Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lasteaia Kelluke põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavalitsus 23.11.2005 määrus number 106
Jõustumine:28.11.2005
Redaktsiooni kehtivus:28.11.2005 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

     23. november 2005 nr 106

 

 

 

 

 

Lasteaia Kelluke põhimääruse muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3, Haridusministeeriumi ümbernimetamisega Haridus- ja Teadusministeeriumiks seonduva seaduste muutmise seaduse        § 24, Tallinna põhimääruse § 52 lõike 7 ja Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra punkti 2.6 alusel.

 

 

 

 

 

§ 1.  Teha Tallinna Linnavalitsuse 21. oktoobri 1999 määrusega nr 90 „Põhja-Tallinna linnaosa koolieelsete lasteasutuste põhimääruste kinnitamine“ kinnitatud Lasteaia Kelluke põhimääruses järgmised muudatused:

1) asendada põhimääruse tekstis sõna „Haridusministeerium“ sõnadega „Haridus- ja Teadusministeerium“ vastavas käändes ja sõna „haridusminister“ sõnadega „haridus- ja teadusminister“ vastavas käändes;

2) muuta punkti 2.1 ja sõnastada see alljärgnevalt: „2.1 Lasteasutuses on sõimerühmad, nooremad, keskmised ja vanemad rühmad ning liitrühmad.“;

3) muuta punkti 7.4.5 ja sõnastada see alljärgnevalt: „7.4.5 korraldab lasteasutuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, võib avada kooskõlastatult kõrgemalseisva organiga ja Tallinna Linnakantselei loal pankades arveldus- ja muid arveid vastavalt Tallinna linna eelarve kassalise teenindamise korrale;“

4) punktis 7.4.7 jätta välja sõnad „kooskõlastatult kõrgemalseisva organi juhiga“;

5) asendada punktis 8.3 sõnad „eelarve kava“ sõnadega „eelarve projekti“;

6) muuta punkti 8.6.3 teist lauset ja sõnastada see alljärgnevalt: „Hinnad kehtestatakse riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras;“;

7) muuta punkti 8.7 ja sõnastada see alljärgnevalt: „8.7 Lasteasutus hoiab korras oma ruumid, territooriumi, inventari ja õppevahendid linna eelarves asutusele ettenähtud vahendite piires.“;

8) muuta punkti 8.9 ja sõnastada see alljärgnevalt: „8.9 Lasteasutuse raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldatakse vastavalt Raamatupidamise seadusele, raamatupidamistoimkonna juhenditele ning rahandusministri poolt kehtestatud juhenditele ja Tallinna õigusaktidele. Lasteasutus esitab aruandeid eelarve täitmise kohta ning statistilisi aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.“.

§ 2.  Määrus jõustub 28. novembril 2005.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär