Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 24.11.2005 otsus number 292
Redaktsiooni kehtivus:13.11.2008 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk o 13.11.2008 nr 221

Tvk o 13.11.2008 nr 220

Tvk o 18.09.2008 nr 175

Tallinna Linna Valimiskomisjoni 02.09.2008 otsus nr 6 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg lg 9 alusel – jõust. 02.09.2008
Tvk o 21.02.2008 nr 32
Tvk o 06.09.2007 nr 208
Tvk o 23.08.2007 nr 194
Tvk o 19.04.2007 nr 114
Tvk o 19.04.2007 nr 111
Tallinna Linna Valimiskomisjoni 05.04.2007 otsuse nr 11 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 05.04.2007
Tvk o 08.03.2007 nr 49
Tallinna Linna Valimiskomisjoni 22.02.2007 otsuse nr 5 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 22.02.2007
Tvk o 26.01.2006 nr 1

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

24. november 2005 nr 292

 

 

 

 

Linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47 alusel ning juhindudes Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20 ja § 31 lg 2, linnavolikogu 15. novembri 2005 otsusest nr 277 ja 24. novembri 2005 otsusest nr 281 ning võttes aluseks õiguskomisjoni esimehe esildise,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kinnitada õiguskomisjoni koosseis alljärgnevalt:

1.1 Margarita Tðernogorovaesimees

1.2 (Hanno Pevkur – aseesimees - Tallinna Linna Valimiskomisjoni 05.04.2007 otsuse nr 11 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 05.04.2007)

1.3 Kairi Kärner

1.4 (Svetlana Kozlova - Tallinna Linna Valimiskomisjoni 02.09.2008 otsus nr 6 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg lg 9 alusel – jõust. 02.09.2008)

1.5 (Elmar Sepp - Tallinna Linna Valimiskomisjoni 22.02.2007 otsuse nr 5 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 22.02.2007)

1.6 Lagle Parek - aseesimees

(Tvk o 13.11.2008 nr 221)

1.7 Larissa Ðkurat

1.8 Tiina Kitsing

1.9 Jaanus Mutli

1.10 Toomas Sepp

1.11 Hele Põld

1.12 Ahto Pahk

(Tvk o 21.02.2008 nr 32)

1.13 Marju Toom

1.14 Gennadi Vihman
(Tvk o 08.03.2007 nr 49)

1.15 Robert Kalm
(Tvk o 19.04.2007 nr 111)

1.16 Elmar Sepp
(Tvk o 23.08.2007 nr 194)

1.17 Eero Kosk
(Tvk o 06.09.2007 nr 208)

1.18 Svetlana Melehhova

(Tvk o 18.09.2008 nr 175)

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus punktis 1 nimetatud isikutele teatavaks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees