Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Keskküla tn 4 maa osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 14.11.2005 korraldus number 2141
Redaktsiooni kehtivus:14.11.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. november 2005 nr 2141-k

 

 

Keskküla tn 4 maa osaline tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2 ja p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 12 lg 1 alusel ja kooskõlas Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 57, Tallinna Linnavolikogu 18. juuni 1998 otsusega nr 82 “Detailplaneeringute kehtestamine Kesklinna, Haabersti ja Kristiine linnaosas“, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34  ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse korraldustest 5. juunist 2001 nr 2328-k ja 1. oktoobrist 2003 nr 2149-k, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 16. oktoobri 1995 otsusest nr 6247, nõudeõiguse loovutamise lepingust 24. aprillist 2001 notariaaldokumendi number notariaalregistris 4889/2001, nõudeõiguse loovutamise lepingust 04. juulist 2001 notariaaldokumendi number notariaalregistris 8356/2001 ja maa tagastamise toimiku nr 10236 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Haabersti linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Keskküla tn 4;

1.2 pindala: 3559 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 71 pindalaga 57100 m2) järgmistele isikutele:

2.1 Kaido Liiva, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 1/4 mõttelises osas;

2.2 Heinar Heinmaa, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 1/4 mõttelises osas;

2.3 Martin Liiva, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 2/4 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal paiknevad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele vastavalt Riikliku ehitisregistri 18.10.2005 elektroonilisele väljatrükile.

4. Punktis 2 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200  (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

4.1 Kaido Liiva, 50 (viiskümmend) krooni;

4.2 Heinar Heinmaa, 50 (viiskümmend) krooni;

4.3 Martin Liiva, 100 (ükssada) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 253, telefon 640 4535.

5. Endise kinnistu nr 71 maa tagastamise taotlus ülejäänud maa-ala, suurusega 16310 m2, osas lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

6. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär