse korraldamiseks järgmises koosseisus:

esimees:            Taavi Aas                     linnavara- ja elamumajanduse valdkonda kureeriv

abilinnapea,

liikmed:             Priit Pärtelpoeg Tallinna Elamumajandusameti juhataja asetäitja-

elamuosakonna juhataja,

                        Krista Kibur                 Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse raamatupidamise

osakonna juhataja,

                        Katrin Kendra              Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse eelarve osakonna

Juhataja,

                        Ülle Kamm                   Tallinna Linnakantselei juriidilise osakonna jurist.

2. Komisjoni kutsub kokku ja komisjoni tööd korraldab Tallinna Elamumajandusamet. Komisjon esitab tehtud töö ja otsuste osas aruande Tallinna Linnavalitsuse 01. maiks 2006.

4. Tallinna Elamumajandusametil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär