Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kohtuliku kokkuleppe projekti heakskiitmine kohtuvaidluse lõpetamiseks tsiviilasjas nr 2/221-2189/03 ja volituste andmine Toomas Sepale
Tallinna Linnavalitsus 02.11.2005 korraldus number 2082
Redaktsiooni kehtivus:02.11.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

2. november 2005 nr 2082-k

 

 

Kohtuliku kokkuleppe projekti heakskiitmine kohtuvaidluse lõpetamiseks  tsiviilasjas nr 2/221-2189/03 ja volituste andmine Toomas Sepale

 

 

 

 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 182 lg 4, 7 ja § 219 lg 1 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2, Tallinna Linnavolikogu 31.mai 2001 määrusega nr 24 kehtestatud Tallinna linna kohtus esindamise korra p 6.2 alusel ning tulenevalt Gennadi Hmelnitski ja Osaühingu Tanaka poolt esitatud ettepanekutest

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud kohtuliku kokkuleppe projekt Osaühingu Tanaka, Tallinna linna ja Gennadi Hmelnitski vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks Tallinna Linnakohtu menetluses olevas tsiviilasjas nr 2/221-2189/03.

2. Volitada Tallinna linnasekretäri Toomas Seppa Tallinna linna nimel alla kirjutama korralduse punktis 1 nimetatud kohtulikule kokkuleppele.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Gennadi Hmelnitskile ja Osaühingule Tanaka.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 2. novembri  2005

korralduse nr 2082-k      

LISA

 

Kohtuliku kokkuleppe projekt kohtuvaidluse lõpetamiseks  tsiviilasjas nr 2/221-2189/03

 

 

 

Tallinna linn Tallinna linnasekretär Toomas Sepa isikus, kes tegutseb Tallinna Linnavalitsuse__________2005 korralduse nr_______-k alusel , Gennadi Hmelnitski ja Osaühing Tanaka (edaspidi ühiselt nimetatud Pooled) sõlmivad kohtuliku kokkuleppe järgnevas:

 

Kohtuliku kokkuleppe sõlmimise eesmärk

 

Kohtuliku kokkuleppe sõlmimise eesmärk on lõpetada kohtuvaidlus Tallinna Linnakohtu menetluses olevas tsiviilasjas nr 2/221-2189/03 Pooli rahuldaval viisil.

 

Kohtuliku kokkuleppe sõlmimise eeldused

Tallinna Linnakohtus on arutamisel Gennadi Hmelnitski hagi Osaühingu Tanaka vastu ehitise, asukohaga L. Koidula tn 14a, Tallinn 7 500/30 000 suuruse mõttelise osa omandiõiguse tunnustamiseks ja omandiõiguse ülekandmiseks (tsiviilasjas 2/5/230-5148/02).

Lisaks on Tallinna Linnakohtus arutamisel Osaühingu Tanaka hagi Tallinna linna ja Gennadi Hmelnistki vastu Tallinna linna ja Gennadi Hmelnitski vahel 16. veebruaril 2000 sõlmitud eluruumi üürilepingu tühisuse tunnustamiseks ehitises, asukohaga L. Koidula tn 14a korteris nr 15 ning vastuhagi üürisuhte tuvastamiseks (tsiviilasi 2/221-2189/03).

19. märtsil 2002 peatas Tallinna Linnakohus tsiviilasjas 2/5/230-5148/02 menetluse kuni kohtulahendi jõustumiseni tsiviilasjas 2/221-2189/03. Kohtuvaidluse Pooled on pidanud läbirääkimisi ning sõlminud 04. oktoobril 2005 kokkuleppe menetluse lõpetamiseks kompromissiga tsiviilasjas 2/5/230-5148/02.

Tallinna Linnakohtu 10. oktoobri 2005 määrusega tsiviilasjas nr 2/5/230-5148/02 on kohtuliku kokkuleppe tekst kinnitatud ja tsiviilasja menetlus lõpetatud.

Kuna tsiviilasjad on omavahelises tihedas seoses on Osaühing Tanaka,  Tallinna linn ja Gennadi Hmelnitski jõudnud kokkuleppele menetluse lõpetamiseks ka käesolevas tsiviilasjas.

 

Kohtuliku kokkuleppe tingimused

Juhul, kui Tallinna Linnakohtu määrus tsiviilasjas 2/5/230-5148/02 jõustub, taotlevad Pooled menetluse lõpetamist ka tsiviilasjas 2/221-2189/03 järgmiselt:

1.      Pooled loobuvad vastastikustest nõuetest.

2.      Pooled kinnitavad, et neil ei ole mingeid täiendavaid vastastikuseid nõudmisi seonduvalt käesoleva kohtuasjaga.

3.      Kohtukulud jäävad neid kandnud Poolte kanda;

Käesolevaga paluvad Pooled Tallinna Linnakohtul kokkulepe kinnitada ning lõpetada menetlus tsiviilasjas 2/221-2189/03 kohtuistungit pidamata kirjalikus menetluses. Pooled on teadlikud TsMS § 182 lg 7 ning TsMS § 219 lg 1 sätestatud menetluse lõpetamise tagajärgedest.

 

 

 

 

……………………                      ………………….                       …………………

Gennadi Hmelnitski                      Osaühing Tanaka                 Toomas Sepp

                                                                                                          Linnasekretär

                                                                                                          Tallinna linna

                                                                                                          volitatud esindaja                                               

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

“Kohtuliku kokkuleppe projekti heakskiitmine kohtuvaidluse lõpetamiseks  tsiviilasjas nr 2/221-2189/03 ja volituste andmine Toomas Sepale“ juurde

 

 

 

Linnavalitsuse korralduse eelnõu koostamise eesmärgiks on kohtuliku kokkuleppe projekti heakskiitmine Tallinna Linnakohtu tsiviilasjas nr 2/221-2189/03 ja selle sõlmimiseks vajalike volituste andmine  linnasekretärile Toomas  Sepale.

 

Osaühing Tanaka, kes omandas Enn Andersonile ja  Ants Andersonile omandireformi käigus tagastatud mõttelised osad vaidlusalusest ehitisest asukohaga Tallinnas,          L. Koidula tn 14a, esitas 12. märtsil 2003 Tallinna Linnakohtule hagiavalduse, milles palub tunnustada Tallinna Kesklinna Valitsuse poolt Gennadi Hmelnitskiga 16. veebruaril 2000 sõlmitud aadressil L. Koidula tn 14a korteri nr 15 eluruumi üürilepingu tühisust. Esitatud hagis tugines Osaühing Tanaka Asjaõigusseaduse §-dele 72 ja 74 leides, et vaadeldavat lepingut sõlmides rikkus linn seadust, mistõttu tehing on Tsiviilseaduse üldosa seaduse § 66 (tehingu tegemisel kehtinud redaktsioonis) tulenevalt tühine. Hageja hinnangul ei olnud Tallinna linn õigustatud vaidlustatud tehingut teostama ilma kaasomanike eelneva nõusolekuta. 

 

Tallinna linn oma 12. mai 2003 vastuses vaidles Osaühingu Tanaka hagiavaldusele vastu.

 

Tallinna Linnakohtu 10. mai 2004 määrusega kaasati tsiviilasjas nr 2/221-2189/03 kostjana eluruumi üürilepingu pooleks olev G. Hmelnitski.

 

G. Hmelnitski oma 15. juuni 2004 vastuses hagi ei tunnistanud ning tuginevalt Omandireformi aluste seaduse § 12¹ lõigetele 1, 3 ja 11 ning Elamuseaduse § 32 lg 2 ja § 40 esitas 10. märtsil 2005 kohtule vastuhagi, milles taotles üürisuhte tuvastamist tema ja Tallinna linna vahel, tulenevalt Klavdia Hmelnitskaja ja linna vahel 15. juunil 1993 sõlmitud eluruumi üürilepingust ning 16. veebruaril 2000 toimunud üürniku asendamisest.

 

Tallinna Linnakohtus on samuti arutamisel G. Hmelnitski hagi (tsiviilasi 2/5/230-5148/02) Osaühingu Tanaka vastu ehitise, asukohaga L. Koidula 14a, Tallinn 7 500/30 000 suuruse mõttelise osa omandiõiguse tunnustamiseks ja omandiõiguse ülekandmiseks. G. Hmelnitski hagi põhineb asjaolul, et ta oli Omandireformi aluste seaduse § 12¹ alusel esitanud avalduse ostueesõiguse teostamiseks Osaühingu Tanaka poolt omandatud elamuosa suhtes. Eluruumi üürilepingu tühisuse tunnustamise korral kohtu poolt (tsiviilasi nr 2/221-2189/03) võinuks G. Hmelnitski kaotada ostueesõiguse Osaühingu Tanaka poolt omandatud kaasomandi mõttelisele osale. 

 

Osaühing Tanaka ja G. Hmelnitski on saavutanud ja allkirjastanud 04. oktoobril 2005 tsiviilasjas nr 2/5/230-5148/02 kohtuliku kokkuleppe, mille tulemusena tasub Osaühing Tanaka G. Hmelnitskile 1 629 341 krooni ja 70 senti ning G. Hmelnitski loobub omalt poolt kõikidest tema poolt esitatud nõuetest, tunnustades ühtlasi Osaühingu Tanaka omandiõigust vaidluse objektiks olnud 7 500/30 000 suurusele mõttelisele osale L. Koidula tn 14a, Tallinnas asuvast ehitisest.

 

Osaühing Tanaka, G. Hmelnitski ja Tallinna linn peavad eeltoodust tulenevalt võimalikuks ka tsiviilasjas nr 2/221-2189/03 menetluse lõpetamist poolte kokkuleppel. Kokkuleppe kohaselt loobuvad Osaühing Tanaka ja G. Hmelnitski kõigist käesolevas tsiviilasjas esitatud nõuetest ja kinnitavad, et neil ei ole mingeid täiendavaid vastastikuseid nõudmisi seonduvalt käesoleva (s.o tsiviilasi nr 2/221-2189/03) kohtuasjaga. Antud kokkuleppest ei tulene linnale kohustusi.

 

Tallinna põhimäärus,

Tallinna linna kohtus esindamise kord.

Tsiviilkohtumenetluse seadustik

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär