Lasnamäe linnaosa vanema teenistusest vabastamine

Tallinna Linnavalitsus 07.11.2005 korraldus number 2092

Redaktsiooni kehtivus 07.11.2005 - ...

 


TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. november 2005 nr 2092-k

 

 

Lasnamäe linnaosa vanema teenistusest vabastamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 16 lg 4, § 57 lg 2 p 3, § 571 lg 1 ja Avaliku teenistuse seaduse § 65 lg 1, § 113 lg 1 ja lg 2, § 132 lg 1 ja lg 2 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 7, § 52 lg 2 ja lg 8, § 96 lg 3, Lasnamäe Linnaosa Valitsuse põhimääruse p 3.1, Lasnamäe linnaosa põhikirja p 10.3 ning tulenevalt linnapea ettepanekust:

 

 

1. Vabastada Lasnamäe linnaosa vanem Oleg Rebane teenistusest arvates 09. novembrist 2005 Avaliku teenistuse seaduse § 113 lg 1 alusel teenistustähtaja möödumise tõttu.

2. Maksta Oleg Rebasele hüvitust kasutamata puhkuse eest 32 kalendripäeva ulatuses.

3. Oleg Rebasel anda vastavalt Tallinna linna asutuste asjaajamise aluste punktile 6 asjaajamine ja teenistuse tõttu tema kätte usaldatud vara üle Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja Andres Noormägile ning esitada hiljemalt 11. novembriks 2005 üleandmis-vastuvõtmisakt kinnitamiseks linnapeale.

4. Lasnamäe linnaosa vanema ülesandeid täidab alates 09. novembrist 2005 kuni linnaosa uue vanema ametisse nimetamiseni linnaosa vanema asetäitja Andres Noormägi.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Oleg Rebasele, Andres Noormägile ja Lasnamäe Linnaosa Valitsusele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär