Nõmme linnaosa vanema ametisse nimetamine

Tallinna Linnavalitsus 30.11.2005 korraldus number 2233

Redaktsiooni kehtivus 30.11.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. november 2005 nr 2233-k

 

 

Nõmme linnaosa vanema ametisse nimetamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 57 lg 2 p 3, § 571 lg 1 ja Avaliku teenistuse seaduse § 19, § 23 ja 24 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 7, § 52 lg 2 ja lg 8, § 96 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 09. detsembri 2004 määrusega nr 44, Nõmme Linnaosa Valitsuse põhimääruse p 3.1, Nõmme linnaosa põhikirja p 10.3 ning tulenevalt linnapea ettepanekust:

 

 

1. Nimetada Rainer Vakra Nõmme linnaosa vanema ametikohale Tallinna Linnavolikogu käesoleva koosseisu volituste ajaks alates 01. detsembrist 2005.

2. Määrata Nõmme linnaosa vanema Rainer Vakra ametipalgaks 21 500 krooni kuus (palgaaste C8) alates ametisse astumisest.

3. Rainer Vakral on avaliku teenistuse staaži ametisse nimetamise kuupäeva seisuga 1 aasta, 4 kuud ja 20 päeva.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Rainer Vakrale ja Nõmme Linnaosa Valitsusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär