Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Koidu tn 64 osaline maa tagastamine ja osaline mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 02.11.2005 korraldus number 2042
Redaktsiooni kehtivus:02.11.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

2. november 2005 nr 2042-k

 

 

Koidu tn 64 osaline maa tagastamine ja osaline mittetagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 2 p 3, § 13, § 15 lg 1, lg 2, § 191 lg 1 p 3, lg 2, lg 4, § 221 lg 5 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 562, 563, 57, 58, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 29. augusti 1994 otsusest nr 3696, maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust 14. juulist 2005 notari ametitoimingute raamatu registri numbriga 6185 ning maa tagastamise toimiku nr 5720 materjalidest

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Koidu tn 64;

1.2 pindala: 920 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 457 pindalaga 910,4 m2) järgmisele isikule:

Ragner Valter, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn, 3268/11562 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule 3268/11562 mõttelises osas vastavalt Riikliku ehitisregistri 21.09.2005 elektroonilisele väljatrükile.

4. Mitte tagastada endise kinnistu nr 457 maa-ala suurusega 303,5 m2, kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asuvad teistele isikutele kuuluvad hooned ning maa kuulub hoonete juurde teenindamiseks vajaliku maana.

5. Alustada tagastamisele mittekuuluva maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

6. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 56 (viiskümmend kuus) krooni ja 55 senti Tallinna Maa-ameti erastamise arvele 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

7. Maa omanikul tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 15² sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks Ragner Valterile, Ühisliisingu AS volitatud isikule, Signe Kristalile, Piret Massole, Kristel Treimannile, Mirjam-Karmen Treimannile, Ulla Raidile ja Ulvar Liirale;

8.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär