Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõusoleku andmine hagist loobumise avalduse esitamiseks ja volituse andmine Toomas Sepale
Tallinna Linnavalitsus 09.11.2005 korraldus number 2122
Redaktsiooni kehtivus:09.11.2005 - ...

 


TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

9. november 2005 nr 2122-k

 

 

Nõusoleku andmine hagist loobumise avalduse esitamiseks ja volituse andmine Toomas Sepale

 

 

 

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 73 lg 2, § 182 lg 1 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2, Tallinna Linnavolikogu 31. mai 2001 määrusega nr 24 kehtestatud Tallinna linna kohtus esindamise korra punktidega 1.4, 6.1, 6.2 ja 6.3 ning tulenevalt Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegiumi 25. aprilli 2005 kohtuotsusest haldusasjas nr 2-3/335/05:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud hagist loobumise avalduse esitamine Tallinna linna ja Jutta Askergreni, Christina Broströmi ja Hardi-Erik Roosve vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks  Tallinna Linnakohtu menetluses olevas tsiviilasjas nr 2/5/34-1233/2002.

2. Volitada linnasekretär Toomas Seppa Tallinna linna nimel esitama korralduse punktis 1 nimetatud hagist loobumise avaldust Tallinna Linnakohtule.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 9. novembri 2005        

                                                                                                                     korralduse nr 2122-k      

                                                                                                                                               LISA

 

Lp kohtunik Maire Lukk

Tallinna Linnakohus

Kentmanni tn 13

15158 TALLINN

 

 

 

Tsiviilasi nr 2/5/34-1233/2002

Tallinna linna hagiavaldus Jutta Askergreni, Christina Broströmi ja Hardi-Erik Roosve vastu vara üleandmise akti osalise tühisuse tunnustamiseks, omandiõiguse tunnustamiseks ja vara väljanõudmiseks ebaseaduslikust valdusest.

 

Hagiavaldusest loobumine

 

Faktilised asjaolud

18. veebruaril 2002 esitas Tallinna linn Tallinna Linnakohtule hagiavalduse Jutta Askergreni, Christina Broströmi ja Hardi-Erik Roosve vastu vara üleandmise akti osalise tühisuse tunnustamiseks, omandiõiguse tunnustamiseks ja vara väljanõudmiseks ebaseaduslikust valdusest.

Nimetatud hagiavalduse raames esitas Tallinna linn ka taotluse hagi tagamiseks vara käsutamise ja valduse muutmise keelumärke seadmiseks tollases Tallinna Hooneregistris kostjale, Hardi-Erik Roosvele kuuluva vara suhtes, milleks on ¼ mõttelist osa hoonetest asukohaga Pärnu mnt 40, Tallinn.

Tallinna Linnakohtu 20. veebruari 2002 määrusega tsiviilasjas nr 2/5/34-1233/2002 rahuldati Tallinna linna taotlus ning varale asukohaga Pärnu mnt 40, Tallinn seati Hardi-Erik Roosvele kuuluva ¼ mõttelise osas suhtes käsutamise ja valduse muutmise keelumärge. 

Paralleelselt tsiviilvaidlusega menetleti Tallinna Halduskohtus Jutta Askergreni ja Christina Broströmi kaebusi ÕVVTK Tallinna linnakomisjoni 11. juuni 2001 otsuse nr 12156 õigusvastaseks tunnistamiseks ja Tallinna Linnavalituse 10. oktoobri 2001 korralduse nr 4236-k tühistamiseks.

Tallinna Halduskohtu 10. septembri 2004 otsusega haldusasjas nr 3-62/2004 kaebused rahuldati.

Tallinna Ringkonnakohtu 25. aprilli 2005 otsusega nr 2-3/335/05 tühistati halduskohtu otsus osas, millega tunnistati õigusvastaseks ÕVVTK Tallinna linnakomisjoni 11. juuni 2001 otsuse nr 12156 punkt 2 alapunkt 3.1 ning jäeti uues otsusega selles osas kaebus rahuldamata ning muudeti kohtuotsuse põhjendusi Tallinna Linnavalituse 10. oktoobri 2001 korralduse nr 4236-k tühistamise osas. Muus osas jäeti halduskohtu otsus muutmata.

Eeltoodud ringkonnakohtu otsusele esitas kassatsioonkaebuse Tallinna Linnavalitus, kuid Riigikohus otsustas kassatsioonkaebust menetlusse mitte võtta.

Õiguslikud asjaolud

TsMS § 73 lg 2 kohaselt on hagejal õigus lisaks sama seaduse §-s 67 toodule muuta hagi alust või eset, suurendada või vähendada oma nõuet või loobuda hagist.

 

Kuivõrd Tallinna Ringkonnakohtu 25. aprilli 2005 kohtuotsuse haldusasjas nr 2-3/335/05 jõustumisega on seadusjõus ja kehtivad ÕVVTK Tallinna linnakomisjoni 12. septembri 1994 otsus nr 3734 ja Tallinna Linnavalitsuse 15. veebruari 1995 korraldus nr 449-k, milledele tuginedes anti 01. juulil 1995 vara üleandmise aktiga nr 230 üle Tallinnas, Pärnu mnt 40 asuv elamu ja garaaž Jutta Askergrenile (1/8 mõttelises osas), Christina Broströmile (1/8 mõttelises osas), Senta Tomingas-Lemmile (1/4 mõttelises osas), Doris Hannurale (1/4 mõttelises osas) ja Helen Kaskile (1/4 mõttelises osas), on oluliselt muutunud hagiavalduse aluseks olevad asjaolud, mistõttu Tallinna linn on  otsustanud esitatud hagiavaldusest loobuda.

 

Tallinna linn on teadlik hagiavaldusest loobumisega kaasnevatest õiguslikest tagajärgedest ning sellest, kui kohus on hagist loobumise vastu võtnud ei või samal alusel sama hagi eseme suhtes esitada uut hagi.

Kuna Tallinna linn loobub oma hagiavaldusest kostjate vastu langeb ära TsMS §-s 155 lg 1 sätestatud hagi tagamise vajadus, mille kohaselt kohus tagab hagi poole taotlusel, kui tagamata jätmine võib raskendada kohtuotsuse täitmist või selle võimatuks teha, mistõttu palume tühistada ka Tallinna Linnakohtu 20. veebruari 2002 määrus tsiviilasjas nr 2/5/34-1233/2002.              

TsMS § 160 lg 3 kohaselt hagi tagamise tühistab hagi taganud kohus poole taotlusel või omal algatusel.

 

Juhindudes TsMS § 73 lg 2, § 155 lg 1, § 160 lg 3, § 182 lg 1, lg 4 ja lg 7, § 217 lg 4 ning KOKS §  55 lg 4 p-st 6

                                                                   palun:

 

1.      Võtta vastu Tallinna linna avaldus hagist loobumise kohta tsiviilasjas nr 2/5/34-1233/2002 ning lõpetada  asja menetlus.

2.      Tühistada Tallinna Linnakohtu 20. veebruari 2002 määrus tsiviilasjas nr 2/5/34-1233/2002.

3.      Jätta kohtukulud poolte kanda.

 

Lugupidamisega

 

 

       Toomas Sepp

       Linnasekretär