Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 24.11.2005 otsus number 290
Redaktsiooni kehtivus:18.10.2007 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tallinna Linna Valimiskomisjoni 01.09.2009 otsus nr 20 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 01.09.2009

Tvk o 18.10.2007 nr 251
Tvk o 06.09.2007 nr 211
Tallinna Linna Valimiskomisjoni 28.03.2007 otsus nr 8 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 28.03.2007
Tvk o 21.09.2006 nr 277
Tallinna linna valimiskomisjoni 27.06.2006 o nr 8 ja Tvk m 10.10.1996 nr 27 § 31 lg 9 alusel – jõust. 01.07.2006
Tvk o 15.06.2006 nr 203
Tvk o 18.05.2006 nr 164
Tvk o 20.04.2006 nr 130
Tvk o 22.12.2005 nr 319
Tvk o 22.12.2005 nr 309

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

24. november 2005 nr 290

 

 

 

 

Linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47 alusel ning juhindudes Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20 ja § 31 lg 2, linnavolikogu 15. novembri 2005 otsusest nr 277 ja 24. novembri 2005 otsusest nr 281 ning võttes aluseks sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimehe esildise,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kinnitada sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseis alljärgnevalt:

1.1 Natalia Vaino - esimees

1.2 Peeter Mardna – aseesimees

1.3 Gennadi Vihman – aseesimees

(Tvk o 22.12.2005 nr 319)

1.4 (Georgi Batarin - Tallinna Linna Valimiskomisjoni 01.09.2009 otsus nr 20 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 01.09.2009)

1.5 Mati Eliste

1.6 Andres Ellamaa

(Tvk o 20.04.2006 nr 130)

1.7 (Kehtetu - Tvk o 06.09.2007 nr 211)

1.8 Mark Levin

1.9 Larissa Novožilova

1.10 Matti Tarum

1.11 Margarita Tšernogorova

1.12 Tatjana Vassiljeva

1.13 Raivo Allev

1.14 Vahur Keldrima

1.15 Merike Martinson

1.16 Uno Kiplok

1.17 Andres Kork

1.18 Linnu-Lydia Mae

1.19 Madis Martinson

1.20 Eerika Rahuoja

1.21 Raivo Salumäe

1.22 Ene Tomberg

1.23 Viktor Vassiljev

1.24 Arvo Haug - ekspert

(Tvk o 18.05.2006 nr 164)

1.25 Valdek Mikkal

(Tvk o 15.06.2006 nr 203)

1.26 (Ester Eensaar - Tallinna Linna Valimiskomisjoni 28.03.2007 otsus nr 8 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 28.03.2007)

1.27 Helge Hallika
(Tvk o 18.10.2007 nr 251)

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus punktis 1 nimetatud isikutele teatavaks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees