Kalamaja Lasteaia juhataja ametist vabastamine

Tallinna Linnavalitsus 30.11.2005 korraldus number 2219

Redaktsiooni kehtivus 30.11.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. november 2005 nr 2219-k

 

 

Kalamaja Lasteaia juhataja ametist vabastamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 7 ja § 52 lõike 9 alusel ning tulenevalt linnapea ettepanekust:

 

 

1. Vabastada Marika Liiv Kalamaja Lasteaia juhataja ametikohalt.

2. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Marika Liivile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär