Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Tallinna linna vahelise lepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Andres Pajulale
Tallinna Linnavalitsus 02.11.2005 korraldus number 2081
Redaktsiooni kehtivus:02.11.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

2. november 2005 nr 2081-k

 

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Tallinna linna vahelise lepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Andres Pajulale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 ja Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2 alusel:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Tallinna linna vaheline  lepingu projekt toetuse andmise kohta projekti „Täiskasvanud õppija nädal 2005 Tallinnas ja Harjumaal“ teostamiseks.

2. Volitada Tallinna Haridusameti juhatajat Andres Pajulat Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Andres Pajulale ja Haridus- ja Teadusministeeriumile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 2. novembri   2005

korralduse nr 2081-k      

LISA 

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Tallinna linna vaheline leping nr…

 

 

 

Käesolev leping (edaspidi leping) on sõlmitud “.........“ ....................................... 2005. aastal Tartus.

 

Haridus ja teadusministeerium (edaspidi toetaja) kantsler Jaan Kallase isikus, kes tegutseb seaduse alusel, ühelt poolt ning

Tallinna linn (edaspidi toetuse saaja) juhataja Andres Pajula isikus, kes tegutseb Tallinna Linnavalitsuse …………….korralduse nr ….. alusel, teiselt poolt (edaspidi koos pooled ja eraldi pool)

lähtudes Hasartmängumaksu Nõukogu 19. septembri 2005. a. otsusest nr. 4 sõlmivad käesoleva lepingu alljärgnevas.

 

1. Lepingu dokumendid

1.1 Käesoleva lepingu dokumendid koosnevad lepingust ja lepingu lisadest, milles lepitakse kokku lepingu sõlmimise ajal või pärast lepingu sõlmimist ning mis on lepingu lahutamatuteks osadeks ja moodustavad koos lepinguga ühtse tervikliku kokkuleppe poolte vahel.

2. Lepingu eesmärk ja ese

2.1 Lähtudes toetuse saaja soovist teostada projekti “Täiskasvanud õppija nädal 2005 Tallinnas ja Harjumaal" (edaspidi projekt) ning Hasartmängumaksu Nõukogu poolsest soovist seda toetada, sõlmisid pooled lepingu, et määratleda poolte õigused ja kohustused ning vastutus.

2.2 Lepingu ese on toetaja poolne sihtotstarbeline toetus toetuse saajale projekti teostamiseks, vastavalt toetuse saaja poolt 30. augustil 2005. a Hasartmängumaksu Nõukogule esitatud dokumentidele.

3. Poolte kohustused

3.1 Toetaja kohustub:

3.1.1 eraldama Riigikassa kaudu toetuse saajale lepingu eesmärgis kirjeldatud tegevuse toetuseks kolmkümmend üheksa tuhat kaheksakümmend kaheksa (39 088) krooni (edaspidi sihtotstarbeline toetus), mis kantakse toetuse saaja arveldusarvele neljateistkümne (14) päeva jooksul peale lepingu sõlmimisest ja kõigi kaasfinantseerimist kinnitavate kirjade saabumist.

3.2 Toetuse saaja kohustub:

3.2.1 kasutama talle eraldatud sihtotstarbelist toetust üksnes projektis märgitud eesmärkide saavutamiseks vastavalt toetuse saaja poolt 30. augustil 2005. a Hasartmängumaksu Nõukogule esitatud dokumentidele;

3.2.2 pidama kinni projektis toodud tööde mahust ja ajagraafikust;

3.2.3 esitama projekti kohta toetajale sisulise tegevuse aruande ja finantsaruande sihtotstarbelise toetuse kasutamise kohta hiljemalt 21. novembriks 2005. a;

3.2.4 toetaja kirjalikul taotlusel esitama vahearuandeid kümne (10) tööpäeva jooksul vastavasisulise taotluse saamisest;

3.2.5 toetaja kirjalikul nõudel esitama sihtotstarbelise toetuse arvel kulutuste tegemist tõendavate algdokumentide koopiad viie (5) tööpäeva jooksul vastavasisulise taotluse saamisest;

3.2.6 toetaja kirjalikul nõudel kandma neljateistkümne (14) päeva jooksul mitte-sihtotstarbeliselt kasutatud või kasutamata jäänud sihtotstarbelise toetuse osa toetaja poolt näidatud arveldusarvele;

3.2.7 arvestama toetaja poolt kirjalikult tehtud märkustega ja antud juhistega, kui need on kooskõlas lepinguga;

3.2.8 võimaldama toetajail ja Riigikontrollil kontrollida toetuse saaja esitatud aruannete õigsust, toetuse saamise tingimuseks olevate asjaolude paikapidavust ja toetuse kasutamise sihipärasust;

3.2.9 nimetama Hasartmängumaksu Nõukogu lepingu eesmärgis kirjeldatud tegevuse toetajana kõigis vastavates trükistes (pressiteated, raamatud, trüki- ja raadioreklaam jne) ja avalikel esinemistel. Võimaluse korral kohustub toetuse saaja kasutama trükistes ka toetaja logo, kooskõlastades selle eelnevalt kirjalikult toetaja suhtekorraldustalituse juhatajaga (tel (07) 350 154);

3.2.10 viivitamatult teatama toetajale:

3.2.10.1 asjaoludest, mis takistavad toetuse saaja poolt lepingu täitmist;

3.2.10.2 lepingu muutmise vajalikkusest;

3.2.10.3 lepingu täitmisel esinevatest muudest probleemidest.

4. Vastutus

4.1 Pooled täidavad omapoolseid kohustusi nõuetekohaselt, mõistlikult, heas usus, järgides vajalikku hoolsust ning arvestades tavasid ja praktikat.

4.2 Pooled vastutavad oma kohustuste süülise mittevabandatava mittetäitmise korral, kui täitmisest keeldumise õigus ei tulene lepingust või seadusest.

4.3 Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida rikkunud pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimisel selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärge ületaks.

4.4 Pool teatab teisele poolele lepingu rikkumisest, kirjeldades rikkumist piisavalt täpselt kümne (10) päeva jooksul arvates päevast, millal sai teada või pidi teada saama lepingu rikkumisest. Lepingu rikkumisest ei pea teatama, kui lepingu rikkumine seisneb lepingus sätestatud tähtajaks mõne dokumendi kehtestamata või üleandmata jätmises.

4.5 Toetaja ei vastuta kaudsete kahjude eest, mis toetuse saajal on tekkinud (nt saamata jäänud tulu).

4.6 Toetuse saaja on kohustatud hüvitama valeandmete esitamise, andmete muutumisest mitteteatamise või muudatuste nõutaval viisil vormistamata jätmise tagajärjel toetajaile tekkinud kahju.

5. Leppetrahv

5.1 Toetuse saaja on kohustatud maksma toetajale leppetrahvi viie (5) protsendi ulatuses toetaja poolt ülekantud toetuselt:

5.1.1  käesoleva lepingu punktides 3.2.2 kuni 3.2.5 sätestatud kohustuste tähtaegse täitmata jätmise eest;

5.1.2 käesoleva lepingu punktis 3.2.8 sätestatud tutvumise mittevõimaldamise eest;

5.1.3 käesoleva lepingu punktis 3.2.9 sätestatud kohustuse täitmata jätmise eest.

5.2 Leppetrahv kuulub tasumisele neljateistkümne (14) päeva jooksul toetaja poolt toetuse saajale vastava nõude esitamisest.

5.3 Leppetrahvi tasumine ei välista toetaja poolset õigust nõuda rikutud kohustuste täitmist, samuti õigust lepingust taganeda sama või muu rikkumise eest käesolevas lepingus sätestatud alustel või seaduses sätestatud muul alusel.

6. Teated

6.1 Toetaja ja toetuse saaja vahelised lepinguga seotud andmed ja tahteavaldused (edaspidi teated), kaasa arvatud lepingu rikkumisest teatamine, peavad olema esitatud kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis, välja arvatud juhtudel, kui teade on informatiivse iseloomuga, mis ei loo ega too kaasa õiguslikke tagajärgi, või kui käesolevas lepingus on ette nähtud teisiti.

6.2 Teade loetakse kättesaaduks, kui:

6.2.1 teade on üle antud allkirja vastu;

6.2.2 teade on saadetud tähitud kirjaga teise poole lepingus sätestatud aadressil ja teate üleandmisest postiasutusele on möödunud viis (5) tööpäeva.

6.3 Informatiivset teadet võib edastada vahetult, telefoni, faksi või elektroonilise posti teel.

6.4 Toetuse saaja kohustub teatama punktides 11.2 sätestatud andmete muutumisest vähemalt viis (5) tööpäeva enne muutumist. Kuni käesolevas punktis sätestatud tähtaja möödumiseni loetakse punktis 11.2 sätestatud andmete alusel edastatud teated kohaselt edastatuks.

6.5 Toetuse saaja on kohustatud toetajat viivitamatult kirjalikult informeerima kõikidest asjaoludest, mis võivad mõjutada toetajaga sõlmitud lepingust tulenevate kohustuste täitmist.

7. Vaidluste lahendamine

7.1 Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse eelkõige vastastikusel mõistmisel põhinevate ja avalikke huve arvestavate läbirääkimiste teel.

7.2 Kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlus toetaja asukoha kohtus.

8. Lepingu ja selle lisade muutmine

8.1 Lepingu muutmine toimub poolte volitatud isikute vahel sõlmitud kirjaliku kokkuleppega, mis vormistatakse lepingu lisana.

8.2 Pool, kes soovib lepingut muuta, esitab sellekohase ettepaneku teisele poolele kirjalikult. Teine pool on kohustatud kirjalikult vastama ettepanekule kolmekümne (30) päeva jooksul. Muutmisettepanekust keeldumise korral tuleb seda kirjalikult põhjendada.

8.3 Toetaja võib lepingut ühepoolselt muuta, kui see on tingimata vajalik, et vältida ülekaaluka avaliku huvi rasket kahjustamist. Eelkõige võib toetaja lepingut ühepoolselt muuta, kui:

8.3.1 muudetakse oluliselt kohalduvaid õigusakte;

8.3.2 kuulutatakse välja eriolukord, erakorraline olukord või sõjaseisukord;

8.3.3 muutmist nõuab Riigikontroll;

8.3.4 muutmine on vajalik lepingu õigusvastasuse kõrvaldamiseks.

9. Lepingu kehtivus ja lepingust taganemine

9.1 Leping jõustub hetkel, kui lepingu pooled on sellele alla kirjutanud ja kehtib, kuni pooled on kõik lepingust tulenevad kohustused täitnud.

9.2 Lepingu pooltel on õigus leping omavahelisel kirjalikul kokkuleppel igal ajal lõpetada.

9.3 Lepingu pooltel on õigus lepingust ühepoolselt taganeda, teatades vastavast soovist teisel poolele vähemalt kuuskümmend (60) päeva ette.

9.4 Pool võib lepingust taganeda, kui teine pool on lepingust tulenevat kohustust oluliselt rikkunud ja pool ei ole kohustuse täitmiseks antud kümne (10) päevase tähtaja jooksul asunud kohustust täitma. Käesolevas punktis ette nähtud lepingu lõpetamisel tekib pooltel õigus nõuda lepingu alusel saadu tagastamist.

9.5 Leping lõppemine ei mõjuta enne lepingu lõppemist tekkinud kohustuste täitmist.

10. Lõppsätted

10.1 Käesoleva lepinguga seotud informatsiooni vahetamiseks määravad pooled lepingu punktides 11.1 ja 11.2 nimetatud kontaktisikud.

10.2 Lepingu peatükkide ja punktide pealkirjad on ainult lugemise hõlbustamiseks ja nad ei mõjuta mingil määral peatükkide ega punktide sisu tõlgendamist. Kui kontekst seda nõuab, tähendavad ainsuses olevad sõnad lepingus mitmust ja vastupidi. Iga lepingu punkti tõlgendatakse koos vastavate teiste punktidega, lähtudes lepingu mõttest ja eesmärgist ning poolte omavahelisest praktikast.

10.3 Lepingus on ette nähtud kõik lepingu tingimused. Lepinguga loetakse lõppenuks kõik poolte vahel varasemalt sõlmitud kokkulepped toetuse kasutamiseks.

10.4 Kui ükskõik milline lepingu säte on või osutub tühiseks või jõustamatuks, on poolte tahteks, et lepingu ülejäänud sätted jääksid kehtima.

10.5 Lepingust tuleneva õiguse teostamisel esinev viivitus ei tähenda sellest õigusest ja kohustusest loobumist, ühegi õiguse eraldi või osaline täitmine ei välista selle õiguse edasist teostamist ega ühegi teise õiguse teostamist.

10.6 Lepingu lõppemisel mistahes põhjusel, k.a lepingu tühisuse korral, kohaldatakse ka peale lepingu lõppemist neid lepingu sätteid, mis oma olemuse tõttu sätestavad poolte õigusi ja kohustusi pärast lepingu lõppemist.

10.7 Käesoleva lepinguga reguleerimata küsimustes lähtuvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

10.8 Käesolev leping on sõlmitud kolmes (3) eestikeelses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris neljal (4) lehel, mille iga tekstiga kaetud lehekülg on allkirjastatud poolte esindajate poolt ja millest kummalegi poolele jääb üks (1) eksemplar. Ühe (1) eksemplari edastab toetaja Rahandusministeeriumile.

 

 

11. Poolte rekvisiidid ja allkirjad

11.1 Toetaja:       Haridus- ja Teadusministeerium

reg nr:                70000740

aadress:            Munga 18, 50088 Tartu

telefon:               (07) 350 178

faks:                    (07) 350 220

kontaktisik:        Kristi Laanoja, referent

a/a:                     10002036253000 (Ühispank)

11.2 Toetuse saaja:           Tallinna linn                       

aadress:            Vabaduse väljak 10a, 10146 Tallinn

telefon:               640 4590

faks:                    640 4589

kontaktisik:        Viivi Lokk

e-post:                               haridusamet@tallinnlv.ee

a/a:                     10002011878002 Tallinna Linnakantselei finantsteenistus.

 

Toetaja                                                                                               Toetuse saaja

 

.................................................                                                         .................................................

Jaan Kallas                                                                                     Andres Pajula

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär