Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise koostöö lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale
Tallinna Linnavalitsus 23.11.2005 korraldus number 2209
Redaktsiooni kehtivus:23.11.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. november 2005 nr 2209-k

 

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise koostöö lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 ja Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 26. jaanuari 2005 korraldusega nr 148-k:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vaheline koostöö lepingu projekt.

2. Volitada Tallinna Haridusameti juhatajat Andres Pajulat Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Andres Pajulale ning Haridus- ja Teadusministeeriumile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. november 2005

korralduse nr 2209-k      

LISA 

 

 

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vaheline koostöö leping nr .................

 

 

 

 

 

 

 

 

Käesolev leping (edaspidi leping) on sõlmitud “.........“ ....................................... 2005. aastal Tartus.

 

Haridus- ja teadusministeerium (edaspidi ministeerium) kantsler Jaan Kallase isikus, kes tegutseb seaduse alusel, ühelt poolt ning

Tallinna linn (edaspidi linn) Andres Pajula isikus, kes tegutseb Tallinna Linnavalitsuse ……………….. korralduse nr .....  alusel, teiselt poolt (edaspidi koos pooled ja eraldi pool) sõlmivad käesoleva lepingu alljärgnevas:

 

1.                        Lepingu dokumendid

1.1.                   Lepingu dokumendid koosnevad lepingust ja lepingu lisadest, milles lepitakse kokku lepingu sõlmimise ajal ja pärast lepingu sõlmimist ning mis on lepingu lahutamatuteks osadeks ja moodustavad koos lepingu põhitekstiga ühtse tervikliku kokkuleppe poolte vahel.

1.2.                   Lepingul on sõlmimisel järgmine lisa:

1.2.1.          Lisa 1 – Eraldise kasutamise kuluaruanne.

2.                        Lepingu eesmärk ja ese

2.1.                   Lepingu eesmärk on määratleda poolte õigused ja kohustused ning vastutus seoses Tallinna Kopli Ametikooli Eesti Riikliku Arengukava meetme 1.1 projektiga “Põhikoolist väljalangenud riskigruppi kuuluvate õpilaste taaskaasamine haridusse individualiseeriva eelkutseõppesüsteemi abil“, mis on rahuldatud haridus- ja teadusministri käskkirjaga nr 794 (04.08.2004) moodustatud meetme 1.1  valikukomisjoni 29.08. - 30.08. 2005.a. protokolliga nr 3, 2005. aasta kaasfinantseerimiseks eraldatavate vahendite kasutamisel;

2.2.                   Lepingu ese on ministeeriumi poolne toetus linnale punktis 2.1. toodud projekti kaasfinantseerimise osas.

3.                        Poolte kohustused

3.1.                   Linn kohustub:

3.1.1               kasutama eraldist vastavalt haridus- ja teadusministri 30. juuli 2004. a määruses nr 46 “Riikliku arengukava meetme 1.1 «Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem» toetuse andmise tingimused“ kehtestatud korrale;

3.1.2               eraldise kasutamisel lähtuma Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutuse „Innove“ (edaspidi SA Innove) poolsetest täiendavatest juhendmaterjalidest tõuketoetuse kaasfinantseeringu kasutamise kohta; 

3.1.3               esitama ministeeriumi planeerimisosakonnale saadud eraldise kasutamise kohta kuluaruande üks kord kvartalis, kvartali viimase kuupäeva seisuga kvartalile järgneva kuu 15. kuupäevaks vastavalt lepingu lisas 1 toodud vormile;

3.1.4               esitama ministeeriumile kuluaruande koos seletuskirjaga eraldise kasutamise kohta hiljemalt 30. septembriks 2006;

3.1.5               esitama vahekuluaruandeid, kui ministeerium seda taotleb, kümne (10) tööpäeva jooksul arvates nõude saamisest;

3.1.6               esitama ministeeriumile viimase nõudel, mis on esitatud hiljemalt 1. novembriks 2006, kulude algdokumentide koopiad eraldise kasutamise kohta viie (5) tööpäeva jooksul arvates nõude saamisest;

3.1.7               tagastama ministeeriumi nõudel, mis on esitatud hiljemalt 1. novembriks 2006 neljateistkümne (14) päeva jooksul kasutamata jäänud või mitte sihtotstarbeliselt kasutatud eraldise;

3.1.8               võimaldama ministeeriumil, SA-l Innove ja Riigikontrollil kontrollida linna esitatud aruannete õigsust ja eraldise kasutamise sihipärasust;

3.1.9               nimetama ministeeriumit lepingu eesmärgis kirjeldatud tegevuse toetajana kõigis vastavates trükistes (raamatud, voldikud vms), pressiteadetes, trüki-, tele- ja raadioreklaamides ning avalikel esinemistel. Võimaluse korral kohustub linn kasutama trükistes ning reklaamides ka ministeeriumi logo, kooskõlastades selle eelnevalt kirjalikult ministeeriumi teabekorralduse osakonnaga (tel 735 0154).

3.2.                   Ministeerium kohustub:

3.2.1               eraldama linnale lepingu eesmärgis kirjeldatud tegevuseks  384 443 (kolmsada kaheksakümmend neli tuhat nelisada nelikümmend kolm) krooni (edaspidi eraldis), mille kohustub üle kandma linna pangaarvele 14 päeva jooksul peale lepingu sõlmimist;

3.2.2               vaatama linna poolt ministeeriumile esitatud lepingu punktis 3.1.4 nimetatud aruande läbi ja informeerima linna aruandes esinevatest puudustest kolmekümne (30) päeva jooksul aruande saamisest alates;

3.2.3               vaatama linna poolt ministeeriumile esitatud lepingu punktis 3.1.5 nimetatud aruande läbi ja informeerima linna aruandes esinevatest puudustest kümne (10) päeva jooksul aruande saamisest alates;

3.2.4               kavandama punktis 2.1. nimetatud projekti kaasfinantseerimise vahendid linnale kogu projekti teostamise jooksul.

4.                        Vastutus

4.1.         Pooled täidavad omapoolseid kohustusi nõuetekohaselt, mõistlikult, heas usus, järgides vajalikku hoolsust ning arvestades tavasid ja praktikat.

4.2.         Pooled vastutavad oma kohustuste eest süülise mittevabandatava mittetäitmise korral, kui täitmisest keeldumise õigus ei tulene lepingust või seadusest.

4.3.         Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida rikkunud pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimisel selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

4.4.         Pooled ei vastuta kohustuste täitmata jätmise eest, kui lepingu mittekohase täitmise põhjustab teine pool lepingut mittekohaselt täites.

4.5.         Pool teatab teisele poolele lepingu rikkumisest, kirjeldades rikkumist piisavalt täpselt kolmekümne (30) päeva jooksul arvates päevast, millal sai teada või pidi teada saama lepingu rikkumisest. Lepingu rikkumisest ei pea teatama, kui lepingu rikkumine seisneb lepingus sätestatud tähtajaks mõne dokumendi üleandmata jätmises.

4.6.         Ministeerium ei vastuta kaudsete kahjude eest, mis linnal on tekkinud (nt saamata jäänud tulu).

4.7.         Linn on kohustatud hüvitama valeandmete esitamise, andmete muutumisest mitteteatamise või muudatuste nõutaval viisil vormistamata jätmise tagajärjel ministeeriumile tekkinud kahju.

5.                        Leppetrahv

5.1.                   Linn on kohustatud maksma ministeeriumile leppetrahvi null koma viie (0,5) protsendi ulatuses ministeeriumi poolt ülekantud eraldiselt käesoleva lepingu punktides 3.1.3 kuni 3.1.5 sätestatud kohustuste tähtaegse täitmata jätmise korral.

5.2.                   Leppetrahv kuulub tasumisele neljateistkümne (14) päeva jooksul ministeeriumi poolt linnale vastavasisulise nõude esitamisest.

5.3.                   Leppetrahvi tasumine ei välista ministeeriumi õigust nõuda rikutud kohustuste täitmist.

6.                        Teated

6.1.                   Ministeeriumi ja linna vahelised lepinguga seotud andmed ja tahteavaldused (edaspidi teated), kaasa arvatud lepingu rikkumisest teatamine, peavad olema esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, välja arvatud juhtudel, kui teade on informatiivse iseloomuga, mis ei loo ega too kaasa õiguslikke tagajärgi, või kui käesolevas lepingus on ette nähtud teisiti

6.2.              Teade loetakse kättesaaduks, kui:

6.2.1           teade on üle antud allkirja vastu;

6.2.2           teade on saadetud riikliku postiasutuse kaudu tähitud kirjaga teise poole lepingus sätestatud aadressil ja teate üleandmisest postiasutusele on möödunud viis (5) tööpäeva;

6.2.3           teate kättesaamist on võimalik muul viisil kontrollida.

6.3.              Informatiivset teadet võib edastada vahetult, telefoni, faksi või elektroonilise posti teel.

6.4.              Pooled kohustuvad teineteisele teatama punktides 11.1 ja 11.2 sätestatud andmete muutumisest vähemalt viis (5) tööpäeva enne muutumist. Kuni käesolevas punktis sätestatud tähtaja möödumiseni loetakse punktides 11.1 ja 11.2 sätestatud andmete alusel edastatud teated kohaselt edastatuks.

6.5.              Pool on kohustatud teist poolt viivitamatult kirjalikult informeerima kõikidest asjaoludest, mis võivad mõjutada  lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist.

7.                   Vaidluste lahendamine

7.1.         Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse eelkõige vastastikusel mõistmisel põhinevate ja avalikke huve arvestavate läbirääkimiste teel.

7.2.         Kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlus kohtus.

8.                   Lepingu ja selle lisade muutmine

8.1.         Lepingu muutmine toimub poolte volitatud isikute vahel sõlmitud kirjaliku kokkuleppega, mis vormistatakse lepingu lisana.

8.2.         Pool, kes soovib lepingut muuta, esitab sellekohase ettepaneku teisele poolele kirjalikult. Teine pool on kohustatud kirjalikult vastama ettepanekule kolmekümne (30) päeva jooksul. Muutmisettepanekust keeldumise korral tuleb seda kirjalikult põhjendada.

8.3.         Ministeerium võib lepingut ühepoolselt muuta, kui see on tingimata vajalik, et vältida ülekaaluka avaliku huvi rasket kahjustamist. Eelkõige võib ministeerium lepingut ühepoolselt muuta, kui:

8.3.1.      muudetakse oluliselt kohalduvaid õigusakte;

8.3.2.      kuulutatakse välja eriolukord, erakorraline olukord või sõjaseisukord;

8.3.3.      muutmist nõuab Riigikontroll;

8.3.4.      muutmine on vajalik lepingu õigusvastasuse kõrvaldamiseks.

9.                   Lepingu kehtivus ja lepingust taganemine

9.1.              Leping jõustub hetkel, kui lepingu pooled on sellele alla kirjutanud, ja kehtib, kuni pooled on kõik lepingust tulenevad kohustused täitnud.

9.2.              Lepingu pooltel on õigus leping omavahelisel kirjalikul kokkuleppel igal ajal lõpetada.

9.3.         Pool võib lepingust taganeda, kui teine pool on lepingust tulenevat kohustust oluliselt rikkunud ega ole kohustuse täitmiseks antud tähtaja jooksul asunud kohustust täitma. Käesolevas punktis ette nähtud juhul lepingu lõppemisel tekib kahjustatud poolel õigus nõuda lepingu alusel saadu, välja arvatud lepingu punktis 9.4 nimetatu tagastamist ning tekkinud kahju hüvitamist.

9.4.         Lepingu lõppemine ei mõjuta enne lepingu lõppemist tekkinud kohustuste täitmist. Lepingu lõppemisel ei tagastata sihtotstarbeliselt kasutatud eraldist.

10.                Lõppsätted

10.1.           Lepinguga seotud informatsiooni vahetamiseks määravad pooled lepingu punktides 11.1 ja 11.2 nimetatud kontaktisikud.

10.2.           Lepingu peatükkide ja punktide pealkirjad on ainult lugemise hõlbustamiseks ja nad ei mõjuta mingil määral peatükkide ega punktide sisu tõlgendamist. Kui kontekst seda nõuab, tähendavad ainsuses olevad sõnad lepingus mitmust ja vastupidi. Iga lepingu punkti tõlgendatakse koos vastavate teiste punktidega, lähtudes lepingu mõttest ja eesmärgist ning poolte omavahelisest praktikast.

10.3.           Kui ükskõik milline lepingu säte on või osutub tühiseks või jõustamatuks, on poolte tahteks, et lepingu ülejäänud sätted jääksid kehtima.

10.4.           Lepingust tuleneva õiguse teostamisel esinev viivitus ei tähenda sellest õigusest ja kohustusest loobumist, ühegi õiguse eraldi või osaline täitmine ei välista selle õiguse edasist teostamist ega ühegi teise õiguse teostamist.


10.5.               Lepingu lõppemisel mistahes põhjusel kohaldatakse ka peale lepingu lõppemist neid lepingu sätteid, mis oma olemuse tõttu sätestavad poolte õigusi ja kohustusi pärast lepingu lõppemist.

10.6.               Lepinguga reguleerimata küsimustes lähtuvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

10.7.               Leping on sõlmitud kolmes (3) eestikeelses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris neljal (4) lehel, mille iga tekstiga kaetud lehekülg on allkirjastatud poolte esindajate poolt ja millest kummalegi poolele jääb üks (1) eksemplar ning ühe (1) eksemplari edastab ministeerium 5 tööpäeva jooksul pärast lepingu sõlmimist Rahandusministeeriumile.

11.                    Poolte rekvisiidid ja allkirjad

11.1.               Ministeerium:   Haridus- ja Teadusministeerium

reg nr:                70000740

aadress:            Munga 18, 50088 Tartu

telefon:               735 0265

faks:                    735 0250

kontaktisik:        eelarvetalituse finantsekspert

11.2.           Linn:                  Tallinna linn

aadress:            Vabaduse Väljak 10a, 15199 Tallinn

telefon:               64040590

faks:                    6404 589

kontaktisik:        Malle Meier – Tallinna Haridusameti eelarveosakonna vanemökonomist

ak:                       Tallinna Linnakantselei finantsteenistus a/a 1000 2011 87  8002

 

 

 

Ministeerium                                                                                     Linn

 

 

.................................................                                                         .................................................

Jaan Kallas                                                                                     Andres Pajula

 


lepingu nr .............

Lisa 1

 

Eraldise kasutamise kuluaruanne

 

Käesolev lisa 1 on sõlmitud “.........“ ....................................... 2005. aastal Tartus.

 

Lepingu punktis 3.1.3 nimetatud kuluaruande esitab linn järgmise vormi kohaselt:

 

 

Seisuga: …………………….. 200.... a                                                                                                                 kroonides

Jrk nr

Nimetus

Kinnitatud eelarve

Kulud kokku

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministeerium:                                                                                    Linn:

 

 

 

.................................................                                                            .................................................

Jaan Kallas                                                                                        Andres Pajula

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär