Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tondi tn 41 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 02.11.2005 korraldus number 2038
Redaktsiooni kehtivus:02.11.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

2. november 2005 nr 2038-k

 

 

Tondi tn 41 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191, § 192, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 12 lg 1 alusel  ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 56, 561, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 03. novembri 1997 otsusest nr 9424, testamendijärgsest pärimisõiguse tunnistusest 07. augustist 2003 notari ametitoimingute raamatu registri number 8230, maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust 07. augustist 2003 notari ametitoimingute raamatu registri number 8279, Tallinna Maa-ameti poolt koostatud katastriüksuse plaanist töö nr MT-40  ja maa tagastamise toimiku nr 8868 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kristiine linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Tondi tn 41;

1.2 pindala: 1187 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 4346 pindalaga 1179 m2)  järgmistele isikutele:

2.1 Jaak Mets, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/2 mõttelises osas;

2.2 Malle Pais, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/2 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele vastavalt Riikliku ehitisregistri 27.09.2005 elektroonilisele väljatrükile.

4. Lugeda endise kinnistu nr 4346 maa tagastatuks.

5. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

6. Jaak Mets on kohustatud tasuma rahas kokku 275 (kakssada seitsekümmend viis) krooni Tallinna Maa-ameti arvele nr 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Summa sisaldab 100 (ükssada) krooni õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu ja 175 (ükssada seitsekümmend viis) krooni katastritoimiku koostamise tasu. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535. Malle Pais´ile tagastatakse maa riigi kulul ja ta ei ole kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär