Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Paiste tn 13 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 09.11.2005 korraldus number 2097
Redaktsiooni kehtivus:09.11.2005 - ...


TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

9. november 2005 nr 2097-k

 

 

Paiste tn 13 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2 ja p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 12 lg 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 13. septembri 1999 otsusest nr 10921, maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust 12. novembrist 2002 notari ametitoimingute raamatu registreerimise number 11921, Tallinna Maa-ameti poolt koostatud katastriüksuse plaanist töö nr MT-65 ja maa tagastamise toimiku nr 9754 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Paiste tn 13;

1.2 pindala: 1714 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 558 N, pindalaga 1819 m2) järgmistele isikutele:

2.1 Helve-Maret Kulbas, i.k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas;

2.2 Andrus Mägi, i.k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas;

2.3 Irene Ein, i.k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 3/6 mõttelises osas;

2.4 Harry Kulbas, i.k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele vastavalt Riikliku ehitisregistri 27.09.2005 elektroonilisele väljatrükile.

4. Lugeda endise kinnistu nr 558 N maa tagastatuks.

5. Punktis 2 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma rahas kokku 550 (viissada viiskümmend) krooni Tallinna Maa-ameti erastamise arvele nr 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

5.1 Helve –Maret Kulbas, 92 (üheksakümmend kaks) krooni;

5.2 Andrus Mägi, 92 (üheksakümmend kaks) krooni;

5.3 Irene Ein, 274 (kakssada seitsekümmend viis) krooni;

5.4 Harry Kulbas, 92 (üheksakümmend kaks) krooni.

Summa sisaldab 200 (kakssada) krooni õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu ja 350 (kolmsada viiskümmend) krooni katastritoimiku koostamise tasu. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

 

6. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär