Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kanali tee 6a maa osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 02.11.2005 korraldus number 2037
Redaktsiooni kehtivus:02.11.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

2. november 2005 nr 2037-k

 

 

Kanali tee 6a maa osaline tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2 ja p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191, § 192, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 12 lg 1 alusel ja kooskõlas Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 56, 561, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34  ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 17. novembri 2004 korraldusest nr 2291-k, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 25. aprilli 1994 otsusest nr 2603, seadusjärgsest pärimisõiguse tunnistusest 28. jaanuarist 2000 notariaalregistri nr 961, pärimisõiguse tunnistusest 10. juulist 2003 notari ametitoimingute registri nr 6179, maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise lepingust 09. juulist 2004 notari ametitoimingute raamatu registri number 4461  ja maa tagastamise toimiku nr 12400 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Lasnamäe linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Kanali tee 6a;

1.2 pindala: 7973 m2;

1.3 sihtotstarve: sihtotstarbeta maa (S).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 240 pindalaga 224364 m2) järgmistele isikutele:

2.1 Anu Oolo Tammaru de Branden, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX Brasiilia 13087-090 – 1/4 mõttelises osas;

2.2 John Dan Cole, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Kanada, K0L1T0 – 1/4 mõttelises osas;

2.3 Arnold Oolo, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Kanada – 1/4 mõttelises osas;

2.4 Marlene Georgina Oolo, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Kanada – 1/4 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal ehitised puuduvad.

4. John Dan Cole on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 50  (viiskümmend) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Ülejäänud isikutele tagastatakse maa riigi kulul ja nad ei ole kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 253, telefon 640 4535.

 

5. Endise kinnistu nr 240 maa tagastamise taotlus ülejäänud maa-ala, suurusega 160848 m2, osas lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

6. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid;

6.3 järgida Looduskaitseseaduse §-s 35 sätestatud tingimusi.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär