Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Koostöölepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Jüri Ratasele
Tallinna Linnavalitsus 23.11.2005 korraldus number 2210
Redaktsiooni kehtivus:23.11.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. november nr 2210-k

 

 

Koostöölepingu projekti  heakskiitmine ja volituse andmine Jüri Ratasele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 ja  Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2 alusel:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna, Kultuuriministeeriumi, Eesti Kultuurkapitali, Eesti Filmi Sihtasutuse ja Mittetulundusühingu Pimedate Ööde Filmifestival koostöölepingu projekt.

2. Volitada linnapead Jüri Ratast Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud koostöölepingule.

3. Tallinna Kultuuriväärtuste Ametil teha korraldus teatavaks Kultuuriministeeriumile, Eesti Kultuurkapitalile, Eesti Filmi Sihtasutusele ja Mittetulundusühingule Pimedate Ööde Filmifestival.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. novembri 2005

korralduse nr 2210-k      

LISA

 

KOOSTÖÖLEPING

 

 

 

Tallinnas, “….“……….2005

Kultuuriministeerium, registrikoodiga 70000941, asukohaga Suur-Karja 23, 15076 Tallinn, mida põhimääruse alusel esindab minister Raivo Palmaru,

Tallinna linn, mida Tallinna Linnavalitsuse ____.__________ 2005. a korralduse nr ____ alusel esindab Tallinna linnapea Jüri Ratas,

Eesti Kultuurkapital, registrikoodiga 74001328, asukohaga Suur-Karja 23, 15076 Tallinn, mida seaduse alusel esindab juhataja Raul Altmäe,

Eesti Filmi Sihtasutus, registrikoodiga 90000357, asukohaga Vana-Viru 3, 10111 Tallinn, mida põhikirja alusel esindab juhatuse liige Martin Aadamsoo,

Mittetulundusühing Pimedate Ööde Filmifestival (edaspidi PÖFF), registrikoodiga  80044767, asukohaga Gonsiori 27, 10147 Tallinn, mida põhikirja alusel esindab juhatuse esimees Tiina Lokk-Tramberg

edaspidi ka Pool või koos Pooled, sõlmisid koostöölepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas:

1. Pooled tunnistavad, et  Tallinna Pimedate Ööde Filmifestival (edaspidi Festival) on Eesti Vabariigile ja Tallinna linnale oluline kultuurisündmus ning Pooled on huvitatud selle jätkusuutlikust arengust.

2. Pooled teevad endast oleneva, et arendada koostööd Festivali ettevalmistamisel ja läbiviimisel.

3. PÖFF jätkab Festivali arendamist vastavalt PÖFFi poolt kinnitatud PÖFFi arengukavale aastateks 2005 – 2011, hoides Festivali ettevalmistust ja läbiviimist professionaalselt kõrgel tasemel.

4. Pooled kohtuvad aastatel 2006 – 2007 märtsikuu teisel nädalal, et kinnitada PÖFFi poolt koostatud Festivali eelmise aasta sisuline ja raamatupidamise aruanne, fikseerida sama aasta Festivalile eraldatava toetuse suurus ning  planeerida festivali järgmise aasta toetuste suurus.

5. Pooled osalevad aastatel 2006-2007 Lepingu punktis 3 nimetatud arengukava elluviimisel vastavalt riigieelarve, Tallinna linna eelarve, Eesti Kultuurkapitali ja Eesti Filmi Sihtasutuse iga-aastase eelarve võimalustele.

6. Lepingut saab muuta või lõpetada Poolte kokkuleppel. Lepingu muudatused vormistatakse kirjalikult ning need on selle olulised osad.

7. Leping jõustub allakirjutamisel Poolte poolt ning kehtib kuni 31.12.2007.

8. Lepingu tingimused on avalikud.

 

Eesti Vabariik:              Tallinna linn:                              Eesti Kultuurkapital:     

 

__________________            __________________            __________________

Raivo Palmaru                          Jüri Ratas                                Raul Altmäe                 

 

Eesti Filmi Sihtasutus:    Mittetulundusühing Pimedate

Ööde Filmifestival:       

___________________          __________________

Martin Aadamsoo                     Tiina Lokk-Tramberg

 

Toomas Sepp

Linnasekretär