Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupi koosseisu kinnitamine

Tallinna Linnavalitsus 30.11.2005 korraldus number 2289
Kehtetuks tunnistamine 09.05.2007
Redaktsiooni kehtivus 30.11.2005 - 09.05.2007

KEHTETU:

Tlv k 09.05.2007 nr 854

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. november 2005 nr 2289-k

 

 

Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupi koosseisu kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2005 otsusega nr 279 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ning linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine“:

 

 

1. Kinnitada Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupi koosseis järgmiselt:

esimees:            Olga Sõtnik                   abilinnapea;

aseesimees:       Jaanus Mutli                  abilinnapea;

liikmed: Eno Saar                       Tallinna Transpordiameti juhataja;

                        Ain Valdmann               Tallinna Kommunaalameti juhataja;

                        Tõnu Tuppits                 Tallinna Keskkonnaameti juhataja;

Vahur Keldrima            Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja;

                        Ain Saarna                    Tallinna Linnakantselei avalike suhete direktor;

                        Mati Songisepp  Tallinna Transpordiameti liiklusteenistuse direktor;

                        Urmas Ait                     Tallinna Linnakantselei korrakaitsenõunik;

                        Tarmo Sulg                   Tallinna Kommunaalameti hooldusosakonna juhataja.

2. Kutsuda töögrupi töös osalema:

Villu Vane        Põhja Politseiprefektuuri liiklusjärelevalve osakonna liiklustalituse ülemkomissar;

Olev Volas        Põhja Politseiprefektuuri liiklusjärelevalve osakonna juhtivkonstaabel;

Raik Saart         Harjumaa Päästeteenistuse direktor;

 

Taavi Aasma      MTÜ Tallinna ja Harjumaa reservpäästerühma juhatuse esimees.

 

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktides 1 ja 2 nimetatud isikutele.

4. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse:

4.1 31. augusti 2005 korraldus nr 1602-k  “Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupi koosseisu muutmine“;

4.2 20. aprilli 2005 korraldus nr 716-k “Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupi koosseisu kinnitamine“.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär