Linnavolikogu komisjonide esimeeste valimine

Tallinna Linnavolikogu 15.11.2005 otsus number 277

Redaktsiooni kehtivus 15.11.2005 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

15. november 2005 nr 277

 

 

 

 

Linnavolikogu komisjonide esimeeste valimine

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47, Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20, § 31 lg 1, § 31¹, § 37 lg 8, § 28¹ ning tulenevalt salajase hääletamise tulemustest,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Valida linnavolikogu komisjonide esimeesteks:

1.1 haridus- ja kultuurikomisjoni esimeheks Tarmo Lausing;

1.2 keskkonnakomisjoni esimeheks Rein Ratas;

1.3 korrakaitsekomisjoni esimeheks Juri Poljakov;

1.4 lastekaitsekomisjoni esimeheks Larissa Novožilova;

1.5 linnamajanduskomisjoni esimeheks Elmar Sepp;

1.6 linnavarakomisjoni esimeheks Lauri Laasi;

1.7 rahanduskomisjoni esimeheks Toomas Vitsut;

1.8 sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimeheks Natalia Vaino;

1.9 tarbijakaitsekomisjoni esimeheks Tatjana Vassiljeva;

1.10 õiguskomisjoni esimeheks Margarita Tšernogorova.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktides 1.1 -1.10 nimetatud isikutele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees