Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ühtekuuluvusfondi projekti "Pääsküla prügila sulgemine" elluviimiseks vajalike lepingute lisade heakskiitmine ja volituse andmine abilinnapea Olga Sõtnikule
Tallinna Linnavalitsus 30.11.2005 korraldus number 2288
Redaktsiooni kehtivus:30.11.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. november 2005 nr 2288-k

 

 

Ühtekuuluvusfondi projekti “Pääsküla prügila sulgemine“ elluviimiseks vajalike lepingute lisade heakskiitmine ja volituse andmine abilinnapea Olga Sõtnikule

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 28. mai 2003 korraldusega nr 1353-k  heakskiidetud ja  28. mail 2003 Eesti Vabariigi, Tallinna linna ja Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus vahel sõlmitud välisabi projekti juhtimise lepingu punktist 3.5:

 

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud:

1.1  Tallinna linna ja ühisettevõtte C&E Consulting und Engineering GmbH/ DIWI Consult International GmbH/ Eesti Veevärk Konsultatsioonid Ltd vahel 18. märtsil 2004  sõlmitud teenuslepingu ÜD-4/5 lisa 1 projekt (lisa 1);

1.2  Tallinna linna ja AS Skanska EMV vahel 8. aprillil 2004  sõlmitud töövõtulepingu ÜD-4/4 lisa 2 projekt (lisa 2).

2. Volitada Tallinna linna nimel punktis 1 nimetatud lepingute lisadele alla kirjutama keskkonnavaldkonda kureerivat abilinnapea Olga Sõtnikut.

3. Tallinna Keskkonnaametil teha korraldus teatavaks ühisettevõttele C&E Consulting und Engineering GmbH/ DIWI Consult International GmbH/ Eesti Veevärk Konsultatsioonid Ltd, AS Skanska EMV, Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele ning arenguteenistuse välisprojektide rakendamise osakonnale.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 30. november 2005

korralduse nr 2288-k       

LISA 1

 

Teenuslepingu ÜD-4/5 lisa 1

 

 

 

 

Tallinna Linn, Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn / Eesti (“Ostja“), ühelt poolt

ja

ühisettevõte C&E Consulting und Engineering GmbH, DIWI Consult International GmbH ja AS Eesti Veevärk Konsultatsioon, Jagdschänkenstraße 52 09117 Chemnitz, Saksamaa (“Konsultant“) teiselt poolt,

 

on kokku leppinud järgmises.

 

Projekti “Tallinna Jäätmemajandus- faas II- Pääsküla prügila sulgemine“ elluviimiseks Ostja ja Konsultandi vahel 18. märtsil 2004 sõlmitud lepingut EUROPEAID/113974/D/SV/EE (“Teenused“) muudetakse järgmiste tingimuste osas:

 

Eritingimused, lehekülg 001, artikkel 3 – Lepingu väärtus

Esimene lause sõnastatakse järgnevalt “ Käesolev leping, sõlmitud eurodes, on päevatasul põhinev leping. Maksimaalne lepingu väärtus on EUR  737 280.00 (sisaldab käibemaksu 18% kohalikust fondist=EUR  39 825,00)“.

 

Eritingimused, lehekülg 002, artikkel 5 - Teostusaeg

Lepingu punkt sõnastatakse järgnevalt “Lepingu teostusaeg on 926 kalendripäeva alates alustamisajast koos täiendava, 731 kalendripäeva kestva vigadest teavitamise perioodiga“.

Eritingimused, lehekülg 002, artikkel 7 – Maksed ja pangakonto, alapunkt 7.2.

Lepingu punkt sõnastatakse järgnevalt “Ettemakse ja vahemaksed tehakse järgneva graafiku

kohaselt vastavalt Üldtingimuste artikli 28 sätetele:

 

EUR

Ettemaks

229 362,87 (koos käibemaksuga 9 876,87)

vastavalt tegelikult ülekantud ettemaksele

Kuue kuu vahemaksed

     20 768,33 (koos käibemaksuga 894,33) 89 669,36 (koos käibemaksuga 3 861,36) 101 572,96 (koos käibemaksuga 4 373,96) 124 911,37 (koos käibemaksuga 5 378,99) 89 670,93 (koos käibemaksuga 3 861,43)

Maksed baseeruvad tegelikel rahavoogudel olemasoleva lepingu teostusaja lõpuni ning prognoositavatel rahavoogudel lepingu teostusaja pikendamisel 12 kuu jooksul.

Prognoositav lõppmakse

7 555,87 (koos käibemaksuga 325,37) 73 767,70 (koos käibemaksuga 11 252,70)

10% lepingu maksimaalsest väärtusest  peale 32 kuud arvates alustamiskuupäevast panga garantii vastu

 

Konsultandi kuue kuu tagant esitatavad arved, millest nähtub tegelikult töötatud päevade arv iga ekspertide kategooria lõikes ning perioodi vältel tegelikult esinenud ettenägematud kulutused, tuleb välja maksta sellisel viisil, et avansi ja vahemaksete summa ei ületaks 90% lepingu maksimaalsest väärtusest, makstes vahe avansist mahaarvamise teel“.

 

Uued versioonid lisadest:

Lisa II – Pädevus/ tehniline kirjeldus, lehekülg 024, alapunkt 4.1 - Üldine

Antud alapunkti põhitööde loetelu täiendatakse alljärgnevate töödega

             

·           puhastus- ja renoveerimistööd- prügila kinnistut ümbritsev maa- ala 300 m raadiuses;

·           olemasolevate ehitiste lammutamine prügila sissepääsu alal;

·           taaskasutatavate jäätmete sorteerimisjaama rajamine.“

Lisa II - Pädevus/ tehniline kirjeldus, lehekülg 026, alapunkt 5.2 – Projekti kestvusperiood

Esimene ja teine lõik sõnastatakse järgnevalt “Projekti kestvusperioodiks on hinnatud 926 kalendripäeva (FIDIC-i Tööde lõpetamise aeg) pluss 731 kalendripäeva vigadest teavitamise periood.“

Teenuste osutamise kestvus:

·           Meeskonna juht                                                      32 kuud

·           Projekteerimisekspert                                              9 kuud

·           Järelevalve ekspert (ehitustööd)                               30 kuud

·           Järelevalve ekspert (pinnasetööd)                            22 kuud

·           Järelevalve ekspert (torutööd)                                 20 kuud.“

Lisa II - Pädevus/ tehniline kirjeldus, lehekülg 031, alapunkt 7.2 – Aruannete esitamine ja heakskiitmine

Teine lause sõnastatakse järgnevalt “Konsultant peab esitama aruanded Tallinna Linnale, Keskkonnainvesteeringute Keskusele, Keskkonnaministeeriumile ja Rahandusministeeriumile.“

 

Lisa III             lehekülg 093                                                     - Konsultandi teenused

                        lehekülg 095                                                     - Konsultandi meeskonna jaotus

lehekülg 097                                                     - Inimtööpäevade koond

                        lehekülg 098 kuni 101 1                                  - Tööpäevad

 

Lisa V              leheküljed 204- 205                                         - Eelarve

leheküljed 206- 209 1                         - Rahakäibe prognoos

 

on lisatud käesolevale lisale.

Ülejäänud osas jäetakse leping muutmata. Käesolev lepingu lisa jõustub allakirjutamise kuupäevast viimase osapoole poolt. 

Konsultandi nimel                                                                  Ostja nimel

                       

Nimi:                Richard A. Bell                                     Nimi:    Olga Sõtnik

                        Meeskonna juht                                                            Abilinnapea     

 

Allkiri:                                                                                      Allkiri:

Kuupäev:                                                                                  Kuupäev:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 30. november 2005

korralduse nr 2288-k      

LISA 2

 

TÖÖVÕTULEPINGU NR ÜD-4/4 LISA 2

 

 

 

 

Tallinna Linn, Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn / Estonia (järgnevalt: “Tellija“), ühelt poolt

 

ja

 

AS Skanska EMV, Madara 25, 10612 Tallinn (järgnevalt: “Töövõtja“) teiselt poolt,

 

on kokku leppinud järgmises.

 

Tellija on vastavalt Inseneri soovitusele heaks kiitnud Töövõtulepingu Üldised Tingimused alapunktide 4.12 ja 8.4 kohaselt Töövõtja poolt koostatud taotluse tööde lõpetamisaja pikendamise 318 päeva võrra;

 

8. aprillil 2004 Tellija ja Töövõtja vahel meetme Tallinna Jäätmemajandus- faas II- Pääsküla prügila sulgemine EUROPEAID/113973/D/W/EE (järgnevalt “Tööd“) elluviimiseks sõlmitud lepingu tingimusi on  muudetud alljärgnevalt:

 

Pakkumise lisa, lehekülg 0006, alapunkt 1.1.3.3- tööde lõpetamisaeg 

Lepingu punkt sõnastatakse 919 päeva.

 

Pakkumise lisa, lehekülg 0006, alapunkt 1.1.3.7 -  vigadest teavitamise periood

Lepingu punkt sõnastatakse 731 päeva.

 

Ülejäänud osas jäetakse leping ning lepingu lisa 1 muutmata. Käesolev töövõtulepingu lisa jõustub allakirjutamise kuupäevast viimase osapoole poolt. 

 

1.1         Töövõtja nimel:                                     Tellija nimel:

                       

Nimi:    Jaanus Otsa                                                      Nimi:    Olga Sõtnik                                         

Peadirektor                                                                  Abilinnapea

 

Allkiri   :                                                                       Allkiri:

Kuupäev:                                                                      Kuupäev:

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär