Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ning linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine
Tallinna Linnavolikogu 15.11.2005 otsus number 279
Redaktsiooni kehtivus:15.11.2005 - ...


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

15. november 2005 nr 279

 

 

Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ning linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 17, § 28 lg 1, § 29 lg 1 ja lg 3, § 49 lg 4, § 50 lg 1 p 5, Avaliku teenistuse seaduse § 113, § 132 lg 1 ja lg 2 ning Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 17, § 44 lg 1 p 6, § 45 ja § 46 lg 1-4 ning võttes aluseks linnapea esildise,

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kinnitada linnavalitsuse liikmeteks ja nimetada abilinnapea ametikohale:

1.1 Taavi Aas

1.2 Kaia Jäppinen

1.3 Kalev Kallo

1.4 Merike Martinson

1.5 Jaanus Mutli

1.6 Olga Sõtnik

2. Vabastada teenistusest linnapea Tõnis Palts Avaliku teenistuse seaduse § 113 lg 1 alusel teenistustähtaja möödumise tõttu arvates 16. novembrist 2005.

3. Vabastada linnavalitsuse liikme kohustustest ja teenistusest abilinnapead Diana Ingerainen, Toivo Promm ja Aivar Reivik Avaliku teenistuse seaduse § 113 lg 1 alusel teenistustähtaja möödumise tõttu arvates 16. novembrist 2005.

4. Tallinna Linnakantseleil maksta hüvitust kasutamata puhkuse eest Tõnis Paltsule 34 kalendripäeva ulatuses, Diana Ingerainenile 3 kalendripäeva ulatuses, Toivo Prommile 3 kalendripäeva ulatuses ja Aivar Reivikule 6 kalendripäeva ulatuses.

5. Teenistusest vabastatud linnapeal ja abilinnapeadel anda asjaajamine ja teenistuse tõttu nende kätte usaldatud vara üle ühe nädala jooksul.

6. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktides 1-3 nimetatud isikutele.

7. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees