Pirita linnaosa vanema ametisse nimetamine

Tallinna Linnavalitsus 30.11.2005 korraldus number 2230

Redaktsiooni kehtivus 30.11.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. november 2005 nr  2230-k

 

 

Pirita linnaosa vanema ametisse nimetamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 57 lg 2 p 3, § 571 lg 1 ja Avaliku teenistuse seaduse § 19, § 23 ja 24 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 7, § 52 lg 2 ja lg 8, § 96 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 09. detsembri 2004 määrusega nr 44, Pirita Linnaosa Valitsuse põhimääruse p 3.1, Pirita linnaosa põhikirja p 10.3 ning tulenevalt linnapea ettepanekust:

 

 

1. Nimetada Enno Tamm Pirita linnaosa vanema ametikohale Tallinna Linnavolikogu käesoleva koosseisu volituste ajaks alates 01. detsembrist 2005.

2. Määrata Pirita linnaosa vanema Enno Tamme ametipalgaks 21 500 krooni kuus (palgaaste C8) alates ametisse astumisest.

3. Enno Tammel on avaliku teenistuse staaži ametisse nimetamise kuupäeva seisuga 6 aastat, 11 kuud ja 3 päeva.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Enno Tammele ja Pirita Linnaosa Valitsusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär